Instrukcje: automatyczne zmienianie rozmiaru komórek przy zmianie zawartości w kontrolce DataGridView formularzy systemu Windows

Można skonfigurować DataGridView kontrolkę do automatycznego zmieniania rozmiaru wierszy, kolumn i nagłówków za każdym razem, gdy zmienia się zawartość, dzięki czemu komórki są zawsze wystarczająco duże, aby wyświetlić ich wartości bez przycinania.

Istnieje wiele opcji ograniczających, które komórki są używane do określania nowych rozmiarów. Na przykład można skonfigurować kontrolkę tak, aby automatycznie zmieniała szerokość kolumn na podstawie wartości w wierszach, które są aktualnie wyświetlane. Dzięki temu można uniknąć nieefektywności podczas pracy z dużymi liczbami wierszy, chociaż w tym przypadku możesz chcieć użyć metod ustalania rozmiaru, takich jak AutoResizeColumns Aby dostosować rozmiary w miarę dokonania wyboru.

Aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznej zmiany rozmiarów, zobacz Opcje ustalania rozmiarów w kontrolce DataGridView Windows Forms.

Poniższy przykład kodu demonstruje opcje dostępne dla automatycznej zmiany rozmiarów.

Przykład

#using <System.dll>
#using <System.Drawing.dll>
#using <System.Windows.Forms.dll>

using namespace System;
using namespace System::Drawing;
using namespace System::Collections;
using namespace System::ComponentModel;
using namespace System::Windows::Forms;
public ref class AutoSizing: public System::Windows::Forms::Form
{
private:
  FlowLayoutPanel^ flowLayoutPanel1;
  Button^ button1;
  Button^ button2;
  Button^ button3;
  Button^ button4;
  Button^ button5;
  Button^ button6;
  Button^ button7;
  Button^ button8;
  Button^ button9;
  Button^ button10;
  Button^ button11;

public:
  AutoSizing()
  {
   button1 = gcnew Button;
   button2 = gcnew Button;
   button3 = gcnew Button;
   button4 = gcnew Button;
   button5 = gcnew Button;
   button6 = gcnew Button;
   button7 = gcnew Button;
   button8 = gcnew Button;
   button9 = gcnew Button;
   button10 = gcnew Button;
   button11 = gcnew Button;
   thirdColumnHeader = "Main Ingredients";
   boringMeatloaf = "ground beef";
   boringMeatloafRanking = "*";
   otherRestaurant = "Gomes's Saharan Sushi";
   currentLayoutName = "DataGridView.AutoSizeRowsMode is currently: ";
   InitializeComponent();
   this->Load += gcnew EventHandler( this, &AutoSizing::InitializeDataGridView );
   AddDirections();
   AddButton( button1, "Reset", gcnew EventHandler( this, &AutoSizing::ResetToDisorder ) );
   AddButton( button2, "Change Column 3 Header", gcnew EventHandler( this, &AutoSizing::ChangeColumn3Header ) );
   AddButton( button3, "Change Meatloaf Recipe", gcnew EventHandler( this, &AutoSizing::ChangeMeatloafRecipe ) );
   AddButton( button4, "Change Restaurant 2", gcnew EventHandler( this, &AutoSizing::ChangeRestaurant ) );
   AddButtonsForAutomaticResizing();
  }


private:
  void AddDirections()
  {
   Label^ directions = gcnew Label;
   directions->AutoSize = true;
   String^ newLine = Environment::NewLine;
   directions->Text = String::Format( "Press the buttons that start {0}with 'Change' to see how different sizing {1}modes deal with content changes.", newLine, newLine );
   flowLayoutPanel1->Controls->Add( directions );
  }

  void InitializeComponent()
  {
   flowLayoutPanel1 = gcnew FlowLayoutPanel;
   flowLayoutPanel1->FlowDirection = FlowDirection::TopDown;
   flowLayoutPanel1->Location = System::Drawing::Point( 492, 0 );
   flowLayoutPanel1->AutoSize = true;
   flowLayoutPanel1->TabIndex = 1;
   ClientSize = System::Drawing::Size( 674, 419 );
   Controls->Add( flowLayoutPanel1 );
   Text = this->GetType()->Name;
   AutoSize = true;
  }

