Poznaj platformę .NET i narzędzia zestawu .NET SDK, korzystając z tych samouczkówLearn .NET and the .NET SDK tools by exploring these tutorials

W poniższych samouczkach pokazano, jak opracowywać aplikacje konsolowe i biblioteki dla platformy .NET Core, .NET 5 i nowszych.The following tutorials show how to develop console apps and libraries for .NET Core, .NET 5, and later versions. W przypadku innych typów aplikacji zapoznaj się z samouczkami dotyczącymi rozpoczynania pracy z platformą .NET.For other types of applications, see Tutorials for getting started with .NET.

Korzystanie z programu Visual StudioUse Visual Studio

Korzystanie z programu Visual Studio CodeUse Visual Studio Code

Wybierz te samouczki, jeśli chcesz użyć Visual Studio Code lub innego edytora kodu.Choose these tutorials if you want to use Visual Studio Code or some other code editor. Wszystkie używają interfejsu wiersza polecenia dla zadań programistycznych platformy .NET Core, więc wszystkie z wyjątkiem samouczka debugowania mogą być używane z dowolnym edytorem kodu.All use the CLI for .NET Core development tasks, so all except the debugging tutorial can be used with any code editor.

Korzystanie z programu Visual Studio dla komputerów MacUse Visual Studio for Mac

Tematy zaawansowaneAdvanced topics