into (odwołanie w C#)into (C# Reference)

Kontekstowe słowo kluczowe into może służyć do tworzenia tymczasowego identyfikatora do przechowywania wyników grupy, sprzężenia lub zaznaczania do nowego identyfikatora.The into contextual keyword can be used to create a temporary identifier to store the results of a group, join or select clause into a new identifier. Ten identyfikator może być generatorem dla dodatkowych poleceń zapytań.This identifier can itself be a generator for additional query commands. W przypadku użycia w klauzuli group lub select użycie nowego identyfikatora jest czasami określane jako kontynuacja.When used in a group or select clause, the use of the new identifier is sometimes referred to as a continuation.

PrzykładExample

Poniższy przykład ilustruje użycie słowa kluczowego into, aby włączyć tymczasowy identyfikator fruitGroup, który ma wnioskowany typ IGrouping.The following example shows the use of the into keyword to enable a temporary identifier fruitGroup which has an inferred type of IGrouping. Używając identyfikatora, można wywołać metodę Count dla każdej grupy i wybrać tylko te grupy, które zawierają dwa lub więcej wyrazów.By using the identifier, you can invoke the Count method on each group and select only those groups that contain two or more words.

class IntoSample1
{
  static void Main()
  {
    
    // Create a data source.
    string[] words = { "apples", "blueberries", "oranges", "bananas", "apricots"};

    // Create the query.
    var wordGroups1 =
      from w in words
      group w by w[0] into fruitGroup
      where fruitGroup.Count() >= 2
      select new { FirstLetter = fruitGroup.Key, Words = fruitGroup.Count() };

    // Execute the query. Note that we only iterate over the groups, 
    // not the items in each group
    foreach (var item in wordGroups1)
    {
      Console.WriteLine(" {0} has {1} elements.", item.FirstLetter, item.Words);
    }

    // Keep the console window open in debug mode
    Console.WriteLine("Press any key to exit.");
    Console.ReadKey();
  }
}
/* Output:
  a has 2 elements.
  b has 2 elements.
*/

Użycie into w klauzuli group jest konieczne tylko wtedy, gdy chcesz wykonać dodatkowe operacje zapytań dla każdej grupy.The use of into in a group clause is only necessary when you want to perform additional query operations on each group. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł kluzula group.For more information, see group clause.

Aby zapoznać się z przykładem użycia into w klauzuli join, zobacz Klauzula join.For an example of the use of into in a join clause, see join clause.

Zobacz takżeSee also