WebView.CanGoBack Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy użytkownik może przechodzić do poprzednich stron.Gets a value that indicates whether the user can navigate to previous pages.

public bool CanGoBack { get; }
member this.CanGoBack : bool

Wartość właściwości

Boolean

Dotyczy