equals (odwołanie w C#)equals (C# Reference)

equals Kontekstowe słowo kluczowe jest używane w join klauzula w wyrażeniu zapytania, aby porównać elementy dwóch sekwencji.The equals contextual keyword is used in a join clause in a query expression to compare the elements of two sequences. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz klauzuli join.For more information, see join clause.

PrzykładExample

Poniższy przykład pokazuje użycie equals — słowo kluczowe w join klauzuli.The following example shows the use of the equals keyword in a join clause.

var innerJoinQuery =
    from category in categories
    join prod in products on category.ID equals prod.CategoryID
    select new { ProductName = prod.Name, Category = category.Name };

Zobacz takżeSee also