Wymagania wstępne dotyczące programu .NET Core w systemie LinuxPrerequisites for .NET Core on Linux

W tym artykule przedstawiono zależności, które są konieczne do tworzenia aplikacji .NET Core w systemie Linux.This article shows the dependencies needed to develop .NET Core applications on Linux. Obsługiwane dystrybucje i wersje systemu Linux oraz następujące zależności dotyczą dwóch sposobów tworzenia aplikacji platformy .NET Core w systemie Linux:The supported Linux distributions/versions, and dependencies that follow apply to the two ways of developing .NET Core apps on Linux:

Uwaga

Pakiet zestaw .NET Core SDK nie jest wymagany w przypadku serwerów produkcyjnych/środowisk.The .NET Core SDK package is not required for production servers/environments. W przypadku aplikacji wdrożonych w środowiskach produkcyjnych wymagany jest tylko pakiet środowiska uruchomieniowego .NET Core.Only the .NET Core runtime package is needed for apps deployed to production environments. Środowisko uruchomieniowe platformy .NET Core jest wdrażane z użyciem aplikacji w ramach wdrożenia samodzielnego, jednak należy je wdrożyć osobno dla wdrożonych aplikacji zależnych od platformy.The .NET Core runtime is deployed with apps as part of a self-contained deployment, however, it must be deployed for Framework-dependent deployed apps separately. Aby uzyskać więcej informacji na temat typów wdrożeń zależnych od platformy i samodzielnych, zobacz wdrażanie aplikacji .NET Core.For more information about framework-dependent and self-contained deployment types, see .NET Core application deployment. Zobacz również samodzielne aplikacje systemu Linux dla określonych wytycznych.Also see Self-contained Linux applications for specific guidelines.

Obsługiwane wersje systemu LinuxSupported Linux versions

Program .NET Core 2. x traktuje system Linux jako pojedynczy systemu operacyjnego..NET Core 2.x treats Linux as a single operating system. Istnieje jedna kompilacja systemu Linux (dla architektury mikroukład) dla obsługiwanych dystrybucji systemu Linux.There is a single Linux build (per chip architecture) for supported Linux distributions.

Aby uzyskać linki do pobrania i więcej informacji, zobacz pliki do pobrania w programie .net core 2,2 lub w programie .NET Core 2,1.For download links and more information, see .NET Core 2.2 downloads or .NET Core 2.1 downloads.

Platforma .NET Core 2. x jest obsługiwana w następujących dystrybucjach/wersjach systemu Linux:.NET Core 2.x is supported on the following Linux distributions/versions:

 • Red Hat Enterprise Linux 7, 6-64-bitowy (x86_64 lub amd64)Red Hat Enterprise Linux 7, 6 - 64-bit (x86_64 or amd64)
 • CentOS 7-64-bit (x86_64 lub amd64)CentOS 7 - 64-bit (x86_64 or amd64)
 • Oracle Linux 7-64-bitowy (x86_64 lub amd64)Oracle Linux 7 - 64-bit (x86_64 or amd64)
 • Fedora 28, 27-64-bitowy (x86_64 lub amd64)Fedora 28, 27 - 64-bit (x86_64 or amd64)
 • Debian 9 (64-bitowy, arm32), 8,7 i nowsze wersje — 64-bit (x86_64 lub amd64)Debian 9 (64-bit, arm32), 8.7 or later versions - 64-bit (x86_64 or amd64)
 • Ubuntu 18,04 (64-bit, arm32), 16,04, 14,04-64-bit (x86_64 lub amd64)Ubuntu 18.04 (64-bit, arm32), 16.04, 14.04 - 64-bit (x86_64 or amd64)
 • Linux mennic 18, 17-64-bitowy (x86_64 lub amd64)Linux Mint 18, 17 - 64-bit (x86_64 or amd64)
 • openSUSE 42,3 lub nowszy — 64-bitowy (x86_64 lub) amd64openSUSE 42.3 or later versions - 64-bit (x86_64 or amd64)
 • SUSE Enterprise Linux (SLES) 12 z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym — 64x86_64 - amd64bitowy (lub)SUSE Enterprise Linux (SLES) 12 Service Pack 2 or later - 64-bit (x86_64 or amd64)
 • System Alpine Linux 3,7 lub nowszy — 64-bitowy (x86_64 lub amd64)Alpine Linux 3.7 or later versions - 64-bit (x86_64 or amd64)

Zobacz obsługiwane wersje systemu operacyjnego .NET core 2,1 i obsługiwane wersje systemu operacyjnego .NET Core 2,2 , aby zapoznać się z pełną listą systemów operacyjnych .NET Core 2,1 i .NET Core 2,2 Obsługiwane systemy operacyjne, dystrybucje i wersje, nieobsługiwane wersje systemu operacyjnego i zasady cyklu życia linki.See .NET Core 2.1 Supported OS Versions and .NET Core 2.2 Supported OS Versions for the complete list of .NET Core 2.1 and .NET Core 2.2 supported operating systems, distributions and versions, out of support OS versions, and lifecycle policy links.

