Wymagania wstępne dla platformy .NET Core w systemie LinuxPrerequisites for .NET Core on Linux

W tym artykule przedstawiono zależności niezbędne do tworzenia aplikacji platformy .NET Core w systemie Linux.This article shows the dependencies needed to develop .NET Core applications on Linux. Obsługiwane dystrybucje systemu Linux/wersje i zależności, które należy wykonać są stosowane na dwa sposoby tworzenia aplikacji platformy .NET Core w systemie Linux:The supported Linux distributions/versions, and dependencies that follow apply to the two ways of developing .NET Core apps on Linux:

Uwaga

Pakiet .NET Core SDK nie jest wymagana dla środowisk serwerów produkcyjnych.The .NET Core SDK package is not required for production servers/environments. Pakiet środowiska uruchomieniowego .NET Core jest potrzebna w przypadku aplikacji wdrożonych na środowisko produkcyjne.Only the .NET Core runtime package is needed for apps deployed to production environments. Środowisko uruchomieniowe platformy .NET Core jest wdrażana przy użyciu aplikacji jako część wdrożenia niezależna, jednak musi zostać wdrożony jako zależny od struktury aplikacji wdrożona oddzielnie.The .NET Core runtime is deployed with apps as part of a self-contained deployment, however, it must be deployed for Framework-dependent deployed apps separately. Aby uzyskać więcej informacji na temat typów wdrożeń zależny od struktury, niezależna zobacz wdrażanie aplikacji .NET Core.For more information about framework-dependent and self-contained deployment types, see .NET Core application deployment. Zobacz też aplikacje dla systemu Linux Self-contained dla szczególnych wytycznych.Also see Self-contained Linux applications for specific guidelines.

Obsługiwane wersje systemu LinuxSupported Linux versions

.NET core 2.x traktuje Linux jako jeden system operacyjny..NET Core 2.x treats Linux as a single operating system. Brak pojedynczej kompilacji systemu Linux (na architektura mikroukładu) obsługiwane dystrybucje systemu Linux.There is a single Linux build (per chip architecture) for supported Linux distributions.

.NET Core 2.1NET Core 2.1

NET Core 2.1 jest obsługiwana na poniższe dystrybucje systemu Linux/wersje:NET Core 2.1 is supported on the following Linux distributions/versions:

 • Red Hat Enterprise Linux 7, 6 - 64-bitowych (x86_64 lub amd64)Red Hat Enterprise Linux 7, 6 - 64-bit (x86_64 or amd64)
 • CentOS 7 - 64-bitowy (x86_64 lub amd64)CentOS 7 - 64-bit (x86_64 or amd64)
 • Oracle Linux 7 - 64-bitowy (x86_64 lub amd64)Oracle Linux 7 - 64-bit (x86_64 or amd64)
 • Fedora 28, 27 — 64-bitowych (x86_64 lub amd64)Fedora 28, 27 - 64-bit (x86_64 or amd64)
 • Debian 9 (64-bitowy, arm32), 8.7 lub nowsze wersje — 64-bitowych (x86_64 lub amd64)Debian 9 (64-bit, arm32), 8.7 or later versions - 64-bit (x86_64 or amd64)
 • Ubuntu 18.04 (64-bitowy, arm32), 16.04, 14.04 - 64-bitowych (x86_64 lub amd64)Ubuntu 18.04 (64-bit, arm32), 16.04, 14.04 - 64-bit (x86_64 or amd64)
 • Linux mennic 18, 17 — 64-bitowych (x86_64 lub amd64)Linux Mint 18, 17 - 64-bit (x86_64 or amd64)
 • openSUSE 42.3 lub nowsze wersje — 64-bitowych (x86_64 lub amd64)openSUSE 42.3 or later versions - 64-bit (x86_64 or amd64)
 • SUSE Linux Enterprise (SLES) 12 z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszego - 64-bitowych (x86_64 lub amd64)SUSE Enterprise Linux (SLES) 12 Service Pack 2 or later - 64-bit (x86_64 or amd64)
 • Firma Alpine Linux 3.7 lub nowsze wersje — 64-bitowych (x86_64 lub amd64)Alpine Linux 3.7 or later versions - 64-bit (x86_64 or amd64)

Zobacz obsługiwane wersje systemu operacyjnego platformy .NET Core 2.1 pełną listę platformy .NET Core 2.1 obsługiwane systemy operacyjne, dystrybucji i wersji poza pomocy technicznej systemu operacyjnego, wersji i łączy zasady cyklu życia.See .NET Core 2.1 Supported OS Versions for the complete list of .NET Core 2.1 supported operating systems, distributions and versions, out of support OS versions, and lifecycle policy links.

