Tablice (Przewodnik programowania w języku C#)Arrays (C# Programming Guide)

W strukturze danych tablicy można przechowywać wiele zmiennych tego samego typu.You can store multiple variables of the same type in an array data structure. Można zadeklarować tablicy, określając typ jej elementów.You declare an array by specifying the type of its elements.

type[] arrayName;

Poniższe przykłady tworzą tablice jednowymiarowe, wielowymiarowe i nieregularne:The following examples create single-dimensional, multidimensional, and jagged arrays:

class LINQQueryExpressions
{
  static void Main()
  {
    
    // Specify the data source.
    int[] scores = new int[] { 97, 92, 81, 60 };

    // Define the query expression.
    IEnumerable<int> scoreQuery =
      from score in scores
      where score > 80
      select score;

    // Execute the query.
    foreach (int i in scoreQuery)
    {
      Console.Write(i + " ");
    }      
  }
}
// Output: 97 92 81

Omówienie macierzyArray Overview

Tablica ma następujące właściwości:An array has the following properties:

 • Tablica może być Single-Dimensional, wielowymiarowe lub poszarpana.An array can be Single-Dimensional, Multidimensional or Jagged.

 • Liczba wymiarów i długość każdego wymiaru są określane podczas tworzenia instancji tabeli.The number of dimensions and the length of each dimension are established when the array instance is created. Te wartości nie można zmienić w trakcie okresu istnienia wystąpienia.These values can't be changed during the lifetime of the instance.

 • Wartości domyślne elementów tablicy liczbowej są ustawiane na zero, a elementy odniesienia są ustawiane na wartość null.The default values of numeric array elements are set to zero, and reference elements are set to null.

 • Nieregularna tablica jest tablicy tablic, a zatem jej elementy są typami odwołań i są inicjowane na null.A jagged array is an array of arrays, and therefore its elements are reference types and are initialized to null.

 • Tablice są indeksowane zero: tablia z n elementami jest indeksowana z 0 do n-1.Arrays are zero indexed: an array with n elements is indexed from 0 to n-1.

 • Elementy tablicy mogą być dowolnego typu, w tym typu tablicowego.Array elements can be of any type, including an array type.

 • Typy tablic mają typy odwołań pochodzące z abstrakcyjnego typy podstawowego Array.Array types are reference types derived from the abstract base type Array. Ponieważ ten typ implementuje IEnumerable i IEnumerable<T>, możesz użyć foreach iteracji na wszystkich tablicach w C#.Since this type implements IEnumerable and IEnumerable<T>, you can use foreach iteration on all arrays in C#.

Specyfikacja języka C#C# Language Specification

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Specyfikacja języka C#.For more information, see the C# Language Specification. Specyfikacja języka jest ostatecznym źródłem informacji o składni i użyciu języka C#.The language specification is the definitive source for C# syntax and usage.

Zobacz teżSee Also