Słowa kluczowe języka C#C# Keywords

Słowa kluczowe są wstępnie zdefiniowanymi, zarezerwowanymi identyfikatorami, które mają specjalne znaczenie dla kompilatora.Keywords are predefined, reserved identifiers that have special meanings to the compiler. Nie mogą być używane jako identyfikatory w programie, chyba że zawierają @ jako prefiks.They cannot be used as identifiers in your program unless they include @ as a prefix. Na przykład @if jest prawidłowym identyfikatorem, ale if nie jest, ponieważ if jest słowem kluczowym.For example, @if is a valid identifier, but if is not because if is a keyword.

W pierwszej tabeli w tym temacie wymieniono słowa kluczowe, które są zarezerwowane identyfikatory w C# dowolnej części programu.The first table in this topic lists keywords that are reserved identifiers in any part of a C# program. W drugiej tabeli w tym temacie wymieniono kontekstowe słowa C#kluczowe w.The second table in this topic lists the contextual keywords in C#. Kontekstowe słowa kluczowe mają specjalne znaczenie tylko w ograniczonym kontekście programu i mogą być używane jako identyfikatory poza tym kontekstem.Contextual keywords have special meaning only in a limited program context and can be used as identifiers outside that context. Ogólnie rzecz biorąc, w miarę dodawania nowych słów C# kluczowych do języka są one dodawane jako kontekstowe słowa kluczowe, aby uniknąć przerywania programów pisanych we wcześniejszych wersjach.Generally, as new keywords are added to the C# language, they are added as contextual keywords in order to avoid breaking programs written in earlier versions.

abstractabstract asas basebase boolbool
breakbreak bytebyte casecase catchcatch
charchar checkedchecked classclass constconst
continuecontinue decimaldecimal defaultdefault delegatedelegate
dodo doubledouble Przejmielse enumenum
eventevent explicitexplicit externextern falsefalse
finallyfinally FIXEDfixed floatfloat forfor
spowodowałforeach gotogoto ifif implicitimplicit
inin intint interfaceinterface internalinternal
isis locklock longlong namespacenamespace
newnew nullnull objectobject operatoroperator
outout overrideoverride paramsparams privateprivate
protectedprotected publicpublic readonlyreadonly refref
returnreturn sbytesbyte sealedsealed shortshort
sizeofsizeof stackallocstackalloc staticstatic stringstring
structstruct switchswitch thisthis throwthrow
truetrue spróbowałtry typeoftypeof uintuint
ulongulong uncheckedunchecked unsafeunsafe ushortushort
usingusing Używanie staticusing static virtualvirtual voidvoid
volatilevolatile whilewhile

Kontekstowe słowa kluczoweContextual keywords

Kontekstowe słowo kluczowe jest używane do zapewnienia określonego znaczenia w kodzie, ale nie jest to słowo zastrzeżone w C#.A contextual keyword is used to provide a specific meaning in the code, but it is not a reserved word in C#. Niektóre kontekstowe słowa kluczowe, takie jak partial i where, mają specjalne znaczenie w co najmniej dwóch kontekstach.Some contextual keywords, such as partial and where, have special meanings in two or more contexts.

addadd aliasalias ascendingascending
asyncasync awaitawait byby
descendingdescending dynamicdynamic equalsequals
fromfrom getget globalglobal
Groupgroup intointo joinjoin
wpuśćlet nameofnameof onon
orderbyorderby częściowy (typ)partial (type) częściowe (Metoda)partial (method)
removeremove zaznaczeniaselect setset
niezarządzane (ograniczenie typu ogólnego)unmanaged (generic type constraint) valuevalue varvar
when (warunek filtru)when (filter condition) where (ograniczenie typu ogólnego)where (generic type constraint) WHERE (klauzula zapytania)where (query clause)
yieldyield

Zobacz takżeSee also