.NET Core 2.0NET Core 2.0

NET Core 2.0 jest obsługiwana w następujących Linux 64-bitowych (x86_64 lub amd64) dystrybucje/wersji:NET Core 2.0 is supported on the following Linux 64-bit (x86_64 or amd64) distributions/versions:

 • Red Hat Enterprise Linux 7, 6Red Hat Enterprise Linux 7, 6
 • CentOS 7CentOS 7
 • Oracle Linux 7Oracle Linux 7
 • Fedora 27Fedora 27
 • Debian 9 8.7 lub nowsze wersjeDebian 9, 8.7 or later versions
 • Naciśnięcie i przytrzymanie 18.04 Ubuntu 16.04, 14.04Ubuntu 18.04, 16.04, 14.04
 • Linux mennic 18, 17Linux Mint 18, 17
 • openSUSE 42.3 lub nowsze wersjeopenSUSE 42.3 or later versions
 • SUSE Linux Enterprise (SLES) 12 z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszySUSE Enterprise Linux (SLES) 12 Service Pack 2 or later

Zobacz obsługiwane wersje systemu operacyjnego platformy .NET Core 2.0 pełną listę .NET Core 2.0 obsługiwane systemy operacyjne, dystrybucji i wersji poza pomocy technicznej systemu operacyjnego, wersji i łączy zasady cyklu życia.See .NET Core 2.0 Supported OS Versions for the complete list of .NET Core 2.0 supported operating systems, distributions and versions, out of support OS versions, and lifecycle policy links.

Zależności do dystrybucji systemu LinuxLinux distribution dependencies

Poniżej mają być przykłady.The following are intended to be examples. Na wybranej dystrybucji systemu Linux, nazwy i wersje dokładny mogą się nieco różnić.The exact versions and names may vary slightly on your Linux distribution of choice.

UbuntuUbuntu

Dystrybucje systemu Ubuntu wymagają następujących bibliotek zainstalowane:Ubuntu distributions require the following libraries installed:

 • liblttng-ust0liblttng-ust0
 • libcurl3libcurl3
 • libssl1.0.0libssl1.0.0
 • libkrb5-3libkrb5-3
 • zlib1gzlib1g
 • libicu52 (w przypadku 14.x)libicu52 (for 14.x)
 • libicu55 (w przypadku 16.x)libicu55 (for 16.x)
 • libicu57 (w przypadku 17.x)libicu57 (for 17.x)
 • libicu60 (w przypadku 18.x)libicu60 (for 18.x)

W wersjach wcześniejszych niż .NET Core 2.1, następujące zależności wymagane są również:For versions earlier than .NET Core 2.1, following dependencies are also required:

 • libunwind8libunwind8
 • libuuid1libuuid1

CentOS i FedoraCentOS and Fedora

Dystrybucje centOS wymagają następujących bibliotek zainstalowane:CentOS distributions require the following libraries installed:

 • lttng-ustlttng-ust
 • libcurllibcurl
 • openssl-libsopenssl-libs
 • krb5-libskrb5-libs
 • libiculibicu
 • zlibzlib

Użytkownicy fedora: Jeśli Twoje openssl wersji > = 1.1, musisz zainstalować openssl10 zgodności.Fedora users: If your openssl's version >= 1.1, you'll need to install compat-openssl10.

W wersjach wcześniejszych niż .NET Core 2.1, następujące zależności wymagane są również:For versions earlier than .NET Core 2.1, following dependencies are also required:

 • libunwindlibunwind
 • libuuidlibuuid

Aby uzyskać więcej informacji o zależnościach, zobacz aplikacje dla systemu Linux Self-contained.For more information about the dependencies, see Self-contained Linux applications.

Instalacja zależności platformy .NET Core z natywnych instalatorówInstalling .NET Core dependencies with the native installers

.NET core, który natywnych instalatorów są dostępne dla obsługiwane wersje dystrybucje systemu Linux..NET Core native installers are available for supported Linux distributions/versions. Natywnych instalatorów wymaga dostępu administratora ("sudo") do serwera.The native installers require admin (sudo) access to the server. Zalet za pomocą natywnego Instalatora jest, że są zainstalowane wszystkie zależności natywnego platformy .NET Core.The advantage of using a native installer is that all of the .NET Core native dependencies are installed. Natywnych instalatorów także zainstalować całego systemu .NET Core SDK.Native installers also install the .NET Core SDK system-wide.

W systemie Linux istnieją dwie opcje pakiet Instalatora:On Linux, there are two installer package choices:

 • Przy użyciu Menedżera pakietów na podstawie źródła danych, takich jak polecenia apt-get dla systemu Ubuntu lub yum na CentOS/RHEL.Using a feed-based package manager, such as apt-get for Ubuntu, or yum for CentOS/RHEL.
 • Za pomocą pakietów, Mistrzostwo DEB lub obr. / min.Using the packages themselves, DEB or RPM.

Skrypty instalacji przy użyciu skryptu Instalatora platformy .NET CoreScripting Installs with the .NET Core installer script

Skryptów instalacji dotnet są używane do wykonywania instalacji bez uprawnień administratora, łańcuch narzędzi interfejsu wiersza polecenia i udostępnionego środowiska uruchomieniowego.The dotnet-install scripts are used to perform a non-admin install of the CLI toolchain and the shared runtime. Możesz pobrać skrypt z https://dot.net/v1/dotnet-install.sh .You can download the script from https://dot.net/v1/dotnet-install.sh.

Domyślnie skrypt zainstalowanie najnowszej wersji "LTS", która jest obecnie .NET Core 1.1.The script defaults to installing the latest "LTS" version, which is currently .NET Core 1.1. Do zainstalowania platformy .NET Core 2.x, uruchom skrypt przy użyciu następującego przełącznika:To install .NET Core 2.x, run the script with the following switch:

./dotnet-install.sh -c Current

Skrypt powłoki bash Instalatora jest używany w scenariuszach automatyzacji oraz przed instalacjami bez uprawnień administratora.The installer bash script is used in automation scenarios and non-admin installations. Ten skrypt odczytuje również przełączników programu PowerShell, dzięki czemu może być używany ze skryptem w systemach Linux/OS X.This script also reads PowerShell switches, so they can be used with the script on Linux/OS X systems.

Zainstaluj platformę .NET Core, obsługiwane wersje Red Hat Enterprise Linux (RHEL)Install .NET Core for supported Red Hat Enterprise Linux (RHEL) versions

Aby zainstalować .NET Core na temat obsługiwanych wersji systemu RHEL:To install .NET Core on supported RHEL versions:

.NET core 2.1.NET Core 2.1

 1. Usuń wszystkie poprzedniej wersji zapoznawczej wersje programu .NET Core w systemie.Remove any previous preview versions of .NET Core from your system.

 2. Aby uzyskać najnowsze platformy .NET Core 2.1 na informacje dotyczące instalacji w systemie Red Hat Enterprise Linux, zobacz .NET Core 2.1 — wprowadzenieFor the latest .NET Core 2.1 on Red Hat Enterprise Linux installation information, see the .NET Core 2.1 Getting Started Guide

.NET Core 2.0.NET Core 2.0

 1. Usuń wszystkie poprzedniej wersji zapoznawczej wersje programu .NET Core w systemie.Remove any previous preview versions of .NET Core from your system.

 2. Aby uzyskać najnowsze .NET Core 2.0 na informacje dotyczące instalacji w systemie Red Hat Enterprise Linux, zobacz .NET Core 2.0 — wprowadzenieFor the latest .NET Core 2.0 on Red Hat Enterprise Linux installation information, see the .NET Core 2.0 Getting Started Guide

Zainstaluj program .NET Core dla obsługiwanych obrazów systemów Ubuntu i mennic Linux dystrybucje/wersji (64-bitowy)Install .NET Core for supported Ubuntu and Linux Mint distributions/versions (64 bit)

 1. Usuń wszystkie poprzedniej wersji zapoznawczej wersje programu .NET Core w systemie.Remove any previous preview versions of .NET Core from your system.

 2. Zainstaluj program .NET Core 2.x na obsługiwanych obrazów systemów Ubuntu i mennic Linux dystrybucje/wersji (wersja 64-bitowa):Install .NET Core 2.x on supported Ubuntu and Linux Mint distributions/versions (64 bit):

.NET Core 2.0.NET Core 2.0

Środowiska uruchomieniowe / zestawów SDKRuntimes / SDKs Ubuntu 18.04Ubuntu 18.04 Ubuntu 17.10Ubuntu 17.10 Ubuntu 16.04 / Linux mennic 18Ubuntu 16.04 / Linux Mint 18 Ubuntu 14.04 / Linux mennic 17Ubuntu 14.04 / Linux Mint 17
Środowisko uruchomieniowe programu .NET core 2.0.9.NET Core Runtime 2.0.9 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Środowisko uruchomieniowe programu .NET core 2.0.8.NET Core Runtime 2.0.8 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Środowisko uruchomieniowe programu .NET core 2.0.7.NET Core Runtime 2.0.7 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Środowisko uruchomieniowe programu .NET core 2.0.6.NET Core Runtime 2.0.6 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Środowisko uruchomieniowe programu .NET core 2.0.5.NET Core Runtime 2.0.5 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.1.202.NET Core SDK 2.1.202 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.1.201.NET Core SDK 2.1.201 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.1.200.NET Core SDK 2.1.200 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.1.105.NET Core SDK 2.1.105 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.1.103.NET Core SDK 2.1.103 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.0.3.NET Core SDK 2.0.3 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core 2.0.0 SDK.NET Core SDK 2.0.0 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link

.NET core 2.1.NET Core 2.1

Ważne

Aby użyć platformy .NET Core 2.1 przy użyciu programu Visual Studio, musisz instalacji programu Visual Studio 2017 w wersji 15.7 lub nowszej.To use .NET Core 2.1 with Visual Studio, you need to install Visual Studio 2017 15.7 or newer.

Środowiska uruchomieniowe / zestawów SDKRuntimes / SDKs Ubuntu 18.04Ubuntu 18.04 Ubuntu 17.10Ubuntu 17.10 Ubuntu 16.04 / Linux mennic 18Ubuntu 16.04 / Linux Mint 18 Ubuntu 14.04 / Linux mennic 17Ubuntu 14.04 / Linux Mint 17
Środowisko uruchomieniowe programu .NET core 2.1.2.NET Core Runtime 2.1.2 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.1.400.NET Core SDK 2.1.400 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.1.302.NET Core SDK 2.1.302 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Środowisko uruchomieniowe programu .NET core 2.1.1.NET Core Runtime 2.1.1 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.1.301.NET Core SDK 2.1.301 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Środowisko uruchomieniowe programu .NET core 2.1.0.NET Core Runtime 2.1.0 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.1.300.NET Core SDK 2.1.300 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link

Zainstaluj program .NET Core dla obsługiwanych wersji systemu Debian (64-bitowy)Install .NET Core for supported Debian versions (64 bit)

Aby zainstalować .NET Core na temat obsługiwanych wersji systemu Debian (64-bitowy):To install .NET Core on supported Debian versions (64 bit):

Uwaga

Katalog kontrolowanej przez użytkownika jest wymagana instalacja z tar.gz systemu Linux.A user-controlled directory is required for Linux system installs from tar.gz.

 1. Usuń wszystkie poprzedniej wersji zapoznawczej wersje programu .NET Core w systemie.Remove any previous preview versions of .NET Core from your system.

 2. Zainstaluj program .NET Core 2.x na obsługiwane wersje Debian (wersja 64-bitowa):Install .NET Core 2.x on supported Debian versions (64 bit):

.NET Core 2.0.NET Core 2.0

Środowiska uruchomieniowe / zestawów SDKRuntimes / SDKs Debian 9Debian 9 Debian 8Debian 8
Środowisko uruchomieniowe programu .NET core 2.0.9.NET Core Runtime 2.0.9 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Środowisko uruchomieniowe programu .NET core 2.0.8.NET Core Runtime 2.0.8 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Środowisko uruchomieniowe programu .NET core 2.0.7.NET Core Runtime 2.0.7 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Środowisko uruchomieniowe programu .NET core 2.0.6.NET Core Runtime 2.0.6 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Środowisko uruchomieniowe programu .NET core 2.0.5.NET Core Runtime 2.0.5 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Środowisko uruchomieniowe programu .NET core 2.0.3.NET Core Runtime 2.0.3 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Środowisko uruchomieniowe programu .NET core 2.0.0.NET Core Runtime 2.0.0 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.1.202.NET Core SDK 2.1.202 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.1.201.NET Core SDK 2.1.201 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.1.200.NET Core SDK 2.1.200 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.1.105.NET Core SDK 2.1.105 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.1.105.NET Core SDK 2.1.105 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.1.104.NET Core SDK 2.1.104 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.1.103.NET Core SDK 2.1.103 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.1.102.NET Core SDK 2.1.102 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.1.101.NET Core SDK 2.1.101 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.0.3.NET Core SDK 2.0.3 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core 2.0.0 SDK.NET Core SDK 2.0.0 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link

