Iteratory (C#)Iterators (C#)

Iterator może służyć do przechodzenia między kolekcjami, takimi jak listy i tablice.An iterator can be used to step through collections such as lists and arrays.

Metoda iteratora lub get akcesor wykonuje niestandardową iterację w kolekcji.An iterator method or get accessor performs a custom iteration over a collection. Metoda iterator używa instrukcji yield return , aby zwrócić każdy element po jednym naraz.An iterator method uses the yield return statement to return each element one at a time. Po yield return osiągnięciu instrukcji zostanie zapamiętana bieżąca lokalizacja w kodzie.When a yield return statement is reached, the current location in code is remembered. Wykonanie jest uruchamiane ponownie z tej lokalizacji przy następnym wywołaniu funkcji iteratora.Execution is restarted from that location the next time the iterator function is called.

Iterator z kodu klienta jest używany przy użyciu instrukcji foreach lub zapytania LINQ.You consume an iterator from client code by using a foreach statement or by using a LINQ query.

W poniższym przykładzie pierwsza iteracja pętli powoduje, że foreach wykonywanie jest wykonywane w SomeNumbers metodzie iteratora do momentu yield return osiągnięcia pierwszej instrukcji.In the following example, the first iteration of the foreach loop causes execution to proceed in the SomeNumbers iterator method until the first yield return statement is reached. Ta iteracja zwraca wartość 3, a bieżąca lokalizacja w metodzie iteratora jest zachowywana.This iteration returns a value of 3, and the current location in the iterator method is retained. W następnej iteracji pętli wykonywanie w metodzie iteratora jest kontynuowane od miejsca, w którym została pozostawiona, po osiągnięciu yield return instrukcji.On the next iteration of the loop, execution in the iterator method continues from where it left off, again stopping when it reaches a yield return statement. Ta iteracja zwraca wartość 5, a bieżąca lokalizacja w metodzie iteratora jest zachowywana ponownie.This iteration returns a value of 5, and the current location in the iterator method is again retained. Pętla kończy się, gdy zostanie osiągnięty koniec metody iteratora.The loop completes when the end of the iterator method is reached.

static void Main()
{
  foreach (int number in SomeNumbers())
  {
    Console.Write(number.ToString() + " ");
  }
  // Output: 3 5 8
  Console.ReadKey();
}

public static System.Collections.IEnumerable SomeNumbers()
{
  yield return 3;
  yield return 5;
  yield return 8;
}

Typem zwracanym metody iteratora lub get akcesora może być IEnumerable , IEnumerable<T> , IEnumerator , lub IEnumerator<T> .The return type of an iterator method or get accessor can be IEnumerable, IEnumerable<T>, IEnumerator, or IEnumerator<T>.

Możesz użyć instrukcji, yield break Aby zakończyć iterację.You can use a yield break statement to end the iteration.

Uwaga

We wszystkich przykładach w tym temacie oprócz prostego przykładu iteratora using należy uwzględnić dyrektywy using System.Collections dla System.Collections.Generic przestrzeni nazw i.For all examples in this topic except the Simple Iterator example, include using directives for the System.Collections and System.Collections.Generic namespaces.

Iterator prostySimple Iterator

Poniższy przykład zawiera pojedynczą yield return instrukcję, która znajduje się wewnątrz pętli for .The following example has a single yield return statement that is inside a for loop. W programie Main każda iteracja foreach treści instrukcji tworzy wywołanie funkcji iteratora, która przechodzi do następnej yield return instrukcji.In Main, each iteration of the foreach statement body creates a call to the iterator function, which proceeds to the next yield return statement.

static void Main()
{
  foreach (int number in EvenSequence(5, 18))
  {
    Console.Write(number.ToString() + " ");
  }
  // Output: 6 8 10 12 14 16 18
  Console.ReadKey();
}

public static System.Collections.Generic.IEnumerable<int>
  EvenSequence(int firstNumber, int lastNumber)
{
  // Yield even numbers in the range.
  for (int number = firstNumber; number <= lastNumber; number++)
  {
    if (number % 2 == 0)
    {
      yield return number;
    }
  }
}

Tworzenie klasy kolekcjiCreating a Collection Class

W poniższym przykładzie DaysOfTheWeek Klasa implementuje IEnumerable interfejs, który wymaga GetEnumerator metody.In the following example, the DaysOfTheWeek class implements the IEnumerable interface, which requires a GetEnumerator method. Kompilator niejawnie wywołuje GetEnumerator metodę, która zwraca IEnumerator .The compiler implicitly calls the GetEnumerator method, which returns an IEnumerator.

