Wymagania wstępne dotyczące platformy .NET Core w systemie LinuxPrerequisites for .NET Core on Linux

W tym artykule opisano zależności niezbędne do tworzenia aplikacji platformy .NET Core w systemie Linux.This article shows the dependencies needed to develop .NET Core applications on Linux. Obsługiwane Linux dystrybucje wersje i zależności, które należy wykonać dotyczą dwa sposoby tworzenia aplikacji platformy .NET Core w systemie Linux:The supported Linux distributions/versions, and dependencies that follow apply to the two ways of developing .NET Core apps on Linux:

Uwaga

Pakiet zestawu SDK programu .NET Core nie jest wymagana dla środowisk serwerów produkcyjnych.The .NET Core SDK package is not required for production servers/environments. Pakiet środowiska uruchomieniowego .NET Core jest potrzebne aplikacje wdrożone w środowisku produkcyjnym.Only the .NET Core runtime package is needed for apps deployed to production environments. Środowisko uruchomieniowe .NET Core jest wdrażany z aplikacji jako część wdrożenia niezależne, jednak należy ją wdrożyć dla Framework zależne aplikacje wdrażane pojedynczo.The .NET Core runtime is deployed with apps as part of a self-contained deployment, however, it must be deployed for Framework-dependent deployed apps separately. Aby uzyskać więcej informacji o typach wdrożeń framework zależne, niezależna, zobacz wdrażanie aplikacji .NET Core.For more information about framework-dependent and self-contained deployment types, see .NET Core application deployment. Zobacz też aplikacje w systemie Linux Self-contained Aby uzyskać szczegółowe zasady.Also see Self-contained Linux applications for specific guidelines.

Obsługiwane wersje systemu LinuxSupported Linux versions

Traktuje 2.x .NET core Linux jako jeden system operacyjny..NET Core 2.x treats Linux as a single operating system. Brak jednej kompilacji systemu Linux (na architektura mikroukładu) dystrybucje systemu Linux obsługiwane.There is a single Linux build (per chip architecture) for supported Linux distributions.

NET Core 2.1NET Core 2.1

NET Core 2.1 jest obsługiwana w systemie Linux 64-bitowej (x86_64 lub amd64) dystrybucje/wersji:NET Core 2.1 is supported on the following Linux 64-bit (x86_64 or amd64) distributions/versions:

 • Red Hat Enterprise Linux 7, 6Red Hat Enterprise Linux 7, 6
 • CentOS 7CentOS 7
 • Oracle Linux 7Oracle Linux 7
 • Fedora 27Fedora 27
 • Debian 9 8.7 lub nowszymi wersjamiDebian 9, 8.7 or later versions
 • Ubuntu 18.04, 17.10, 16.04, 14.04Ubuntu 18.04, 17.10, 16.04, 14.04
 • Linux mennic 18, 17Linux Mint 18, 17
 • openSUSE 42.3 lub nowszej wersjiopenSUSE 42.3 or later versions
 • SUSE Linux Enterprise (SLES) 12 z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszySUSE Enterprise Linux (SLES) 12 Service Pack 2 or later
 • Alpine Linux 3.7 lub nowszyAlpine Linux 3.7 or later versions

Zobacz obsługiwane wersje systemu operacyjnego .NET Core 2.0 pełną listę .NET Core 2.0 obsługiwane systemy operacyjne, dystrybucji i wersji poza wersje obsługi systemu operacyjnego i łącza zasady cyklu pomocy.See .NET Core 2.0 Supported OS Versions for the complete list of .NET Core 2.0 supported operating systems, distributions and versions, out of support OS versions, and lifecycle policy links.

NET Core 2.0NET Core 2.0

NET Core 2.0 jest obsługiwana w systemie Linux 64-bitowej (x86_64 lub amd64) dystrybucje/wersji:NET Core 2.0 is supported on the following Linux 64-bit (x86_64 or amd64) distributions/versions:

 • Red Hat Enterprise Linux 7Red Hat Enterprise Linux 7
 • CentOS 7CentOS 7
 • Oracle Linux 7Oracle Linux 7
 • Fedora 27Fedora 27
 • Debian 9 8.7 lub nowszymi wersjamiDebian 9, 8.7 or later versions
 • Ubuntu 18.04, 17.10, 16.04, 14.04Ubuntu 18.04, 17.10, 16.04, 14.04
 • Linux mennic 18, 17Linux Mint 18, 17
 • openSUSE 42.3 lub nowszej wersjiopenSUSE 42.3 or later versions
 • SUSE Linux Enterprise (SLES) 12 z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszySUSE Enterprise Linux (SLES) 12 Service Pack 2 or later

