-unsafe (opcje kompilatora C#)-unsafe (C# Compiler Options)

-Unsafe — opcja kompilatora umożliwia kod, który używa niebezpieczne — słowo kluczowe, aby skompilować.The -unsafe compiler option allows code that uses the unsafe keyword to compile.

SkładniaSyntax

-unsafe  

UwagiRemarks

Aby uzyskać więcej informacji na temat niebezpieczny kod, zobacz niebezpieczny kod i wskaźniki.For more information about unsafe code, see Unsafe Code and Pointers.

Aby ustawić tę opcję kompilatora w środowisku programowania Visual StudioTo set this compiler option in the Visual Studio development environment

  1. Otwórz projekt właściwości strony.Open the project's Properties page.

  2. Kliknij przycisk kompilacji stronę właściwości.Click the Build property page.

  3. Wybierz Zezwalaj na niebezpieczny kod pole wyboru.Select the Allow Unsafe Code check box.

Aby dodać tę opcję w pliku csprojTo add this option in a csproj file

Otwórz plik csproj projektu i dodaj następujące elementy:Open the .csproj file for a project, and add the following elements:

  <PropertyGroup>
    <AllowUnsafeBlocks>true</AllowUnsafeBlocks>
  </PropertyGroup>

Aby dowiedzieć się, jak programowo ustawić tę opcję kompilatora, zobacz AllowUnsafeBlocks.For information about how to set this compiler option programmatically, see AllowUnsafeBlocks.

PrzykładExample

Skompilować in.cs dla trybu niebezpiecznego:Compile in.cs for unsafe mode:

csc -unsafe in.cs  

Zobacz takżeSee also