Slider.Minimum Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia minimalną wartość wyboru dla suwaka.Gets or sets the minimum selectable value for the Slider. Jest to właściwość możliwa do powiązania.This is a bindable property.

public double Minimum { get; set; }
member this.Minimum : double with get, set

Wartość właściwości

Double

Wartość Double.A double.

Dotyczy