Zobacz obsługiwane wersje systemu operacyjnego .NET Core 2.0 pełną listę .NET Core 2.0 obsługiwane systemy operacyjne, dystrybucji i wersji poza wersje obsługi systemu operacyjnego i łącza zasady cyklu pomocy.See .NET Core 2.0 Supported OS Versions for the complete list of .NET Core 2.0 supported operating systems, distributions and versions, out of support OS versions, and lifecycle policy links.

Zależności dystrybucji systemu LinuxLinux distribution dependencies

Poniżej mają być przykłady.The following are intended to be examples. Na wybranym dystrybucji systemu Linux, nazwy i wersje dokładne mogą się nieco różnić.The exact versions and names may vary slightly on your Linux distribution of choice.

UbuntuUbuntu

Ubuntu dystrybucji wymagają następujących bibliotek zainstalowane:Ubuntu distributions require the following libraries installed:

 • liblttng-ust0liblttng-ust0
 • libcurl3libcurl3
 • libssl1.0.0libssl1.0.0
 • libkrb5-3libkrb5-3
 • zlib1gzlib1g
 • libicu52 (dla 14.x)libicu52 (for 14.x)
 • libicu55 (dla 16.x)libicu55 (for 16.x)
 • libicu57 (dla 17.x)libicu57 (for 17.x)
 • libicu60 (dla 18.x)libicu60 (for 18.x)

W wersjach starszych niż .NET Core 2.1, następujących zależności są również wymagane:For versions earlier than .NET Core 2.1, following dependencies are also required:

 • libunwind8libunwind8
 • libuuid1libuuid1

CentOSCentOS

CentOS dystrybucji wymagają następujących bibliotek zainstalowane:CentOS distributions require the following libraries installed:

 • lttng-ustlttng-ust
 • libcurllibcurl
 • openssl-libsopenssl-libs
 • krb5-libskrb5-libs
 • libiculibicu
 • zlibzlib

W wersjach starszych niż .NET Core 2.1, następujących zależności są również wymagane:For versions earlier than .NET Core 2.1, following dependencies are also required:

 • libunwindlibunwind
 • libuuidlibuuid

Aby uzyskać więcej informacji o zależnościach, zobacz aplikacje w systemie Linux Self-contained.For more information about the dependencies, see Self-contained Linux applications.

Instalowanie zależności .NET Core za pomocą natywnego instalatorówInstalling .NET Core dependencies with the native installers

Oprogramowanie .NET core, natywnego instalatory są dostępne dla obsługiwane dystrybucje systemu Linux/wersji..NET Core native installers are available for supported Linux distributions/versions. Natywny instalatorów wymagają dostępu administratora (sudo) na serwerze.The native installers require admin (sudo) access to the server. Zaletą używania Instalatora natywnych jest wszystkie zależności natywnego platformy .NET Core są zainstalowane.The advantage of using a native installer is that all of the .NET Core native dependencies are installed. Natywny instalatorów również zainstalować całego systemu .NET Core SDK.Native installers also install the .NET Core SDK system-wide.

W systemie Linux istnieją dwie opcje pakiet Instalatora:On Linux, there are two installer package choices:

 • Za pomocą Menedżera pakietu na podstawie źródła danych, takich jak stanie get dla Ubuntu lub yum dla CentOS/RHEL.Using a feed-based package manager, such as apt-get for Ubuntu, or yum for CentOS/RHEL.
 • Używanie pakietów, DEB lub obr. / min.Using the packages themselves, DEB or RPM.

Wykonywanie skryptów instalacji przy użyciu skryptu Instalatora .NET CoreScripting Installs with the .NET Core installer script

Skryptów instalacji dotnet są używane do wykonywania instalacji bez uprawnień administratora, łańcuch narzędzi interfejsu wiersza polecenia i udostępnionych środowiska wykonawczego.The dotnet-install scripts are used to perform a non-admin install of the CLI toolchain and the shared runtime. Można pobrać skryptu z https://dot.net/v1/dotnet-install.sh .You can download the script from https://dot.net/v1/dotnet-install.sh.

