null (C# Reference)

Słowo null kluczowe jest literału reprezentującym odwołanie o wartości null, które nie odwołuje się do żadnego obiektu. null jest domyślną wartością zmiennych typu odwołania. Typy zwykłych wartości nie mogą być wartościami null, z wyjątkiem typów wartości dopuszczanych do wartości null.

W poniższym przykładzie pokazano niektóre zachowania słowa null kluczowego :


class Program
{
  class MyClass
  {
    public void MyMethod() { }
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    // Set a breakpoint here to see that mc = null.
    // However, the compiler considers it "unassigned."
    // and generates a compiler error if you try to
    // use the variable.
    MyClass mc;

    // Now the variable can be used, but...
    mc = null;

    // ... a method call on a null object raises
    // a run-time NullReferenceException.
    // Uncomment the following line to see for yourself.
    // mc.MyMethod();

    // Now mc has a value.
    mc = new MyClass();

    // You can call its method.
    mc.MyMethod();

    // Set mc to null again. The object it referenced
    // is no longer accessible and can now be garbage-collected.
    mc = null;

    // A null string is not the same as an empty string.
    string s = null;
    string t = String.Empty; // Logically the same as ""

    // Equals applied to any null object returns false.
    bool b = (t.Equals(s));
    Console.WriteLine(b);

    // Equality operator also returns false when one
    // operand is null.
    Console.WriteLine("Empty string {0} null string", s == t ? "equals": "does not equal");

    // Returns true.
    Console.WriteLine("null == null is {0}", null == null);

    // A value type cannot be null
    // int i = null; // Compiler error!

    // Use a nullable value type instead:
    int? i = null;

    // Keep the console window open in debug mode.
    System.Console.WriteLine("Press any key to exit.");
    System.Console.ReadKey();
  }
}

specyfikacja języka C#

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Specyfikacja języka C#. Specyfikacja języka jest ostatecznym źródłem informacji o składni i użyciu języka C#.

Zobacz też