ShellContent.ContentTemplate Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia szablon danych do utworzenia, gdy ShellContent stanie się aktywny.

public Xamarin.Forms.DataTemplate ContentTemplate { get; set; }
member this.ContentTemplate : Xamarin.Forms.DataTemplate with get, set

Wartość właściwości

DataTemplate

Dotyczy