return (odwołanie w C#)return (C# Reference)

return Kończy wykonywanie metody, w którym występuje i zwraca kontrolę do metody wywołującej.The return statement terminates execution of the method in which it appears and returns control to the calling method. Może również zwracać wartość opcjonalna.It can also return an optional value. Jeśli metoda jest void typu return instrukcji, można pominąć.If the method is a void type, the return statement can be omitted.

Jeśli znajduje się wewnątrz instrukcji return try bloku finally bloku, jeśli taki istnieje, zostanie wykonana zanim sterowanie powraca do wywoływania metody.If the return statement is inside a try block, the finally block, if one exists, will be executed before control returns to the calling method.

PrzykładExample

W poniższym przykładzie metoda CalculateArea() zwraca zmienna lokalna area jako double wartość.In the following example, the method CalculateArea() returns the local variable area as a double value.

class ReturnTest
{
  static double CalculateArea(int r)
  {
    double area = r * r * Math.PI;
    return area;
  }

  static void Main()
  {
    int radius = 5;
    double result = CalculateArea(radius);
    Console.WriteLine("The area is {0:0.00}", result);

    // Keep the console open in debug mode.
    Console.WriteLine("Press any key to exit.");
    Console.ReadKey();
  }
}
// Output: The area is 78.54

specyfikacja języka C#C# language specification

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Specyfikacja języka C#.For more information, see the C# Language Specification. Specyfikacja języka jest ostatecznym źródłem informacji o składni i użyciu języka C#.The language specification is the definitive source for C# syntax and usage.

Zobacz takżeSee also