GetEnumeratorMetoda zwraca każdy ciąg pojedynczo przy użyciu yield return instrukcji.The GetEnumerator method returns each string one at a time by using the yield return statement.

static void Main()
{
  DaysOfTheWeek days = new DaysOfTheWeek();

  foreach (string day in days)
  {
    Console.Write(day + " ");
  }
  // Output: Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  Console.ReadKey();
}

public class DaysOfTheWeek : IEnumerable
{
  private string[] days = { "Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat" };

  public IEnumerator GetEnumerator()
  {
    for (int index = 0; index < days.Length; index++)
    {
      // Yield each day of the week.
      yield return days[index];
    }
  }
}

Poniższy przykład tworzy Zoo klasę, która zawiera kolekcję zwierząt.The following example creates a Zoo class that contains a collection of animals.

foreachInstrukcja odwołująca się do wystąpienia klasy ( theZoo ) niejawnie wywołuje GetEnumerator metodę.The foreach statement that refers to the class instance (theZoo) implicitly calls the GetEnumerator method. foreachInstrukcje odwołujące się do Birds Mammals właściwości i używają AnimalsForType nazwanego metody iteratora.The foreach statements that refer to the Birds and Mammals properties use the AnimalsForType named iterator method.

static void Main()
{
  Zoo theZoo = new Zoo();

  theZoo.AddMammal("Whale");
  theZoo.AddMammal("Rhinoceros");
  theZoo.AddBird("Penguin");
  theZoo.AddBird("Warbler");

  foreach (string name in theZoo)
  {
    Console.Write(name + " ");
  }
  Console.WriteLine();
  // Output: Whale Rhinoceros Penguin Warbler

  foreach (string name in theZoo.Birds)
  {
    Console.Write(name + " ");
  }
  Console.WriteLine();
  // Output: Penguin Warbler

  foreach (string name in theZoo.Mammals)
  {
    Console.Write(name + " ");
  }
  Console.WriteLine();
  // Output: Whale Rhinoceros

  Console.ReadKey();
}

public class Zoo : IEnumerable
{
  // Private members.
  private List<Animal> animals = new List<Animal>();

  // Public methods.
  public void AddMammal(string name)
  {
    animals.Add(new Animal { Name = name, Type = Animal.TypeEnum.Mammal });
  }

  public void AddBird(string name)
  {
    animals.Add(new Animal { Name = name, Type = Animal.TypeEnum.Bird });
  }

  public IEnumerator GetEnumerator()
  {
    foreach (Animal theAnimal in animals)
    {
      yield return theAnimal.Name;
    }
  }

  // Public members.
  public IEnumerable Mammals
  {
    get { return AnimalsForType(Animal.TypeEnum.Mammal); }
  }

  public IEnumerable Birds
  {
    get { return AnimalsForType(Animal.TypeEnum.Bird); }
  }

  // Private methods.
  private IEnumerable AnimalsForType(Animal.TypeEnum type)
  {
    foreach (Animal theAnimal in animals)
    {
      if (theAnimal.Type == type)
      {
        yield return theAnimal.Name;
      }
    }
  }

  // Private class.
  private class Animal
  {
    public enum TypeEnum { Bird, Mammal }

    public string Name { get; set; }
    public TypeEnum Type { get; set; }
  }
}

Używanie iteratorów z listą ogólnąUsing Iterators with a Generic List

W poniższym przykładzie Stack<T> Klasa generyczna implementuje IEnumerable<T> interfejs generyczny.In the following example, the Stack<T> generic class implements the IEnumerable<T> generic interface. PushMetoda przypisuje wartości do tablicy typu T .The Push method assigns values to an array of type T. GetEnumeratorMetoda zwraca wartości tablicy przy użyciu yield return instrukcji.The GetEnumerator method returns the array values by using the yield return statement.

