Shell.FlyoutBehavior Właściwość

Definicja

Ustawienie FlyoutBehavior właściwości na wyłączone powoduje ukrycie okna wysuwanego, co jest przydatne, gdy masz tylko jeden ShellItem. Pozostałe prawidłowe wartości FlyoutBehavior są wysuwane (ustawienie domyślne) i zablokowane.

public Xamarin.Forms.FlyoutBehavior FlyoutBehavior { get; set; }
member this.FlyoutBehavior : Xamarin.Forms.FlyoutBehavior with get, set

Wartość właściwości

FlyoutBehavior

Dotyczy