TapGestureRecognizer.TappedCallback Właściwość

Definicja

Przestroga

TappedCallback is obsolete as of version 1.0.2. Please use Command instead.

Akcja do wywołania, gdy gest został wyzwolony przez użytkownika. Jest to właściwość możliwa do powiązania.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
[System.Obsolete("TappedCallback is obsolete as of version 1.0.2. Please use Command instead.")]
public Action<Xamarin.Forms.View,object> TappedCallback { get; set; }
member this.TappedCallback : Action<Xamarin.Forms.View, obj> with get, set

Wartość właściwości

Action<View,Object>

Akcja, która zostanie wywołana.

Atrybuty

Uwagi

Obiekt przesłany do wywołania zwrotnego będzie zawartością TappedCallbackParameter .

Dotyczy