Klauzula orderby (odwołanie w C#)orderby clause (C# Reference)

W wyrażeniu zapytania orderby klauzuli powoduje, że zwracana sekwencja lub podsekwencję (grupa) mają być sortowane w porządku rosnącym lub malejącym.In a query expression, the orderby clause causes the returned sequence or subsequence (group) to be sorted in either ascending or descending order. Można określić wiele kluczy w celu wykonywania operacji dodatkowej sortowania jeden lub więcej.Multiple keys can be specified in order to perform one or more secondary sort operations. Sortowanie jest wykonywane przez domyślny moduł porównujący dla typu elementu.The sorting is performed by the default comparer for the type of the element. Domyślna kolejność sortowania jest rosnąca.The default sort order is ascending. Można również określić Niestandardowa funkcja porównująca.You can also specify a custom comparer. Jednak go jest dostępna tylko za pomocą składni oparte na metodzie.However, it is only available by using method-based syntax. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sortowanie danych.For more information, see Sorting Data.

PrzykładExample

W poniższym przykładzie pierwsze zapytanie sortuje słów w kolejności alfabetycznej, zaczynając od A, i drugie zapytanie sortuje te same wyrazy w kolejności malejącej.In the following example, the first query sorts the words in alphabetical order starting from A, and second query sorts the same words in descending order. ( ascending — Słowo kluczowe jest wartością domyślną sortowania i można je pominąć.)(The ascending keyword is the default sort value and can be omitted.)

class OrderbySample1
{
  static void Main()
  {      
    // Create a delicious data source.
    string[] fruits = { "cherry", "apple", "blueberry" };

    // Query for ascending sort.
    IEnumerable<string> sortAscendingQuery =
      from fruit in fruits
      orderby fruit //"ascending" is default
      select fruit;

    // Query for descending sort.
    IEnumerable<string> sortDescendingQuery =
      from w in fruits
      orderby w descending
      select w;      

    // Execute the query.
    Console.WriteLine("Ascending:");
    foreach (string s in sortAscendingQuery)
    {
      Console.WriteLine(s);
    }

    // Execute the query.
    Console.WriteLine(Environment.NewLine + "Descending:");
    foreach (string s in sortDescendingQuery)
    {
      Console.WriteLine(s);
    }

    // Keep the console window open in debug mode.
    Console.WriteLine("Press any key to exit.");
    Console.ReadKey();
  }
}
/* Output:
Ascending:
apple
blueberry
cherry

Descending:
cherry
blueberry
apple
*/

PrzykładExample

Poniższy przykład wykonuje głównej Sortuj według nazwiska uczniów i drugiego sortowania na ich imiona.The following example performs a primary sort on the students' last names, and then a secondary sort on their first names.

class OrderbySample2
{
  // The element type of the data source.
  public class Student
  {
    public string First { get; set; }
    public string Last { get; set; }
    public int ID { get; set; }
  }

  public static List<Student> GetStudents()
  {
    // Use a collection initializer to create the data source. Note that each element
    // in the list contains an inner sequence of scores.
    List<Student> students = new List<Student>
    {
      new Student {First="Svetlana", Last="Omelchenko", ID=111},
      new Student {First="Claire", Last="O'Donnell", ID=112},
      new Student {First="Sven", Last="Mortensen", ID=113},
      new Student {First="Cesar", Last="Garcia", ID=114},
      new Student {First="Debra", Last="Garcia", ID=115} 
    };

    return students;

  }
  static void Main(string[] args)
  {
    // Create the data source.
    List<Student> students = GetStudents();
    
    // Create the query.
    IEnumerable<Student> sortedStudents =
      from student in students
      orderby student.Last ascending, student.First ascending
      select student;

    // Execute the query.
    Console.WriteLine("sortedStudents:");
    foreach (Student student in sortedStudents)
      Console.WriteLine(student.Last + " " + student.First);      

    // Now create groups and sort the groups. The query first sorts the names
    // of all students so that they will be in alphabetical order after they are
    // grouped. The second orderby sorts the group keys in alpha order.      
    var sortedGroups =
      from student in students
      orderby student.Last, student.First
      group student by student.Last[0] into newGroup
      orderby newGroup.Key
      select newGroup;

    // Execute the query.
    Console.WriteLine(Environment.NewLine + "sortedGroups:");
    foreach (var studentGroup in sortedGroups)
    {
      Console.WriteLine(studentGroup.Key);
      foreach (var student in studentGroup)
      {
        Console.WriteLine("  {0}, {1}", student.Last, student.First);
      }
    }

    // Keep the console window open in debug mode
    Console.WriteLine("Press any key to exit.");
    Console.ReadKey();
  }
}
/* Output: 
sortedStudents:
Garcia Cesar
Garcia Debra
Mortensen Sven
O'Donnell Claire
Omelchenko Svetlana

sortedGroups:
G
  Garcia, Cesar
  Garcia, Debra
M
  Mortensen, Sven
O
  O'Donnell, Claire
  Omelchenko, Svetlana
*/

UwagiRemarks

W czasie kompilacji orderby klauzula jest tłumaczona na wywołanie OrderBy metody.At compile time, the orderby clause is translated to a call to the OrderBy method. Wiele kluczy w orderby klauzuli przełożyć na ThenBy wywołania metody.Multiple keys in the orderby clause translate to ThenBy method calls.

Zobacz takżeSee also