Skrypt Instalatora bash jest używany w scenariuszach automatyzacji i instalacji bez uprawnień administratora.The installer bash script is used in automation scenarios and non-admin installations. Ten skrypt również odczytuje przełączników programu PowerShell, dzięki czemu mogą być używane w przypadku skryptu w systemach Linux/OS X.This script also reads PowerShell switches, so they can be used with the script on Linux/OS X systems.

Zainstaluj oprogramowanie .NET Core obsługiwane wersje Red Hat Enterprise Linux (RHEL)Install .NET Core for supported Red Hat Enterprise Linux (RHEL) versions

Aby zainstalować oprogramowanie .NET Core w obsługiwanych wersjach RHEL:To install .NET Core on supported RHEL versions:

.NET Core 2.0.NET Core 2.0

Zainstaluj program .NET Core 2.0 w obsługiwanych wersjach RHEL:Install .NET Core 2.0 on supported RHEL versions:

Zainstaluj oprogramowanie .NET Core obsługiwanych Ubuntu Linux mennic dystrybucje/wersje (64-bitowy)Install .NET Core for supported Ubuntu and Linux Mint distributions/versions (64 bit)

 1. Usuń wszystkie poprzedniej wersji zapoznawczej wersji platformy .NET Core z systemu.Remove any previous preview versions of .NET Core from your system.

 2. Zainstaluj oprogramowanie .NET Core 2.x na obsługiwany Ubuntu Linux mennic dystrybucje/wersje i (64-bitowa):Install .NET Core 2.x on supported Ubuntu and Linux Mint distributions/versions (64 bit):

.NET Core 2.0.NET Core 2.0

Środowisk uruchomieniowych / zestawów SDKRuntimes / SDKs Ubuntu 18.04Ubuntu 18.04 Ubuntu 17.10Ubuntu 17.10 Ubuntu 16.04 / Linux mennic 18Ubuntu 16.04 / Linux Mint 18 Ubuntu 14.04 / Linux mennic 17Ubuntu 14.04 / Linux Mint 17
Środowisko uruchomieniowe platformy .NET core 2.0.8.NET Core Runtime 2.0.8 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Środowisko uruchomieniowe platformy .NET core 2.0.7.NET Core Runtime 2.0.7 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Środowisko uruchomieniowe platformy .NET core 2.0.6.NET Core Runtime 2.0.6 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Środowisko uruchomieniowe platformy .NET core 2.0.5.NET Core Runtime 2.0.5 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Oprogramowanie .NET core SDK 2.1.200.NET Core SDK 2.1.200 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Oprogramowanie .NET core SDK 2.1.105.NET Core SDK 2.1.105 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Oprogramowanie .NET core SDK 2.1.103.NET Core SDK 2.1.103 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Oprogramowanie .NET core SDK 2.0.3.NET Core SDK 2.0.3 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Oprogramowanie .NET core SDK 2.0.0.NET Core SDK 2.0.0 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link

Oprogramowanie .NET core 2.1.NET Core 2.1

Ważne

Aby za pomocą programu Visual Studio .NET Core 2.1, musisz zainstalować program Visual Studio 2017 15.7 lub nowszej.To use .NET Core 2.1 with Visual Studio, you need to install Visual Studio 2017 15.7 or newer.

Środowisk uruchomieniowych / zestawów SDKRuntimes / SDKs Ubuntu 18.04Ubuntu 18.04 Ubuntu 17.10Ubuntu 17.10 Ubuntu 16.04 / Linux mennic 18Ubuntu 16.04 / Linux Mint 18 Ubuntu 14.04 / Linux mennic 17Ubuntu 14.04 / Linux Mint 17
Środowisko uruchomieniowe platformy .NET core 2.1.0.NET Core Runtime 2.1.0 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Oprogramowanie .NET core SDK 2.1.300.NET Core SDK 2.1.300 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link

Zainstaluj oprogramowanie .NET Core obsługiwane wersje Debian (64-bitowy)Install .NET Core for supported Debian versions (64 bit)

Aby zainstalować oprogramowanie .NET Core w obsługiwanych wersjach Debian (64 bity):To install .NET Core on supported Debian versions (64 bit):

Uwaga

Katalog kontrolowane przez użytkownika jest wymagana dla systemu Linux instaluje system z tar.gz.A user-controlled directory is required for Linux system installs from tar.gz.

