ArrayExtension.Items Właściwość

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez infrastrukturę XAML.

public System.Collections.IList Items { get; }
member this.Items : System.Collections.IList

Wartość właściwości

IList

Dotyczy