VisualStateGroupList.IEnumerable.GetEnumerator Metoda

Definicja

Pobiera moduł wyliczający, który wykonuje iterację grup na tej liście.Gets an enumerator that iterates over the groups in this list.

System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator

Zwraca

IEnumerator

Moduł wyliczający, który wykonuje iterację grup na tej liście.An enumerator that iterates over the groups in this list.

Implementuje

Dotyczy