void (odwołanie w C#)void (C# Reference)

Gdy jest używana jako zwracany typ metody void Określa, że metoda nie zwraca wartości.When used as the return type for a method, void specifies that the method doesn't return a value.

void nie jest dozwolona na liście parametrów metody.void isn't allowed in the parameter list of a method. Metody, która nie przyjmuje żadnych parametrów i zwraca wartość nie jest zadeklarowana w następujący sposób:A method that takes no parameters and returns no value is declared as follows:

public void SampleMethod()
{
    // Body of the method.
}

void Umożliwia również w niebezpiecznym kontekście deklarowany jest wskaźnik do nieznanego typu.void is also used in an unsafe context to declare a pointer to an unknown type. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz typy wskaźników.For more information, see Pointer types.

void jest aliasem dla programu .NET Framework System.Void typu.void is an alias for the .NET Framework System.Void type.

specyfikacja języka C#C# language specification

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Specyfikacja języka C#.For more information, see the C# Language Specification. Specyfikacja języka jest ostatecznym źródłem informacji o składni i użyciu języka C#.The language specification is the definitive source for C# syntax and usage.

Zobacz takżeSee also