Zależności dystrybucji systemu LinuxLinux distribution dependencies

Poniżej przedstawiono przykłady.The following are intended to be examples. Dokładne wersje i nazwy mogą się nieco różnić w zależności od wybranej dystrybucji systemu Linux.The exact versions and names may vary slightly on your Linux distribution of choice.

UbuntuUbuntu

Dystrybucje Ubuntu wymagają zainstalowanych następujących bibliotek:Ubuntu distributions require the following libraries installed:

 • liblttng-ust0liblttng-ust0
 • libcurl3 (dla 14. x i 16. x)libcurl3 (for 14.x and 16.x)
 • libcurl4 (dla 18. x)libcurl4 (for 18.x)
 • libssl1.0.0libssl1.0.0
 • libkrb5-3libkrb5-3
 • zlib1gzlib1g
 • libicu52 (dla 14. x)libicu52 (for 14.x)
 • libicu55 (dla 16. x)libicu55 (for 16.x)
 • libicu57 (dla 17. x)libicu57 (for 17.x)
 • libicu60 (dla 18. x)libicu60 (for 18.x)

W przypadku wersji wcześniejszej niż .NET Core 2,1 wymagane są również następujące zależności:For versions earlier than .NET Core 2.1, following dependencies are also required:

 • libunwind8libunwind8
 • libuuid1libuuid1

CentOS i FedoraCentOS and Fedora

Dystrybucje CentOS wymagają zainstalowanych następujących bibliotek:CentOS distributions require the following libraries installed:

 • lttng-ustlttng-ust
 • libcurllibcurl
 • openssl-libsopenssl-libs
 • krb5-libskrb5-libs
 • libiculibicu
 • zlibzlib

Fedora użytkownicy: Jeśli wersja OpenSSL > = 1,1, należy zainstalować polecenie COMPAT-openssl10.Fedora users: If your openssl's version >= 1.1, you'll need to install compat-openssl10.

W przypadku wersji wcześniejszej niż .NET Core 2,1 wymagane są również następujące zależności:For versions earlier than .NET Core 2.1, following dependencies are also required:

 • libunwindlibunwind
 • libuuidlibuuid

Aby uzyskać więcej informacji o zależnościach, zobacz samodzielne aplikacje systemu Linux.For more information about the dependencies, see Self-contained Linux applications.

Instalowanie zależności programu .NET Core z natywnymi instalatoramiInstalling .NET Core dependencies with the native installers

Natywne Instalatory platformy .NET Core są dostępne dla obsługiwanych dystrybucji lub wersji systemu Linux..NET Core native installers are available for supported Linux distributions/versions. Natywne Instalatory wymagają dostępu administratora (sudo) do serwera programu.The native installers require admin (sudo) access to the server. Zaletą korzystania z instalatora natywnego jest to, że wszystkie zależności natywne platformy .NET Core są zainstalowane.The advantage of using a native installer is that all of the .NET Core native dependencies are installed. Natywne Instalatory również instalują zestaw .NET Core SDK całego systemu.Native installers also install the .NET Core SDK system-wide.

W systemie Linux dostępne są dwa opcje pakietu Instalatora:On Linux, there are two installer package choices:

 • Za pomocą Menedżera pakietów opartych na źródle danych, takiego jak apt-get for Ubuntu lub yum for CentOS/RHEL.Using a feed-based package manager, such as apt-get for Ubuntu, or yum for CentOS/RHEL.
 • Korzystanie z samych pakietów, DEB lub RPM.Using the packages themselves, DEB or RPM.

Skrypty są instalowane za pomocą skryptu Instalatora .NET CoreScripting Installs with the .NET Core installer script

Skrypty programu dotnet-Install są używane do przeprowadzania instalacji niebędącej administratorem interfejsu wiersza polecenia łańcucha narzędzi i udostępnionego środowiska uruchomieniowego.The dotnet-install scripts are used to perform a non-admin install of the CLI toolchain and the shared runtime. Skrypt można pobrać z programu https://dot.net/v1/dotnet-install.sh.You can download the script from https://dot.net/v1/dotnet-install.sh.

Skrypt domyślnie instaluje najnowszą wersję "LTS", która jest obecnie platformą .NET Core 1,1.The script defaults to installing the latest "LTS" version, which is currently .NET Core 1.1. Aby zainstalować program .NET Core 2,1, uruchom skrypt z następującym przełącznikiem:To install .NET Core 2.1, run the script with the following switch:

./dotnet-install.sh -c Current

Skrypt bash Instalatora jest używany w scenariuszach automatyzacji i instalacjach niebędących administratorami.The installer bash script is used in automation scenarios and non-admin installations. Ten skrypt odczytuje również przełączniki programu PowerShell, dzięki czemu mogą być używane z skryptem w systemach Linux/OS X.This script also reads PowerShell switches, so they can be used with the script on Linux/OS X systems.

Rozwiązywanie problemówTroubleshoot

Jeśli masz problemy z instalacją programu .NET Core w obsługiwanej dystrybucji/wersji systemu Linux, zapoznaj się z następującymi tematami dotyczącymi zainstalowanych dystrybucji/wersji:If you have problems with a .NET Core installation on a supported Linux distribution/version, consult the following topics for your installed distributions/versions: