Wymagania wstępne dla platformy .NET Core w systemie LinuxPrerequisites for .NET Core on Linux

W tym artykule przedstawiono zależności niezbędne do tworzenia aplikacji platformy .NET Core w systemie Linux.This article shows the dependencies needed to develop .NET Core applications on Linux. Obsługiwane dystrybucje systemu Linux/wersje i zależności, które należy wykonać są stosowane na dwa sposoby tworzenia aplikacji platformy .NET Core w systemie Linux:The supported Linux distributions/versions, and dependencies that follow apply to the two ways of developing .NET Core apps on Linux:

Uwaga

Pakiet .NET Core SDK nie jest wymagana dla środowisk serwerów produkcyjnych.The .NET Core SDK package is not required for production servers/environments. Pakiet środowiska uruchomieniowego .NET Core jest potrzebna w przypadku aplikacji wdrożonych na środowisko produkcyjne.Only the .NET Core runtime package is needed for apps deployed to production environments. Środowisko uruchomieniowe platformy .NET Core jest wdrażana przy użyciu aplikacji jako część wdrożenia niezależna, jednak musi zostać wdrożony jako zależny od struktury aplikacji wdrożona oddzielnie.The .NET Core runtime is deployed with apps as part of a self-contained deployment, however, it must be deployed for Framework-dependent deployed apps separately. Aby uzyskać więcej informacji na temat typów wdrożeń zależny od struktury, niezależna zobacz wdrażanie aplikacji .NET Core.For more information about framework-dependent and self-contained deployment types, see .NET Core application deployment. Zobacz też aplikacje dla systemu Linux Self-contained dla szczególnych wytycznych.Also see Self-contained Linux applications for specific guidelines.

Obsługiwane wersje systemu LinuxSupported Linux versions

.NET core 2.x traktuje Linux jako jeden system operacyjny..NET Core 2.x treats Linux as a single operating system. Brak pojedynczej kompilacji systemu Linux (na architektura mikroukładu) obsługiwane dystrybucje systemu Linux.There is a single Linux build (per chip architecture) for supported Linux distributions.

Łącza pobierania oraz więcej informacji, zobacz platformy .NET Core 2.2 pliki do pobrania lub platformy .NET Core 2.1 pliki do pobrania.For download links and more information, see .NET Core 2.2 downloads or .NET Core 2.1 downloads.

.NET core 2.x obsługuje poniższe dystrybucje systemu Linux/wersji:.NET Core 2.x is supported on the following Linux distributions/versions:

 • Red Hat Enterprise Linux 7, 6 - 64-bitowych (x86_64 lub amd64)Red Hat Enterprise Linux 7, 6 - 64-bit (x86_64 or amd64)
 • CentOS 7 - 64-bitowy (x86_64 lub amd64)CentOS 7 - 64-bit (x86_64 or amd64)
 • Oracle Linux 7 - 64-bitowy (x86_64 lub amd64)Oracle Linux 7 - 64-bit (x86_64 or amd64)
 • Fedora 28, 27 — 64-bitowych (x86_64 lub amd64)Fedora 28, 27 - 64-bit (x86_64 or amd64)
 • Debian 9 (64-bitowy, arm32), 8.7 lub nowsze wersje — 64-bitowych (x86_64 lub amd64)Debian 9 (64-bit, arm32), 8.7 or later versions - 64-bit (x86_64 or amd64)
 • Ubuntu 18.04 (64-bitowy, arm32), 16.04, 14.04 - 64-bitowych (x86_64 lub amd64)Ubuntu 18.04 (64-bit, arm32), 16.04, 14.04 - 64-bit (x86_64 or amd64)
 • Linux mennic 18, 17 — 64-bitowych (x86_64 lub amd64)Linux Mint 18, 17 - 64-bit (x86_64 or amd64)
 • openSUSE 42.3 lub nowsze wersje — 64-bitowych (x86_64 lub amd64)openSUSE 42.3 or later versions - 64-bit (x86_64 or amd64)
 • SUSE Linux Enterprise (SLES) 12 z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszego - 64-bitowych (x86_64 lub amd64)SUSE Enterprise Linux (SLES) 12 Service Pack 2 or later - 64-bit (x86_64 or amd64)
 • Firma Alpine Linux 3.7 lub nowsze wersje — 64-bitowych (x86_64 lub amd64)Alpine Linux 3.7 or later versions - 64-bit (x86_64 or amd64)

Zobacz obsługiwane wersje systemu operacyjnego platformy .NET Core 2.1 i obsługiwane wersje systemu operacyjnego platformy .NET Core 2.2 pełną listę platformy .NET Core 2.1 i .NET Core 2.2 obsługiwane systemy operacyjne, dystrybucji i wersji, z obsługuje wersje systemów operacyjnych i łącza zasad cyklu życia.See .NET Core 2.1 Supported OS Versions and .NET Core 2.2 Supported OS Versions for the complete list of .NET Core 2.1 and .NET Core 2.2 supported operating systems, distributions and versions, out of support OS versions, and lifecycle policy links.

