UriImageSource.GetStreamAsync(CancellationToken) Metoda

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.For internal use by the Xamarin.Forms platform.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public System.Threading.Tasks.Task<System.IO.Stream> GetStreamAsync (System.Threading.CancellationToken userToken = default);
member this.GetStreamAsync : System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<System.IO.Stream>

Parametry

userToken
CancellationToken

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.For internal use by the Xamarin.Forms platform.

Zwraca

Task<Stream>
Atrybuty

Dotyczy