Oprócz GetEnumerator metody ogólnej GetEnumerator należy również zaimplementować metodę nierodzajową.In addition to the generic GetEnumerator method, the non-generic GetEnumerator method must also be implemented. Wynika to z faktu, że IEnumerable<T> dziedziczy z IEnumerable .This is because IEnumerable<T> inherits from IEnumerable. Implementacja nieogólna odłożenia do ogólnej implementacji.The non-generic implementation defers to the generic implementation.

W przykładzie używa się nazwanych iteratorów do obsługi różnych sposobów iterowania za pośrednictwem tej samej kolekcji danych.The example uses named iterators to support various ways of iterating through the same collection of data. Te nazwane Iteratory to TopToBottom właściwości i i BottomToTop TopN Metoda.These named iterators are the TopToBottom and BottomToTop properties, and the TopN method.

BottomToTopWłaściwość używa iteratora w get metodzie dostępu.The BottomToTop property uses an iterator in a get accessor.

static void Main()
{
  Stack<int> theStack = new Stack<int>();

  // Add items to the stack.
  for (int number = 0; number <= 9; number++)
  {
    theStack.Push(number);
  }

  // Retrieve items from the stack.
  // foreach is allowed because theStack implements IEnumerable<int>.
  foreach (int number in theStack)
  {
    Console.Write("{0} ", number);
  }
  Console.WriteLine();
  // Output: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

  // foreach is allowed, because theStack.TopToBottom returns IEnumerable(Of Integer).
  foreach (int number in theStack.TopToBottom)
  {
    Console.Write("{0} ", number);
  }
  Console.WriteLine();
  // Output: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

  foreach (int number in theStack.BottomToTop)
  {
    Console.Write("{0} ", number);
  }
  Console.WriteLine();
  // Output: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  foreach (int number in theStack.TopN(7))
  {
    Console.Write("{0} ", number);
  }
  Console.WriteLine();
  // Output: 9 8 7 6 5 4 3

  Console.ReadKey();
}

public class Stack<T> : IEnumerable<T>
{
  private T[] values = new T[100];
  private int top = 0;

  public void Push(T t)
  {
    values[top] = t;
    top++;
  }
  public T Pop()
  {
    top--;
    return values[top];
  }

  // This method implements the GetEnumerator method. It allows
  // an instance of the class to be used in a foreach statement.
  public IEnumerator<T> GetEnumerator()
  {
    for (int index = top - 1; index >= 0; index--)
    {
      yield return values[index];
    }
  }

  IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator()
  {
    return GetEnumerator();
  }

  public IEnumerable<T> TopToBottom
  {
    get { return this; }
  }

  public IEnumerable<T> BottomToTop
  {
    get
    {
      for (int index = 0; index <= top - 1; index++)
      {
        yield return values[index];
      }
    }
  }

  public IEnumerable<T> TopN(int itemsFromTop)
  {
    // Return less than itemsFromTop if necessary.
    int startIndex = itemsFromTop >= top ? 0 : top - itemsFromTop;

    for (int index = top - 1; index >= startIndex; index--)
    {
      yield return values[index];
    }
  }

}

Informacje o składniSyntax Information

Iterator może wystąpić jako metoda lub get akcesor.An iterator can occur as a method or get accessor. Iterator nie może wystąpić w zdarzeniu, konstruktorze wystąpienia, konstruktorze statycznym lub niestatycznego finalizatora.An iterator cannot occur in an event, instance constructor, static constructor, or static finalizer.

Niejawna konwersja musi istnieć z typu wyrażenia w yield return instrukcji do argumentu typu IEnumerable<T> zwracanego przez iterator.An implicit conversion must exist from the expression type in the yield return statement to the type argument for the IEnumerable<T> returned by the iterator.

