Dyrektywy preprocesora języka C#C# preprocessor directives

Ta sekcja zawiera informacje o następujących C# dyrektywach preprocesora:This section contains information about the following C# preprocessor directives:

Więcej informacji i przykłady można znaleźć w poszczególnych tematach.See the individual topics for more information and examples.

Mimo że kompilator nie ma oddzielnego preprocesora, dyrektywy opisane w tej sekcji są przetwarzane przy założeniu, że taki preprocesor istnieje.Although the compiler doesn't have a separate preprocessor, the directives described in this section are processed as if there were one. Dyrektywy te są pomocne przy kompilacji warunkowej.They are used to help in conditional compilation. W przeciwieństwie do dyrektyw w językach C i C++ nie można ich używać do tworzenia makr.Unlike C and C++ directives, you cannot use these directives to create macros.

Dyrektywa preprocesora musi być jedyną instrukcją w wierszu.A preprocessor directive must be the only instruction on a line.

Zobacz takżeSee also