.NET core 2.1.NET Core 2.1

Ważne

Aby użyć platformy .NET Core 2.1 przy użyciu programu Visual Studio, musisz instalacji programu Visual Studio 2017 w wersji 15.7 lub nowszej.To use .NET Core 2.1 with Visual Studio, you need to install Visual Studio 2017 15.7 or newer.

Środowiska uruchomieniowe / zestawów SDKRuntimes / SDKs Debian 9Debian 9 Debian 8Debian 8
Środowisko uruchomieniowe programu .NET core 2.1.2.NET Core Runtime 2.1.2 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.1.400.NET Core SDK 2.1.400 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.1.302.NET Core SDK 2.1.302 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Środowisko uruchomieniowe programu .NET core 2.1.1.NET Core Runtime 2.1.1 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.1.301.NET Core SDK 2.1.301 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Środowisko uruchomieniowe programu .NET core 2.1.0.NET Core Runtime 2.1.0 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.1.300.NET Core SDK 2.1.300 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link

Zainstaluj program .NET Core dla obsługiwanych wersji Fedora (64-bitowy)Install .NET Core for supported Fedora versions (64 bit)

Aby zainstalować .NET Core w obsługiwanych wersjach Fedora:To install .NET Core on supported Fedora versions:

Uwaga

Katalog kontrolowanej przez użytkownika jest wymagana instalacja z tar.gz systemu Linux.A user-controlled directory is required for Linux system installs from tar.gz.

 1. Usuń wszystkie poprzedniej wersji zapoznawczej wersje programu .NET Core w systemie.Remove any previous preview versions of .NET Core from your system.

 2. Zainstaluj program .NET Core 2.x w obsługiwanych wersjach Fedora (wersja 64-bitowa):Install .NET Core 2.x on supported Fedora versions (64 bit):

.NET Core 2.0.NET Core 2.0

Środowiska uruchomieniowe / zestawów SDKRuntimes / SDKs Fedora 26 lub nowszyFedora 26 or later Fedora 25 lub poprzedniegoFedora 25 or previous
Środowisko uruchomieniowe programu .NET core 2.0.9.NET Core Runtime 2.0.9 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Środowisko uruchomieniowe programu .NET core 2.0.8.NET Core Runtime 2.0.8 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Środowisko uruchomieniowe programu .NET core 2.0.7.NET Core Runtime 2.0.7 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Środowisko uruchomieniowe programu .NET core 2.0.6.NET Core Runtime 2.0.6 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Środowisko uruchomieniowe programu .NET core 2.0.5.NET Core Runtime 2.0.5 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Środowisko uruchomieniowe programu .NET core 2.0.3.NET Core Runtime 2.0.3 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Środowisko uruchomieniowe programu .NET core 2.0.0.NET Core Runtime 2.0.0 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.1.200.NET Core SDK 2.1.200 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.1.105.NET Core SDK 2.1.105 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.1.103.NET Core SDK 2.1.103 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.0.3.NET Core SDK 2.0.3 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link

.NET core 2.1.NET Core 2.1

Ważne

Aby użyć platformy .NET Core 2.1 przy użyciu programu Visual Studio, musisz instalacji programu Visual Studio 2017 w wersji 15.7 lub nowszej.To use .NET Core 2.1 with Visual Studio, you need to install Visual Studio 2017 15.7 or newer.

