ShellContent.Implicit(TemplatedPage to ShellContent) Operator

Definicja

Używane głównie przez język XAML do niejawnego zawijania strony w programie przy użyciu ShellContent .

public static implicit operator Xamarin.Forms.ShellContent (Xamarin.Forms.TemplatedPage page);
static member op_Implicit : Xamarin.Forms.TemplatedPage -> Xamarin.Forms.ShellContent

Parametry

Zwraca

ShellContent

Dotyczy