 1. Usuń wszystkie poprzedniej wersji zapoznawczej wersji platformy .NET Core z systemu.Remove any previous preview versions of .NET Core from your system.

 2. Zainstaluj oprogramowanie .NET Core 2.x w obsługiwanych wersjach Debian (64-bitowa):Install .NET Core 2.x on supported Debian versions (64 bit):

.NET Core 2.0.NET Core 2.0

Środowisk uruchomieniowych / zestawów SDKRuntimes / SDKs Debian 9Debian 9 Debian 8Debian 8
Środowisko uruchomieniowe platformy .NET core 2.0.8.NET Core Runtime 2.0.8 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Środowisko uruchomieniowe platformy .NET core 2.0.7.NET Core Runtime 2.0.7 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Środowisko uruchomieniowe platformy .NET core 2.0.6.NET Core Runtime 2.0.6 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Środowisko uruchomieniowe platformy .NET core 2.0.5.NET Core Runtime 2.0.5 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Oprogramowanie .NET core SDK 2.1.200.NET Core SDK 2.1.200 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Oprogramowanie .NET core SDK 2.1.105.NET Core SDK 2.1.105 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Oprogramowanie .NET core SDK 2.1.103.NET Core SDK 2.1.103 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Oprogramowanie .NET core SDK 2.0.3.NET Core SDK 2.0.3 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Oprogramowanie .NET core SDK 2.0.0.NET Core SDK 2.0.0 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link

Oprogramowanie .NET core 2.1.NET Core 2.1

Ważne

Aby za pomocą programu Visual Studio .NET Core 2.1, musisz zainstalować program Visual Studio 2017 15.7 lub nowszej.To use .NET Core 2.1 with Visual Studio, you need to install Visual Studio 2017 15.7 or newer.

Środowisk uruchomieniowych / zestawów SDKRuntimes / SDKs Debian 9Debian 9 Debian 8Debian 8
Środowisko uruchomieniowe platformy .NET core 2.1.0.NET Core Runtime 2.1.0 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Oprogramowanie .NET core SDK 2.1.300.NET Core SDK 2.1.300 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link

Zainstaluj oprogramowanie .NET Core obsługiwane wersje Fedora (64-bitowy)Install .NET Core for supported Fedora versions (64 bit)

Aby zainstalować oprogramowanie .NET Core w obsługiwanych wersjach Fedora:To install .NET Core on supported Fedora versions:

Uwaga

Katalog kontrolowane przez użytkownika jest wymagana dla systemu Linux instaluje system z tar.gz.A user-controlled directory is required for Linux system installs from tar.gz.

 1. Usuń wszystkie poprzedniej wersji zapoznawczej wersji platformy .NET Core z systemu.Remove any previous preview versions of .NET Core from your system.

 2. Zainstaluj oprogramowanie .NET Core 2.x w obsługiwanych wersjach Fedora (64-bitowa):Install .NET Core 2.x on supported Fedora versions (64 bit):

.NET Core 2.0.NET Core 2.0

Środowisk uruchomieniowych / zestawów SDKRuntimes / SDKs Fedora 26 lub nowszyFedora 26 or later Fedora 25 lub poprzedniegoFedora 25 or previous
Środowisko uruchomieniowe platformy .NET core 2.0.8.NET Core Runtime 2.0.8 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Środowisko uruchomieniowe platformy .NET core 2.0.7.NET Core Runtime 2.0.7 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Środowisko uruchomieniowe platformy .NET core 2.0.6.NET Core Runtime 2.0.6 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Środowisko uruchomieniowe platformy .NET core 2.0.5.NET Core Runtime 2.0.5 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Oprogramowanie .NET core SDK 2.1.200.NET Core SDK 2.1.200 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Oprogramowanie .NET core SDK 2.1.105.NET Core SDK 2.1.105 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Oprogramowanie .NET core SDK 2.1.103.NET Core SDK 2.1.103 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Oprogramowanie .NET core SDK 2.0.3.NET Core SDK 2.0.3 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link

Oprogramowanie .NET core 2.1.NET Core 2.1

Ważne

Aby za pomocą programu Visual Studio .NET Core 2.1, musisz zainstalować program Visual Studio 2017 15.7 lub nowszej.To use .NET Core 2.1 with Visual Studio, you need to install Visual Studio 2017 15.7 or newer.

