typu częściowego (odwołanie w C#)partial type (C# Reference)

Definicje typu częściowego umożliwiają definicji klasy, struktury lub interfejsu ma być podzielony na wiele plików.Partial type definitions allow for the definition of a class, struct, or interface to be split into multiple files.

W File1.cs:In File1.cs:

namespace PC
{
  partial class A
  {
    int num = 0;
    void MethodA() { }
    partial void MethodC();
  }
}

W File2.cs deklaracji:In File2.cs the declaration:

namespace PC
{
  partial class A
  {
    void MethodB() { }
    partial void MethodC() { }
  }
}

UwagiRemarks

Podział klasy, struktury lub interfejsu typ za pośrednictwem kilku plików może być przydatny podczas pracy z dużymi projektami lub z automatycznie wygenerowanego kodu, takim jak udostępniany przez Windows Forms Designer.Splitting a class, struct or interface type over several files can be useful when you are working with large projects, or with automatically generated code such as that provided by the Windows Forms Designer. Może zawierać typu częściowego metody częściowej.A partial type may contain a partial method. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz klasy częściowe i metody.For more information, see Partial Classes and Methods.

specyfikacja języka C#C# language specification

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Specyfikacja języka C#.For more information, see the C# Language Specification. Specyfikacja języka jest ostatecznym źródłem informacji o składni i użyciu języka C#.The language specification is the definitive source for C# syntax and usage.

Zobacz takżeSee also