BindingExtension.StringFormat Właściwość

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez infrastrukturę XAML.For internal use by the XAML infrastructure.

public string StringFormat { get; set; }
member this.StringFormat : string with get, set

Wartość właściwości

String

Dotyczy