  System::Drawing::Size startingSize;
  String^ thirdColumnHeader;
  String^ boringMeatloaf;
  String^ boringMeatloafRanking;
  bool boringRecipe;
  bool shortMode;
  DataGridView^ dataGridView1;
  String^ otherRestaurant;
  void InitializeDataGridView( Object^ /*ignored*/, EventArgs^ /*ignoredToo*/ )
  {
   dataGridView1 = gcnew System::Windows::Forms::DataGridView;
   Controls->Add( dataGridView1 );
   startingSize = System::Drawing::Size( 450, 400 );
   dataGridView1->Size = startingSize;
   dataGridView1->AutoSizeRowsModeChanged += gcnew DataGridViewAutoSizeModeEventHandler( this, &AutoSizing::WatchRowsModeChanges );
   AddLabels();
   SetUpColumns();
   PopulateRows();
   shortMode = false;
   boringRecipe = true;
  }

  void SetUpColumns()
  {
   dataGridView1->ColumnCount = 4;
   dataGridView1->ColumnHeadersVisible = true;
   DataGridViewCellStyle ^ columnHeaderStyle = gcnew DataGridViewCellStyle;
   columnHeaderStyle->BackColor = Color::Aqua;
   columnHeaderStyle->Font = gcnew System::Drawing::Font( "Verdana",10,FontStyle::Bold );
   dataGridView1->ColumnHeadersDefaultCellStyle = columnHeaderStyle;
   dataGridView1->Columns[ 0 ]->Name = "Recipe";
   dataGridView1->Columns[ 1 ]->Name = "Category";
   dataGridView1->Columns[ 2 ]->Name = thirdColumnHeader;
   dataGridView1->Columns[ 3 ]->Name = "Rating";
  }

  void PopulateRows()
  {
   array<String^>^row1 = {"Meatloaf","Main Dish",boringMeatloaf,boringMeatloafRanking};
   array<String^>^row2 = {"Key Lime Pie","Dessert","lime juice, evaporated milk","****"};
   array<String^>^row3 = {"Orange-Salsa Pork Chops","Main Dish","pork chops, salsa, orange juice","****"};
   array<String^>^row4 = {"Black Bean and Rice Salad","Salad","black beans, brown rice","****"};
   array<String^>^row5 = {"Chocolate Cheesecake","Dessert","cream cheese","***"};
   array<String^>^row6 = {"Black Bean Dip","Appetizer","black beans, sour cream","***"};
   array<Object^>^rows = {row1,row2,row3,row4,row5,row6};
   IEnumerator^ myEnum = rows->GetEnumerator();
   while ( myEnum->MoveNext() )
   {
     array<String^>^row = safe_cast<array<String^>^>(myEnum->Current);
     dataGridView1->Rows->Add( row );
   }

   IEnumerator^ myEnum1 = safe_cast<IEnumerable^>(dataGridView1->Rows)->GetEnumerator();
   while ( myEnum1->MoveNext() )
   {
     DataGridViewRow ^ row = safe_cast<DataGridViewRow ^>(myEnum1->Current);
     if ( row->IsNewRow )
         break;
     row->HeaderCell->Value = String::Format( "Restaurant {0}", row->Index );
   }
  }

  void AddButton( Button^ button, String^ buttonLabel, EventHandler^ handler )
  {
   button->Click += handler;
   button->Text = buttonLabel;
   button->AutoSize = true;
   button->TabIndex = flowLayoutPanel1->Controls->Count;
   flowLayoutPanel1->Controls->Add( button );
  }

  void ResetToDisorder( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*e*/ )
  {
   Controls->Remove( dataGridView1 );
   dataGridView1->DataGridView::~DataGridView();
   InitializeDataGridView( nullptr, nullptr );
  }

  void ChangeColumn3Header( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*e*/ )
  {
   Toggle( &shortMode );
   if ( shortMode )
      dataGridView1->Columns[ 2 ]->HeaderText = "S";
   else
      dataGridView1->Columns[ 2 ]->HeaderText = thirdColumnHeader;
  }