Środowisk uruchomieniowych / zestawów SDKRuntimes / SDKs Fedora 27Fedora 27 Fedora 26Fedora 26
Środowisko uruchomieniowe platformy .NET core 2.1.0.NET Core Runtime 2.1.0 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Oprogramowanie .NET core SDK 2.1.300.NET Core SDK 2.1.300 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link

Zainstaluj oprogramowanie .NET Core dla obsługiwanych CentOS i Oracle Linux dystrybucje/wersje (64-bitowy)Install .NET Core for supported CentOS and Oracle Linux distributions/versions (64 bit)

Do zainstalowania .NET Core dla obsługiwanych CentOS i Oracle Linux dystrybucje/wersje (64 bity):To install .NET Core for supported CentOS and Oracle Linux distributions/versions (64 bit):

Uwaga

Katalog kontrolowane przez użytkownika jest wymagana dla systemu Linux instaluje system z tar.gz.A user-controlled directory is required for Linux system installs from tar.gz.

 1. Usuń wszystkie poprzedniej wersji zapoznawczej wersji platformy .NET Core z systemu.Remove any previous preview versions of .NET Core from your system.

 2. Zainstaluj oprogramowanie .NET Core 2.x na obsługiwanych CentOS i Oracle Linux dystrybucje/wersje (64 bity):Install .NET Core 2.x on supported CentOS and Oracle Linux distributions/versions (64 bit):

.NET Core 2.0.NET Core 2.0

Oprogramowanie .NET core 2.1.NET Core 2.1

Ważne

Aby za pomocą programu Visual Studio .NET Core 2.1, musisz zainstalować program Visual Studio 2017 15.7 lub nowszej.To use .NET Core 2.1 with Visual Studio, you need to install Visual Studio 2017 15.7 or newer.

Zainstaluj oprogramowanie .NET Core obsługiwane SUSE Linux Enterprise Server i OpenSUSE dystrybucje/wersje (64-bitowy)Install .NET Core for supported SUSE Linux Enterprise Server and OpenSUSE distributions/versions (64 bit)

Aby zainstalować oprogramowanie .NET Core 2.x dla obsługiwane SUSE Linux Enterprise Server i OpenSUSE dystrybucje/wersje (64 bity):To install .NET Core 2.x for supported SUSE Linux Enterprise Server and OpenSUSE distributions/versions (64 bit):

 1. Usuń wszystkie poprzedniej wersji zapoznawczej wersji platformy .NET Core z systemu.Remove any previous preview versions of .NET Core from your system.

 2. Zainstaluj oprogramowanie .NET Core 2.x na obsługiwane SUSE Linux Enterprise Server i OpenSUSE dystrybucje/wersje (64-bitowa):Install .NET Core 2.x on supported SUSE Linux Enterprise Server and OpenSUSE distributions/versions (64 bit):

.NET Core 2.0.NET Core 2.0

SUSE Linux Enterprise ServerSUSE Linux Enterprise Server

openSUSEopenSUSE

Oprogramowanie .NET core 2.1.NET Core 2.1

Ważne

Aby za pomocą programu Visual Studio .NET Core 2.1, musisz zainstalować program Visual Studio 2017 15.7 lub nowszej.To use .NET Core 2.1 with Visual Studio, you need to install Visual Studio 2017 15.7 or newer.

SUSE Linux Enterprise ServerSUSE Linux Enterprise Server

openSUSEopenSUSE

Zainstaluj oprogramowanie .NET Core obsługiwane wersje Alpine Linux (64-bitowy)Install .NET Core for supported Alpine Linux versions (64 bit)

Uwaga

Katalog kontrolowane przez użytkownika jest wymagana dla systemu Linux instaluje system z tar.gz.A user-controlled directory is required for Linux system installs from tar.gz.

Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji platformy .NET Core 2.1 obsługiwane wersje Alpine Linux (64-bitowy) z następujących łączy:Download and follow the .NET Core 2.1 installation instructions for supported Alpine Linux versions (64 bit) at the following links:

Ważne

Jeśli masz problemy z instalacją .NET Core w obsługiwanych dystrybucji systemu Linux/wersji, poszukaj z zainstalowanych dystrybucje/wersji następujące tematy:If you have problems with a .NET Core installation on a supported Linux distribution/version, consult the following topics for your installed distributions/versions: