Koncepcje programowania (C#)Programming Concepts (C#)

W tej sekcji opisano pojęcia dotyczące programowania w języku C#.This section explains programming concepts in the C# language.

W tej sekcjiIn This Section

TytułTitle OpisDescription
Zestawy i Globalna pamięć podręczna zestawów (C#)Assemblies and the Global Assembly Cache (C#) Opisuje sposób tworzenia i korzystanie z zestawów.Describes how to create and use assemblies.
Programowanie asynchroniczne z async i await (C#)Asynchronous Programming with async and await (C#) Opisuje sposób zapis asynchroniczny rozwiązań za pomocą async i await słów kluczowych w języku C#.Describes how to write asynchronous solutions by using the async and await keywords in C#. Zawiera przewodnik.Includes a walkthrough.
Atrybuty (C#)Attributes (C#) Omówiono sposób znajdują się dodatkowe informacje na temat programowania za pomocą atrybutów elementów, takich jak typy, pola, metody i właściwości.Discusses how to provide additional information about programming elements such as types, fields, methods, and properties by using attributes.
Informacje o wywołującym (C#)Caller Information (C#) W tym artykule opisano sposób uzyskiwania informacji o elemencie wywołującym metodę.Describes how to obtain information about the caller of a method. Informacje te obejmują ścieżkę pliku i numer wiersza kodu źródłowego i nazwę elementu członkowskiego obiektu wywołującego.This information includes the file path and the line number of the source code and the member name of the caller.
Kolekcje (C#)Collections (C#) Opisano niektóre rodzaje kolekcje dostarczane przez program .NET Framework.Describes some of the types of collections provided by the .NET Framework. Pokazuje, jak używać prostych kolekcji i kolekcji par klucz/wartość.Demonstrates how to use simple collections and collections of key/value pairs.
Kowariancja i Kontrawariancja (C#)Covariance and Contravariance (C#) Przedstawiono sposób włączania niejawnej konwersji wartości parametrów typu ogólnego w interfejsów i delegatów.Shows how to enable implicit conversion of generic type parameters in interfaces and delegates.
Drzewa wyrażeń (C#)Expression Trees (C#) W tym artykule wyjaśniono, jak używanie drzew wyrażeń Aby włączyć dynamiczne modyfikacji kodu wykonywalnego.Explains how you can use expression trees to enable dynamic modification of executable code.
Iteratory (C#)Iterators (C#) W tym artykule opisano Iteratory, służących do kroku za pomocą kolekcji i zwracać elementy jednym naraz.Describes iterators, which are used to step through collections and return elements one at a time.
Zapytanie o języku zintegrowanym (LINQ) (C#)Language-Integrated Query (LINQ) (C#) W tym artykule omówiono możliwości zaawansowanych zapytań w składni języka C# i modelu do wykonywania zapytań relacyjnych baz danych, dokumentów XML, zestawy danych i kolekcji w pamięci.Discusses the powerful query capabilities in the language syntax of C#, and the model for querying relational databases, XML documents, datasets, and in-memory collections.
Programowanie zorientowane obiektowo (C#)Object-Oriented Programming (C#) W tym artykule opisano typowe zorientowane obiektowo pojęcia, włącznie z hermetyzacji, dziedziczenia i polimorfizm.Describes common object-oriented concepts, including encapsulation, inheritance, and polymorphism.
Odbicie (C#)Reflection (C#) Wyjaśniono, jak używać odbicia do dynamicznie utworzyć wystąpienia typu, powiązać danego typu do istniejącego obiektu, lub pobranie typu z istniejącego obiektu i wywołanie metody lub dostępu do swoich pól i właściwości.Explains how to use reflection to dynamically create an instance of a type, bind the type to an existing object, or get the type from an existing object and invoke its methods or access its fields and properties.
Serializacja (C#)Serialization (C# ) W tym artykule opisano podstawowe pojęcia dotyczące pliku binarnego, XML, a serializacji SOAP.Describes key concepts in binary, XML, and SOAP serialization.
Wątkowość (C#)Threading (C#) Zawiera omówienie modelu wątkowości .NET i pokazuje, jak napisać kod, który wykonuje wiele zadań w tym samym czasie, aby zwiększyć wydajność i szybkość reakcji aplikacji.Provides an overview of the .NET threading model and shows how to write code that performs multiple tasks at the same time to improve the performance and responsiveness of your applications.
Wskazówki dotyczące wydajnościPerformance Tips W tym artykule omówiono kilka podstawowych reguł, które mogą pomóc zwiększyć wydajność aplikacji.Discusses several basic rules that may help you increase the performance of your application.