  Boolean Toggle( interior_ptr<Boolean> toggleThis )
  {
    *toggleThis = ! *toggleThis;
   return *toggleThis;
  }

  void ChangeMeatloafRecipe( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*e*/ )
  {
   Toggle( &boringRecipe );
   if ( boringRecipe )
      SetMeatloaf( boringMeatloaf, boringMeatloafRanking );
   else
   {
     String^ greatMeatloafRecipe = "1 lb. lean ground beef, "
     "1/2 cup bread crumbs, 1/4 cup ketchup,"
     "1/3 tsp onion powder, "
     "1 clove of garlic, 1/2 pack onion soup mix,"
     " dash of your favorite BBQ Sauce";
     SetMeatloaf( greatMeatloafRecipe, "***" );
   }
  }

  void ChangeRestaurant( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*ignored*/ )
  {
   if ( dataGridView1->Rows[ 2 ]->HeaderCell->Value->ToString()->Equals( otherRestaurant ) )
      dataGridView1->Rows[ 2 ]->HeaderCell->Value = "Restaurant 2";
   else
      dataGridView1->Rows[ 2 ]->HeaderCell->Value = otherRestaurant;
  }

  void SetMeatloaf( String^ recipe, String^ rating )
  {
   dataGridView1->Rows[ 0 ]->Cells[ 2 ]->Value = recipe;
   dataGridView1->Rows[ 0 ]->Cells[ 3 ]->Value = rating;
  }

  String^ currentLayoutName;
  void AddLabels()
  {
   Label^ current = dynamic_cast<Label^>(flowLayoutPanel1->Controls[ currentLayoutName ]);
   if ( current == nullptr )
   {
     current = gcnew Label;
     current->AutoSize = true;
     current->Name = currentLayoutName;
     current->Text = String::Concat( currentLayoutName, dataGridView1->AutoSizeRowsMode );
     flowLayoutPanel1->Controls->Add( current );
   }
  }

  void AddButtonsForAutomaticResizing()
  {
   AddButton( button5, "Keep Column Headers Sized", gcnew EventHandler( this, &AutoSizing::ColumnHeadersHeightSizeMode ) );
   AddButton( button6, "Keep Row Headers Sized", gcnew EventHandler( this, &AutoSizing::RowHeadersWidthSizeMode ) );
   AddButton( button7, "Keep Rows Sized", gcnew EventHandler( this, &AutoSizing::AutoSizeRowsMode ) );
   AddButton( button8, "Keep Row Headers Sized with RowsMode", gcnew EventHandler( this, &AutoSizing::AutoSizeRowHeadersUsingAllHeadersMode ) );
   AddButton( button9, "Disable AutoSizeRowsMode", gcnew EventHandler( this, &AutoSizing::DisableAutoSizeRowsMode ) );
   AddButton( button10, "AutoSize third column by rows", gcnew EventHandler( this, &AutoSizing::AutoSizeOneColumn ) );
   AddButton( button11, "AutoSize third column by rows and headers", gcnew EventHandler( this, &AutoSizing::AutoSizeOneColumnIncludingHeaders ) );
  }


  void ColumnHeadersHeightSizeMode( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*e*/ )
  {
   dataGridView1->ColumnHeadersHeightSizeMode = DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode::AutoSize;
  }
  void RowHeadersWidthSizeMode( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*e*/ )
  {
   dataGridView1->RowHeadersWidthSizeMode = DataGridViewRowHeadersWidthSizeMode::AutoSizeToAllHeaders;
  }
  
  void AutoSizeRowsMode( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*es*/ )
  {
   dataGridView1->AutoSizeRowsMode = DataGridViewAutoSizeRowsMode::AllCells;
  }
  void AutoSizeRowHeadersUsingAllHeadersMode( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   dataGridView1->AutoSizeRowsMode = DataGridViewAutoSizeRowsMode::AllHeaders;
  }


  void WatchRowsModeChanges( Object^ /*sender*/, DataGridViewAutoSizeModeEventArgs^ modeEvent )
  {
   Label^ label = dynamic_cast<Label^>(flowLayoutPanel1->Controls[ currentLayoutName ]);
   if ( modeEvent->PreviousModeAutoSized )
   {
     label->Text = String::Format( "changed to a different {0}{1}", label->Name, dataGridView1->AutoSizeRowsMode );
   }
   else
   {
     label->Text = String::Concat( label->Name, dataGridView1->AutoSizeRowsMode );
   }
  }


  void DisableAutoSizeRowsMode( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*modeEvent*/ )
  {
   dataGridView1->AutoSizeRowsMode = DataGridViewAutoSizeRowsMode::None;
  }


  void AutoSizeOneColumn( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*theEvent*/ )
  {
   DataGridViewColumn^ column = dataGridView1->Columns[ 2 ];
   column->AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode::DisplayedCellsExceptHeader;
  }


  void AutoSizeOneColumnIncludingHeaders( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*theEvent*/ )
  {
   DataGridViewColumn^ column = dataGridView1->Columns[ 2 ];
   column->AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode::AllCells;
  }

};


[STAThread]
int main()
{
  Application::EnableVisualStyles();
  Application::Run( gcnew AutoSizing );
}

using System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;

public class AutoSizing : System.Windows.Forms.Form
{
  private FlowLayoutPanel flowLayoutPanel1;
  private Button button1 = new Button();
  private Button button2 = new Button();
  private Button button3 = new Button();
  private Button button4 = new Button();
  private Button button5 = new Button();
  private Button button6 = new Button();
  private Button button7 = new Button();
  private Button button8 = new Button();
  private Button button9 = new Button();
  private Button button10 = new Button();
  private Button button11 = new Button();
  private DataGridView dataGridView1;

  public AutoSizing()
  {
    InitializeComponent();
    this.Load += new EventHandler(InitializeDataGridView);

    AddDirections();
    AddButton(button1, "Reset",
      new EventHandler(ResetToDisorder));
    AddButton(button2, "Change Column 3 Header",
      new EventHandler(ChangeColumn3Header));
    AddButton(button3, "Change Meatloaf Recipe",
      new EventHandler(ChangeMeatloafRecipe));
    AddButton(button4, "Change Restaurant 2",
      new EventHandler(ChangeRestaurant));
    AddButtonsForAutomaticResizing();
  }

  private void AddDirections()
  {
    Label directions = new Label();
    directions.AutoSize = true;
    String newLine = Environment.NewLine;
    directions.Text = "Press the buttons that start " + newLine
      + "with 'Change' to see how different sizing " + newLine
      + "modes deal with content changes.";

    flowLayoutPanel1.Controls.Add(directions);
  }

  private void InitializeComponent()
  {
    flowLayoutPanel1 = new FlowLayoutPanel();
    flowLayoutPanel1.FlowDirection = FlowDirection.TopDown;
    flowLayoutPanel1.Location = new System.Drawing.Point(492, 0);
    flowLayoutPanel1.AutoSize = true;
    flowLayoutPanel1.TabIndex = 1;

    ClientSize = new System.Drawing.Size(674, 419);
    Controls.Add(flowLayoutPanel1);
    Text = this.GetType().Name;
    AutoSize = true;
  }

  [STAThreadAttribute()]
  static void Main()
  {
    Application.EnableVisualStyles();
    Application.Run(new AutoSizing());
  }

  private Size startingSize;
  private string thirdColumnHeader = "Main Ingredients";
  private string boringMeatloaf = "ground beef";
  private string boringMeatloafRanking = "*";
  private bool boringRecipe;
  private bool shortMode;
  private string otherRestaurant = "Gomes's Saharan Sushi";

  private void InitializeDataGridView(Object ignored,
    EventArgs ignoredToo)
  {
    dataGridView1 = new System.Windows.Forms.DataGridView();
    Controls.Add(dataGridView1);
    startingSize = new Size(450, 400);
    dataGridView1.Size = startingSize;
    dataGridView1.AutoSizeRowsModeChanged +=
      new DataGridViewAutoSizeModeEventHandler
        (WatchRowsModeChanges);
    AddLabels();

    SetUpColumns();
    PopulateRows();

    shortMode = false;
    boringRecipe = true;
  }

  private void SetUpColumns()
  {
    dataGridView1.ColumnCount = 4;
    dataGridView1.ColumnHeadersVisible = true;

    DataGridViewCellStyle columnHeaderStyle =
      new DataGridViewCellStyle();

    columnHeaderStyle.BackColor = Color.Aqua;
    columnHeaderStyle.Font = new Font("Verdana", 10,
      FontStyle.Bold);
    dataGridView1.ColumnHeadersDefaultCellStyle =
      columnHeaderStyle;

    dataGridView1.Columns[0].Name = "Recipe";
    dataGridView1.Columns[1].Name = "Category";
    dataGridView1.Columns[2].Name = thirdColumnHeader;
    dataGridView1.Columns[3].Name = "Rating";
  }

  private void PopulateRows()
  {
    string[] row1 = {
      "Meatloaf", "Main Dish", boringMeatloaf, boringMeatloafRanking
    };
    string[] row2 = {
      "Key Lime Pie", "Dessert", "lime juice, evaporated milk", "****"
    };
    string[] row3 = {
      "Orange-Salsa Pork Chops", "Main Dish",
      "pork chops, salsa, orange juice", "****"
    };
    string[] row4 = {
      "Black Bean and Rice Salad", "Salad",
      "black beans, brown rice", "****"
    };
    string[] row5 = {
      "Chocolate Cheesecake", "Dessert", "cream cheese", "***"
    };
    string[] row6 = {
      "Black Bean Dip", "Appetizer", "black beans, sour cream", "***"
    };
    object[] rows = new object[] {
      row1, row2, row3, row4, row5, row6
    };

    foreach (string[] row in rows)
      dataGridView1.Rows.Add(row);

    foreach (DataGridViewRow row in dataGridView1.Rows)
    {
      if (row.IsNewRow) break;
      row.HeaderCell.Value = "Restaurant " + row.Index;
    }
  }

  private void AddButton(Button button, string buttonLabel,
    EventHandler handler)
  {
    button.Click += handler;
    button.Text = buttonLabel;
    button.AutoSize = true;
    button.TabIndex = flowLayoutPanel1.Controls.Count;
    flowLayoutPanel1.Controls.Add(button);
  }

  private void ResetToDisorder(Object sender, EventArgs e)
  {
    Controls.Remove(dataGridView1);
    dataGridView1.Dispose();
    InitializeDataGridView(null, null);
  }

  private void ChangeColumn3Header(Object sender, EventArgs e)
  {
    Toggle(ref shortMode);
    if (shortMode) dataGridView1.Columns[2].HeaderText = "S";
    else
      dataGridView1.Columns[2].HeaderText = thirdColumnHeader;
  }

  private static Boolean Toggle(ref Boolean toggleThis)
  {
    toggleThis = !toggleThis;
    return toggleThis;
  }

  private void ChangeMeatloafRecipe(Object sender, EventArgs e)
  {
    Toggle(ref boringRecipe);
    if (boringRecipe)
    {
      SetMeatloaf(boringMeatloaf, boringMeatloafRanking);
    }
    else
    {
      string greatMeatloafRecipe = "1 lb. lean ground beef, "
        + "1/2 cup bread crumbs, 1/4 cup ketchup,"
        + "1/3 tsp onion powder, "
        + "1 clove of garlic, 1/2 pack onion soup mix,"
        + " dash of your favorite BBQ Sauce";

      SetMeatloaf(greatMeatloafRecipe, "***");
    }
  }

  private void ChangeRestaurant(Object sender, EventArgs ignored)
  {
    if (dataGridView1.Rows[2].HeaderCell.Value.ToString() ==
      otherRestaurant)
      dataGridView1.Rows[2].HeaderCell.Value =
        "Restaurant 2";
    else
      dataGridView1.Rows[2].HeaderCell.Value =
      otherRestaurant;
  }

  private void SetMeatloaf(string recipe, string rating)
  {
    dataGridView1.Rows[0].Cells[2].Value = recipe;
    dataGridView1.Rows[0].Cells[3].Value = rating;
  }

  private string currentLayoutName =
    "DataGridView.AutoSizeRowsMode is currently: ";
  private void AddLabels()
  {
    Label current = (Label)
      flowLayoutPanel1.Controls[currentLayoutName];
    if (current == null)
    {
      current = new Label();
      current.AutoSize = true;
      current.Name = currentLayoutName;
      current.Text = currentLayoutName +
      dataGridView1.AutoSizeRowsMode.ToString();
      flowLayoutPanel1.Controls.Add(current);
    }
  }

  #region "Automatic Resizing"
  private void AddButtonsForAutomaticResizing()
  {
    AddButton(button5, "Keep Column Headers Sized",
      new EventHandler(ColumnHeadersHeightSizeMode));
    AddButton(button6, "Keep Row Headers Sized",
      new EventHandler(RowHeadersWidthSizeMode));
    AddButton(button7, "Keep Rows Sized",
      new EventHandler(AutoSizeRowsMode));
    AddButton(button8, "Keep Row Headers Sized with RowsMode",
      new EventHandler(AutoSizeRowHeadersUsingAllHeadersMode));
    AddButton(button9, "Disable AutoSizeRowsMode",
      new EventHandler(DisableAutoSizeRowsMode));
    AddButton(button10, "AutoSize third column by rows",
      new EventHandler(AutoSizeOneColumn));
    AddButton(button11, "AutoSize third column by rows and headers",
      new EventHandler(AutoSizeOneColumnIncludingHeaders));
  }

