add (odwołanie w C#)add (C# Reference)

Kontekstowe słowo kluczowe jest używane do definiowania niestandardowego akcesora zdarzeń, który jest wywoływany, gdy kod klienta subskrybuje zdarzenie. addThe add contextual keyword is used to define a custom event accessor that is invoked when client code subscribes to your event. W przypadku podania niestandardowej add metody dostępu należy również podać metodę dostępu Usuń .If you supply a custom add accessor, you must also supply a remove accessor.

PrzykładExample

Poniższy przykład pokazuje zdarzenie, które ma metody dostępu add niestandardowe i usuwania .The following example shows an event that has custom add and remove accessors. Pełny przykład można znaleźć w temacie How to: Implementuj zdarzeniainterfejsu.For the full example, see How to: Implement Interface Events.

class Events : IDrawingObject
{
  event EventHandler PreDrawEvent;

  event EventHandler IDrawingObject.OnDraw
  {
    add => PreDrawEvent += value;
    remove => PreDrawEvent -= value;
  }
}

Zazwyczaj nie trzeba podawać własnych niestandardowych metod dostępu do zdarzeń.You do not typically need to provide your own custom event accessors. Metody dostępu, które są generowane automatycznie przez kompilator podczas deklarowania zdarzenia, są wystarczające dla większości scenariuszy.The accessors that are automatically generated by the compiler when you declare an event are sufficient for most scenarios.

Zobacz takżeSee also