Switch.Toggled Zdarzenie

Definicja

Zdarzenie wywoływane, gdy jest ono Switch przełączane.

public event EventHandler<Xamarin.Forms.ToggledEventArgs> Toggled;
member this.Toggled : EventHandler<Xamarin.Forms.ToggledEventArgs> 

Typ zdarzenia

EventHandler<ToggledEventArgs>

Dotyczy