  private void ColumnHeadersHeightSizeMode(Object sender, EventArgs e)
  {
    dataGridView1.ColumnHeadersHeightSizeMode =
      DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.AutoSize;
  }

  private void RowHeadersWidthSizeMode(Object sender, EventArgs e)
  {
    dataGridView1.RowHeadersWidthSizeMode =
      DataGridViewRowHeadersWidthSizeMode.AutoSizeToAllHeaders;
  }

  private void AutoSizeRowsMode(Object sender, EventArgs es)
  {
    dataGridView1.AutoSizeRowsMode =
      DataGridViewAutoSizeRowsMode.AllCells;
  }

  private void AutoSizeRowHeadersUsingAllHeadersMode(
    Object sender, System.EventArgs e)
  {
    dataGridView1.AutoSizeRowsMode =
      DataGridViewAutoSizeRowsMode.AllHeaders;
  }

  private void WatchRowsModeChanges(object sender,
    DataGridViewAutoSizeModeEventArgs modeEvent)
  {
    Label label =
      (Label)flowLayoutPanel1.Controls[currentLayoutName];

    if (modeEvent.PreviousModeAutoSized)
    {
      label.Text = "changed to a different " +
        label.Name +
        dataGridView1.AutoSizeRowsMode.ToString();
    }
    else
    {
      label.Text = label.Name +
        dataGridView1.AutoSizeRowsMode.ToString();
    }
  }

  private void DisableAutoSizeRowsMode(object sender,
    EventArgs modeEvent)
  {
    dataGridView1.AutoSizeRowsMode = DataGridViewAutoSizeRowsMode.None;
  }

  private void AutoSizeOneColumn(object sender,
    EventArgs theEvent)
  {
    DataGridViewColumn column = dataGridView1.Columns[2];
    column.AutoSizeMode =
      DataGridViewAutoSizeColumnMode.DisplayedCellsExceptHeader;
  }

  private void AutoSizeOneColumnIncludingHeaders(
    object sender, EventArgs theEvent)
  {
    DataGridViewColumn column = dataGridView1.Columns[2];
    column.AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode.AllCells;
  }
  #endregion
}
Public Class AutoSizing
  Inherits System.Windows.Forms.Form

  Friend WithEvents FlowLayoutPanel1 As FlowLayoutPanel
  Friend WithEvents Button1 As Button = New Button()
  Friend WithEvents Button2 As Button = New Button()
  Friend WithEvents Button3 As Button = New Button()
  Friend WithEvents Button4 As Button = New Button()
  Friend WithEvents Button5 As Button = New Button()
  Friend WithEvents Button6 As Button = New Button()
  Friend WithEvents Button7 As Button = New Button()
  Friend WithEvents Button8 As Button = New Button()
  Friend WithEvents Button9 As Button = New Button()
  Friend WithEvents Button10 As Button = New Button()
  Friend WithEvents Button11 As Button = New Button()
  Friend WithEvents DataGridView1 As DataGridView

  Public Sub New()
    MyBase.New()
    InitializeComponent()
    AddDirections()

    AddButton(Button1, "Reset")
    AddButton(Button2, "Change Column 3 Header")
    AddButton(Button3, "Change Meatloaf Recipe")
    AddButton(Button4, "Change Restaurant 2")

    AddButtonsForAutomaticResizing()
  End Sub

  Private Sub AddDirections()
    Dim directions As New Label()
    directions.AutoSize = True
    Dim newLine As String = Environment.NewLine
    directions.Text = "Press the buttons that start " & newLine _
      & "with 'Change' to see how different sizing " & newLine _
      & "modes deal with content changes."

    FlowLayoutPanel1.Controls.Add(directions)
  End Sub

  Private Sub InitializeComponent()
    Me.FlowLayoutPanel1 = New FlowLayoutPanel
    Me.FlowLayoutPanel1.FlowDirection = FlowDirection.TopDown
    Me.FlowLayoutPanel1.Location = _
      New System.Drawing.Point(454, 0)
    Me.FlowLayoutPanel1.AutoSize = True
    Me.FlowLayoutPanel1.TabIndex = 7

    Me.Controls.Add(Me.FlowLayoutPanel1)
    Me.Text = Me.GetType().Name
    Me.AutoSize = True
  End Sub

  Private startingSize As Size
  Private thirdColumnHeader As String = "Main Ingredients"
  Private boringMeatloaf As String = "ground beef"
  Private boringMeatloafRanking As String = "*"
  Private boringRecipe As Boolean
  Private shortMode As Boolean
  Private otherRestaurant As String = "Gomes's Saharan Sushi"

  Private Sub InitializeDataGridView(ByVal ignored As Object, _
  ByVal ignoredToo As EventArgs) Handles Me.Load
    DataGridView1 = New System.Windows.Forms.DataGridView
    Controls.Add(DataGridView1)
    startingSize = New Size(450, 400)
    DataGridView1.Size = startingSize

    SetUpColumns()
    PopulateRows()

    shortMode = False
    boringRecipe = True
    AddLabels()
  End Sub

  Private Sub SetUpColumns()
    DataGridView1.ColumnCount = 4
    DataGridView1.ColumnHeadersVisible = True

    Dim columnHeaderStyle As New DataGridViewCellStyle
    columnHeaderStyle.BackColor = Color.Aqua
    columnHeaderStyle.Font = New Font("Verdana", 10, _
      FontStyle.Bold)
    DataGridView1.ColumnHeadersDefaultCellStyle = _
      columnHeaderStyle

    DataGridView1.Columns(0).Name = "Recipe"
    DataGridView1.Columns(1).Name = "Category"
    DataGridView1.Columns(2).Name = thirdColumnHeader
    DataGridView1.Columns(3).Name = "Rating"
  End Sub

  Private Sub PopulateRows()
    Dim row1 As String() = New String() _
      {"Meatloaf", "Main Dish", boringMeatloaf, _
      boringMeatloafRanking}
    Dim row2 As String() = New String() _
      {"Key Lime Pie", "Dessert", _
      "lime juice, evaporated milk", _
      "****"}
    Dim row3 As String() = New String() _
      {"Orange-Salsa Pork Chops", "Main Dish", _
      "pork chops, salsa, orange juice", "****"}
    Dim row4 As String() = New String() _
      {"Black Bean and Rice Salad", "Salad", _
      "black beans, brown rice", _
      "****"}
    Dim row5 As String() = New String() _
      {"Chocolate Cheesecake", "Dessert", "cream cheese", _
        "***"}
    Dim row6 As String() = New String() _
      {"Black Bean Dip", "Appetizer", "black beans, sour cream", _
        "***"}
    Dim rows As Object() = New Object() {row1, row2, row3, _
      row4, row5, row6}

    Dim rowArray As String()
    For Each rowArray In rows
      DataGridView1.Rows.Add(rowArray)
    Next

    For Each row As DataGridViewRow In DataGridView1.Rows
      If row.IsNewRow Then Continue For
      row.HeaderCell.Value = "Restaurant " & row.Index
    Next
  End Sub

  Private Sub AddButton(ByVal button As Button, _
    ByVal buttonLabel As String)

    button.Text = buttonLabel
    button.AutoSize = True
    FlowLayoutPanel1.Controls.Add(button)
  End Sub

  Private Sub resetToDisorder(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) _
    Handles Button1.Click

    DataGridView1.Size = startingSize
    Controls.Remove(DataGridView1)
    DataGridView1.Dispose()
    InitializeDataGridView(Nothing, Nothing)
  End Sub

  Private Sub ChangeColumn3Header(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) _
    Handles Button2.Click

    Toggle(shortMode)
    If shortMode Then DataGridView1.Columns(2).HeaderText = "S" _
      Else DataGridView1.Columns(2).HeaderText = _
        thirdColumnHeader
  End Sub

  Private Shared Function Toggle(ByRef toggleThis As Boolean) _
  As Boolean
    toggleThis = Not toggleThis
    Return toggleThis
  End Function

  Private Sub ChangeMeatloafRecipe(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) _
    Handles Button3.Click

    Toggle(boringRecipe)
    If boringRecipe Then
      SetMeatloaf(boringMeatloaf, boringMeatloafRanking)
    Else
      Dim greatMeatloafRecipe As String = "1 lb. lean ground beef, " _
        & "1/2 cup bread crumbs, 1/4 cup ketchup," _
        & "1/3 tsp onion powder, " _
        & "1 clove of garlic, 1/2 pack onion soup mix, " _
        & "dash of your favorite BBQ Sauce"
      SetMeatloaf(greatMeatloafRecipe, "***")
    End If
  End Sub

  Private Sub ChangeRestaurant(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click

    If Not DataGridView1.Rows(2).HeaderCell.Value _
      .Equals(otherRestaurant) Then

      DataGridView1.Rows(2).HeaderCell.Value = _
        otherRestaurant
    Else
      DataGridView1.Rows(2).HeaderCell.Value = _
        "Restaurant 2"
    End If
  End Sub

  Private Sub SetMeatloaf(ByVal recipe As String, _
  ByVal rating As String)
    DataGridView1.Rows(0).Cells(2).Value = recipe
    DataGridView1.Rows(0).Cells(3).Value = rating
  End Sub

  Private currentLayoutName As String = _
    "DataGridView.AutoSizeRowsMode is currently: "
  Private Sub AddLabels()
    Dim current As Label = CType( _
    FlowLayoutPanel1.Controls(currentLayoutName), Label)

    If current Is Nothing Then
      current = New Label()
      current.AutoSize = True
      current.Name = currentLayoutName
      FlowLayoutPanel1.Controls.Add(current)
      current.Text = currentLayoutName & _
        DataGridView1.AutoSizeRowsMode.ToString()
    End If
  End Sub

#Region "Automatic Resizing"
  Private Sub AddButtonsForAutomaticResizing()
    AddButton(Button5, "Keep Column Headers Sized")
    AddButton(Button6, "Keep Row Headers Sized")
    AddButton(Button7, "Keep Rows Sized")
    AddButton(Button8, "Keep Row Headers Sized with RowsMode")
    AddButton(Button9, "Disable AutoSizeRowsMode")
    AddButton(Button10, "AutoSize third column by rows")
    AddButton(Button11, "AutoSize third column by rows and headers")
  End Sub

  Private Sub ColumnHeadersHeightSizeMode(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click

    DataGridView1.ColumnHeadersHeightSizeMode = _
      DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.AutoSize

  End Sub

  Private Sub RowHeadersWidthSizeMode(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button6.Click

    DataGridView1.RowHeadersWidthSizeMode = _
      DataGridViewRowHeadersWidthSizeMode.AutoSizeToAllHeaders

  End Sub

  Private Sub AutoSizeRowsMode(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button7.Click

    DataGridView1.AutoSizeRowsMode = _
      DataGridViewAutoSizeRowsMode.AllCells

  End Sub

  Private Sub AutoSizeRowHeadersUsingAllHeadersMode _
    (ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) _
    Handles Button8.Click

    DataGridView1.AutoSizeRowsMode = _
      DataGridViewAutoSizeRowsMode.AllHeaders

  End Sub

  Private Sub WatchRowsModeChanges(ByVal sender As Object, _
    ByVal modeEvent As DataGridViewAutoSizeModeEventArgs) _
    Handles DataGridView1.AutoSizeRowsModeChanged

    Dim label As Label = CType(FlowLayoutPanel1.Controls _
      (currentLayoutName), Label)

    If modeEvent.PreviousModeAutoSized Then
      label.Text = "changed to different " & label.Name & _
        DataGridView1.AutoSizeRowsMode.ToString()
    Else
      label.Text = label.Name & _
        DataGridView1.AutoSizeRowsMode.ToString()
    End If
  End Sub

  Private Sub DisableAutoSizeRowsMode(ByVal sender As Object, _
  ByVal modeEvent As EventArgs) Handles Button9.Click

    DataGridView1.AutoSizeRowsMode = _
      DataGridViewAutoSizeRowsMode.None
  End Sub

  Private Sub AutoSizeOneColumn(ByVal sender As Object, _
  ByVal theEvent As EventArgs) Handles Button10.Click

    Dim column As DataGridViewColumn = DataGridView1.Columns(2)
    column.AutoSizeMode = _
      DataGridViewAutoSizeColumnMode.DisplayedCells

  End Sub

  Private Sub AutoSizeOneColumnIncludingHeaders(ByVal sender As Object, _
  ByVal theEvent As EventArgs) Handles Button11.Click

    Dim column As DataGridViewColumn = DataGridView1.Columns(2)
    column.AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode.AllCells

  End Sub
#End Region

  <STAThreadAttribute()> _
  Public Shared Sub Main()
    Application.Run(New AutoSizing())
  End Sub

End Class

Kompilowanie kodu

Ten przykład wymaga:

 • Odwołania do zestawów system, system. Drawing i system. Windows. Forms.

Zobacz także