Jak użyć wyzwalaczy zdarzeń, aby kontrolować scenorys po uruchomieniu

W tym przykładzie pokazano, jak kontrolować Storyboard kontrolkę po jej uruchamianiu. Aby rozpocząć obiekt przy użyciu funkcji , użyj funkcji , która dystrybuuje animacje do animowanych obiektów i właściwości, a Storyboard XAML następnie uruchamia BeginStoryboard storyboard. Jeśli BeginStoryboard nadasz nazwę, określając jej Name właściwość, zostanie ona sterowalna storyboard. Następnie można interaktywnie kontrolować storyboard po jego uruchamianiu.

Użyj następujących akcji storyboard wraz z EventTrigger obiektami, aby kontrolować storyboard.

Przykład

W poniższym przykładzie do interakcyjnego sterowania storyboard są używane akcje z kontrolą.

Uwaga

Aby wyświetlić przykład kontrolowania storyboard przy użyciu kodu, zobacz Control a Storyboard After It Starts Using Its Interactive Methods (Sterowanie storyboardem po jego użyciu metod interaktywnych).

<Page xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 WindowTitle="Controlling a Storyboard" >
 <StackPanel Margin="20" >

  <!-- This rectangle is animated. -->
  <Rectangle Name="myRectangle"
   Width="100" Height="20" Margin="12,0,0,5" Fill="#AA3333FF" HorizontalAlignment="Left" />

  <!-- This StackPanel contains all the Buttons. -->
  <StackPanel Orientation="Horizontal" Margin="0,30,0,0">

   <Button Name="BeginButton">Begin</Button>
   <Button Name="PauseButton">Pause</Button>
   <Button Name="ResumeButton">Resume</Button>
   <Button Name="SeekButton">Seek</Button>
   <Button Name="SkipToFillButton">Skip To Fill</Button>
   <Button Name="SetSpeedRatioButton">Triple Speed</Button>
   <Button Name="StopButton">Stop</Button>

   <StackPanel.Triggers>
    
    <!-- Begin the Storyboard -->
    <EventTrigger RoutedEvent="Button.Click" SourceName="BeginButton">
     <BeginStoryboard Name="MyBeginStoryboard">
      <Storyboard >
       <DoubleAnimation 
        Storyboard.TargetName="myRectangle" 
        Storyboard.TargetProperty="Width" 
        Duration="0:0:5" From="100" To="500" />
      </Storyboard>
     </BeginStoryboard>
    </EventTrigger>

    <!-- Pause the Storyboard -->
    <EventTrigger RoutedEvent="Button.Click" SourceName="PauseButton">
     <PauseStoryboard BeginStoryboardName="MyBeginStoryboard" />
    </EventTrigger>

    <!-- Resume the Storyboard -->
    <EventTrigger RoutedEvent="Button.Click" SourceName="ResumeButton">
     <ResumeStoryboard BeginStoryboardName="MyBeginStoryboard" />
    </EventTrigger>
 
     <!-- Seek one second into the storyboard's active period. -->
     <EventTrigger RoutedEvent="Button.Click" SourceName="SeekButton">
      <SeekStoryboard 
      BeginStoryboardName="MyBeginStoryboard" 
      Offset="0:0:1" Origin="BeginTime" />
    </EventTrigger>  

    <!-- Skip to Fill -->
    <EventTrigger RoutedEvent="Button.Click" SourceName="SkipToFillButton">
     <SkipStoryboardToFill BeginStoryboardName="MyBeginStoryboard" />
    </EventTrigger>

    <!-- Stop the Storyboard -->
    <EventTrigger RoutedEvent="Button.Click" SourceName="StopButton">
     <StopStoryboard BeginStoryboardName="MyBeginStoryboard" />
    </EventTrigger>
    
    <!-- Triple the speed of the Storyboard -->
    <EventTrigger RoutedEvent="Button.Click" SourceName="SetSpeedRatioButton">
     <SetStoryboardSpeedRatio SpeedRatio="3" BeginStoryboardName="MyBeginStoryboard" />
    </EventTrigger>
   </StackPanel.Triggers>
  </StackPanel>
 </StackPanel>
</Page>

Dodatkowe przykłady można znaleźć w galerii przykładów animacji.

Zobacz też