VisualElement.IsPlatformEnabled Właściwość

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public bool IsPlatformEnabled { get; set; }
member this.IsPlatformEnabled : bool with get, set

Wartość właściwości

Boolean

Implementuje

Atrybuty

Dotyczy