Środowiska uruchomieniowe / zestawów SDKRuntimes / SDKs Fedora 28Fedora 28 Fedora 27Fedora 27
Środowisko uruchomieniowe programu .NET core 2.1.2.NET Core Runtime 2.1.2 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.1.400.NET Core SDK 2.1.400 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.1.302.NET Core SDK 2.1.302 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Środowisko uruchomieniowe programu .NET core 2.1.1.NET Core Runtime 2.1.1 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.1.301.NET Core SDK 2.1.301 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
Środowisko uruchomieniowe programu .NET core 2.1.0.NET Core Runtime 2.1.0 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link
.NET core SDK 2.1.300.NET Core SDK 2.1.300 Łącze instalacjiInstall link Łącze instalacjiInstall link

Zainstaluj platformę .NET Core, obsługiwane CentOS i Oracle Linux dystrybucje/wersji (64-bitowy)Install .NET Core for supported CentOS and Oracle Linux distributions/versions (64 bit)

Aby zainstalować .NET Core obsługiwane CentOS i Oracle Linux dystrybucje/wersji (64-bitowy):To install .NET Core for supported CentOS and Oracle Linux distributions/versions (64 bit):

Uwaga

Katalog kontrolowanej przez użytkownika jest wymagana instalacja z tar.gz systemu Linux.A user-controlled directory is required for Linux system installs from tar.gz.

 1. Usuń wszystkie poprzedniej wersji zapoznawczej wersje programu .NET Core w systemie.Remove any previous preview versions of .NET Core from your system.

 2. Zainstaluj program .NET Core 2.x na obsługiwane CentOS i Oracle Linux dystrybucje/wersji (64-bitowy):Install .NET Core 2.x on supported CentOS and Oracle Linux distributions/versions (64 bit):

.NET Core 2.0.NET Core 2.0

.NET core 2.1.NET Core 2.1

Ważne

Aby użyć platformy .NET Core 2.1 przy użyciu programu Visual Studio, musisz instalacji programu Visual Studio 2017 w wersji 15.7 lub nowszej.To use .NET Core 2.1 with Visual Studio, you need to install Visual Studio 2017 15.7 or newer.

Zainstaluj program .NET Core dla obsługiwanych SUSE Linux Enterprise Server i OpenSUSE dystrybucje/wersji (64-bitowy)Install .NET Core for supported SUSE Linux Enterprise Server and OpenSUSE distributions/versions (64 bit)

Do zainstalowania platformy .NET Core 2.x dla obsługiwanych SUSE Linux Enterprise Server i OpenSUSE dystrybucje/wersji (64-bitowy):To install .NET Core 2.x for supported SUSE Linux Enterprise Server and OpenSUSE distributions/versions (64 bit):

 1. Usuń wszystkie poprzedniej wersji zapoznawczej wersje programu .NET Core w systemie.Remove any previous preview versions of .NET Core from your system.

 2. Zainstaluj program .NET Core 2.x na obsługiwanych SUSE Linux Enterprise Server i OpenSUSE dystrybucje/wersji (wersja 64-bitowa):Install .NET Core 2.x on supported SUSE Linux Enterprise Server and OpenSUSE distributions/versions (64 bit):

.NET Core 2.0.NET Core 2.0

SUSE Linux Enterprise ServerSUSE Linux Enterprise Server

openSUSEopenSUSE

.NET core 2.1.NET Core 2.1

Ważne

Aby użyć platformy .NET Core 2.1 przy użyciu programu Visual Studio, musisz instalacji programu Visual Studio 2017 w wersji 15.7 lub nowszej.To use .NET Core 2.1 with Visual Studio, you need to install Visual Studio 2017 15.7 or newer.

SUSE Linux Enterprise ServerSUSE Linux Enterprise Server

openSUSEopenSUSE

Zainstaluj program .NET Core dla obsługiwanych wersji Alpine Linux (64-bitowy)Install .NET Core for supported Alpine Linux versions (64 bit)

Uwaga

Katalog kontrolowanej przez użytkownika jest wymagana instalacja z tar.gz systemu Linux.A user-controlled directory is required for Linux system installs from tar.gz.

Pobierz i wykonaj instrukcje dotyczące instalacji platformy .NET Core 2.1 dla obsługiwanych wersji systemu Alpine Linux (64-bitowy) z następujących łączy:Download and follow the .NET Core 2.1 installation instructions for supported Alpine Linux versions (64 bit) at the following links:

Ważne

Jeśli masz problemy z instalacją .NET Core w obsługiwanych dystrybucji systemu Linux/wersji dla Twojej dystrybucji zainstalowanych/wersji należy zapoznać się następujące tematy:If you have problems with a .NET Core installation on a supported Linux distribution/version, consult the following topics for your installed distributions/versions: