Parametry metody (odwołanie w C#)Method Parameters (C# Reference)

Parametry zadeklarowane dla metody bez w, ref lub się, są przekazywane do metody wywoływane przez wartość.Parameters declared for a method without in, ref or out, are passed to the called method by value. Tę wartość można zmienić w metodzie, ale zmiany wartości nie zostaną zachowane, gdy kontrola przechodzi do procedury wywołującej.That value can be changed in the method, but the changed value will not be retained when control passes back to the calling procedure. Za pomocą słowo kluczowe parametru metody, można zmienić to zachowanie.By using a method parameter keyword, you can change this behavior.

W tej sekcji opisano słowa kluczowe, których można użyć podczas deklarowania parametry metody:This section describes the keywords you can use when declaring method parameters:

  • params Określa, że ten parametr może potrwać zmienną liczbę argumentów.params specifies that this parameter may take a variable number of arguments.

  • w Określa, że ten parametr jest przekazywany przez odwołanie, ale jest odczytywany tylko przez metodę o nazwie.in specifies that this parameter is passed by reference but is only read by the called method.

  • REF Określa, że ten parametr jest przekazywany przez odwołanie i może być odczytywanych lub zapisywanych przez metodę o nazwie.ref specifies that this parameter is passed by reference and may be read or written by the called method.

  • limit Określa, że ten parametr jest przekazywany przez odwołanie i są zapisywane przez metodę o nazwie.out specifies that this parameter is passed by reference and is written by the called method.

Zobacz takżeSee also