Zależności do dystrybucji systemu LinuxLinux distribution dependencies

Poniżej mają być przykłady.The following are intended to be examples. Na wybranej dystrybucji systemu Linux, nazwy i wersje dokładny mogą się nieco różnić.The exact versions and names may vary slightly on your Linux distribution of choice.

UbuntuUbuntu

Dystrybucje systemu Ubuntu wymagają następujących bibliotek zainstalowane:Ubuntu distributions require the following libraries installed:

 • liblttng-ust0liblttng-ust0
 • libcurl3 (dla 14.x i 16.x)libcurl3 (for 14.x and 16.x)
 • libcurl4 (w przypadku 18.x)libcurl4 (for 18.x)
 • libssl1.0.0libssl1.0.0
 • libkrb5-3libkrb5-3
 • zlib1gzlib1g
 • libicu52 (w przypadku 14.x)libicu52 (for 14.x)
 • libicu55 (w przypadku 16.x)libicu55 (for 16.x)
 • libicu57 (w przypadku 17.x)libicu57 (for 17.x)
 • libicu60 (w przypadku 18.x)libicu60 (for 18.x)

W wersjach wcześniejszych niż .NET Core 2.1, następujące zależności wymagane są również:For versions earlier than .NET Core 2.1, following dependencies are also required:

 • libunwind8libunwind8
 • libuuid1libuuid1

CentOS i FedoraCentOS and Fedora

Dystrybucje centOS wymagają następujących bibliotek zainstalowane:CentOS distributions require the following libraries installed:

 • lttng-ustlttng-ust
 • libcurllibcurl
 • openssl-libsopenssl-libs
 • krb5-libskrb5-libs
 • libiculibicu
 • zlibzlib

Użytkownicy fedora: Jeśli Twoje openssl wersji > = 1.1, musisz zainstalować openssl10 zgodności.Fedora users: If your openssl's version >= 1.1, you'll need to install compat-openssl10.

W wersjach wcześniejszych niż .NET Core 2.1, następujące zależności wymagane są również:For versions earlier than .NET Core 2.1, following dependencies are also required:

 • libunwindlibunwind
 • libuuidlibuuid

Aby uzyskać więcej informacji o zależnościach, zobacz aplikacje dla systemu Linux Self-contained.For more information about the dependencies, see Self-contained Linux applications.

Instalacja zależności platformy .NET Core z natywnych instalatorówInstalling .NET Core dependencies with the native installers

.NET core, który natywnych instalatorów są dostępne dla obsługiwane wersje dystrybucje systemu Linux..NET Core native installers are available for supported Linux distributions/versions. Natywnych instalatorów wymaga dostępu administratora ("sudo") do serwera.The native installers require admin (sudo) access to the server. Zalet za pomocą natywnego Instalatora jest, że są zainstalowane wszystkie zależności natywnego platformy .NET Core.The advantage of using a native installer is that all of the .NET Core native dependencies are installed. Natywnych instalatorów także zainstalować całego systemu .NET Core SDK.Native installers also install the .NET Core SDK system-wide.

W systemie Linux istnieją dwie opcje pakiet Instalatora:On Linux, there are two installer package choices:

 • Przy użyciu Menedżera pakietów na podstawie źródła danych, takich jak polecenia apt-get dla systemu Ubuntu lub yum na CentOS/RHEL.Using a feed-based package manager, such as apt-get for Ubuntu, or yum for CentOS/RHEL.
 • Za pomocą pakietów, Mistrzostwo DEB lub obr. / min.Using the packages themselves, DEB or RPM.

Skrypty instalacji przy użyciu skryptu Instalatora platformy .NET CoreScripting Installs with the .NET Core installer script

Skryptów instalacji dotnet są używane do wykonywania instalacji bez uprawnień administratora, łańcuch narzędzi interfejsu wiersza polecenia i udostępnionego środowiska uruchomieniowego.The dotnet-install scripts are used to perform a non-admin install of the CLI toolchain and the shared runtime. Możesz pobrać skrypt z https://dot.net/v1/dotnet-install.sh.You can download the script from https://dot.net/v1/dotnet-install.sh.

Domyślnie skrypt zainstalowanie najnowszej wersji "LTS", która jest obecnie .NET Core 1.1.The script defaults to installing the latest "LTS" version, which is currently .NET Core 1.1. Aby zainstalować program .NET Core 2.1, uruchom skrypt przy użyciu następującego przełącznika:To install .NET Core 2.1, run the script with the following switch:

./dotnet-install.sh -c Current

Skrypt powłoki bash Instalatora jest używany w scenariuszach automatyzacji oraz przed instalacjami bez uprawnień administratora.The installer bash script is used in automation scenarios and non-admin installations. Ten skrypt odczytuje również przełączników programu PowerShell, dzięki czemu może być używany ze skryptem w systemach Linux/OS X.This script also reads PowerShell switches, so they can be used with the script on Linux/OS X systems.

Rozwiązywanie problemówTroubleshoot

Jeśli masz problemy z instalacją .NET Core w obsługiwanych dystrybucji systemu Linux/wersji dla Twojej dystrybucji zainstalowanych/wersji należy zapoznać się następujące tematy:If you have problems with a .NET Core installation on a supported Linux distribution/version, consult the following topics for your installed distributions/versions: