Shell.Items Właściwość

Definicja

Kolekcja ShellItem obiektów zarządzanych przez ten program Shell .The collection of ShellItem objects managed by thisShell.

public System.Collections.Generic.IList<Xamarin.Forms.ShellItem> Items { get; }
member this.Items : System.Collections.Generic.IList<Xamarin.Forms.ShellItem>

Wartość właściwości

IList<ShellItem>

Dotyczy