TableView.Model Właściwość

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.For internal use by the Xamarin.Forms platform.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public Xamarin.Forms.Internals.TableModel Model { get; set; }
member this.Model : Xamarin.Forms.Internals.TableModel with get, set

Wartość właściwości

TableModel
Atrybuty

Dotyczy