Tablice jako obiekty (Przewodnik programowania w języku C#)Arrays as Objects (C# Programming Guide)

W języku C# tablice są faktycznie obiektów i nie tylko adresy regionach ciągłej pamięci, tak jak w językach C i C++.In C#, arrays are actually objects, and not just addressable regions of contiguous memory as in C and C++. Array jest abstrakcyjna typem podstawowym wszystkich typów tablicowych.Array is the abstract base type of all array types. Można użyć właściwości i inne elementy członkowskie klasy, która Array ma.You can use the properties, and other class members, that Array has. Przykładem takiej jak przy użyciu Length właściwości, które można pobrać długość tablicy.An example of this would be using the Length property to get the length of an array. Poniższy kod przypisuje długość numbers tablicy, która jest 5, ze zmienną o nazwie lengthOfNumbers:The following code assigns the length of the numbers array, which is 5, to a variable called lengthOfNumbers:

int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5 };
int lengthOfNumbers = numbers.Length;

Array Klasa oferuje wiele innych użytecznych metod i właściwości sortowanie, wyszukiwanie i kopiowania tablic.The Array class provides many other useful methods and properties for sorting, searching, and copying arrays.

PrzykładExample

W tym przykładzie użyto Rank właściwość, aby wyświetlić liczbę wymiarów tablicy.This example uses the Rank property to display the number of dimensions of an array.

class TestArraysClass
{
  static void Main()
  {
    // Declare and initialize an array:
    int[,] theArray = new int[5, 10];
    System.Console.WriteLine("The array has {0} dimensions.", theArray.Rank);
  }
}
// Output: The array has 2 dimensions.

Zobacz teżSee Also