W języku C# Metoda iteratora nie może mieć in żadnych ref parametrów,, ani out .In C#, an iterator method cannot have any in, ref, or out parameters.

W języku C#, yield nie jest słowem zastrzeżonym i ma specjalne znaczenie tylko wtedy, gdy jest używany return przed break słowem kluczowym or.In C#, yield is not a reserved word and has special meaning only when it is used before a return or break keyword.

Realizacja technicznaTechnical Implementation

Chociaż należy napisać iterator jako metodę, kompilator tłumaczy go na zagnieżdżoną klasę, która jest, w efekcie, komputera stanu.Although you write an iterator as a method, the compiler translates it into a nested class that is, in effect, a state machine. Ta klasa śledzi pozycję iteratora, tak długo foreach Pętla w kodzie klienta jest kontynuowana.This class keeps track of the position of the iterator as long the foreach loop in the client code continues.

Aby zobaczyć, co robi kompilator, możesz użyć narzędzia Ildasm.exe, aby wyświetlić kod języka pośredniego firmy Microsoft, który jest generowany dla metody iterator.To see what the compiler does, you can use the Ildasm.exe tool to view the Microsoft intermediate language code that's generated for an iterator method.

Podczas tworzenia iteratora dla klasy lub strukturynie trzeba implementować całego IEnumerator interfejsu.When you create an iterator for a class or struct, you don't have to implement the whole IEnumerator interface. Gdy kompilator wykryje iterator, automatycznie generuje Current MoveNext metody,, i Dispose IEnumerator IEnumerator<T> interfejsu.When the compiler detects the iterator, it automatically generates the Current, MoveNext, and Dispose methods of the IEnumerator or IEnumerator<T> interface.

Dla każdej kolejnej iteracji foreach pętli (lub bezpośredniego wywołania do IEnumerator.MoveNext ) Następna treść kodu iteratora zostanie wznowiona po poprzedniej yield return instrukcji.On each successive iteration of the foreach loop (or the direct call to IEnumerator.MoveNext), the next iterator code body resumes after the previous yield return statement. Następnie przechodzi do następnej yield return instrukcji do momentu osiągnięcia końca treści iteratora lub do momentu yield break napotkania instrukcji.It then continues to the next yield return statement until the end of the iterator body is reached, or until a yield break statement is encountered.

Iteratory nie obsługują IEnumerator.Reset metody.Iterators don't support the IEnumerator.Reset method. Aby wykonać ponowną iterację od początku, należy uzyskać nowy iterator.To reiterate from the start, you must obtain a new iterator. Wywołanie Reset iteratora zwróconego przez metodę iteratora generuje NotSupportedException .Calling Reset on the iterator returned by an iterator method throws a NotSupportedException.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz specyfikację języka C#.For additional information, see the C# Language Specification.

Użycie iteratorówUse of Iterators

Iteratory umożliwiają zachowanie prostoty foreach pętli, gdy trzeba użyć kodu złożonego, aby wypełnić sekwencję listy.Iterators enable you to maintain the simplicity of a foreach loop when you need to use complex code to populate a list sequence. Może to być przydatne, gdy chcesz wykonać następujące czynności:This can be useful when you want to do the following:

 • Zmodyfikuj sekwencję list po pierwszej foreach iteracji pętli.Modify the list sequence after the first foreach loop iteration.

 • Unikaj całkowitego ładowania dużej listy przed pierwszą iteracją foreach pętli.Avoid fully loading a large list before the first iteration of a foreach loop. Przykładem jest pobieranie stronicowane w celu załadowania partii wierszy tabeli.An example is a paged fetch to load a batch of table rows. Innym przykładem jest EnumerateFiles Metoda, która implementuje Iteratory w programie .NET.Another example is the EnumerateFiles method, which implements iterators in .NET.

 • Hermetyzuje Kompilowanie listy w iterator.Encapsulate building the list in the iterator. W metodzie iteratora można skompilować listę, a następnie dać każdy wynik w pętli.In the iterator method, you can build the list and then yield each result in a loop.

Zobacz teżSee also