WebNavigatedEventArgs.Result Właściwość

Definicja

Pobiera wartość, która przedstawia wynik nawigacji.

public Xamarin.Forms.WebNavigationResult Result { get; }
member this.Result : Xamarin.Forms.WebNavigationResult

Wartość właściwości

WebNavigationResult

Dotyczy