<gcAllowVeryLargeObjects, element ><gcAllowVeryLargeObjects> Element

Na platformach 64-bitowych program umożliwia korzystanie z tablic o rozmiarze większym niż 2 gigabajty (GB).On 64-bit platforms, enables arrays that are greater than 2 gigabytes (GB) in total size.

<> konfiguracji<configuration>
   <> środowiska uruchomieniowego  <runtime>
     <gcAllowVeryLargeObjects>    <gcAllowVeryLargeObjects>

SkładniaSyntax

<gcAllowVeryLargeObjects  
  enabled="true|false" /> 

Atrybuty i elementyAttributes and Elements

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i elementy nadrzędne.The following sections describe attributes, child elements, and parent elements.

AtrybutyAttributes

AtrybutAttribute OpisDescription
enabled Atrybut wymagany.Required attribute.

Określa, czy tablice o rozmiarze większym niż 2 GB są włączone na platformach 64-bitowych.Specifies whether arrays that are greater than 2 GB in total size are enabled on 64-bit platforms.

Atrybut włączonyenabled Attribute

WartośćValue OpisDescription
false Tablice o rozmiarze większym niż 2 GB nie są włączone.Arrays greater than 2 GB in total size are not enabled. Domyślnie włączone.This is the default.
true Tablice o rozmiarze większym niż 2 GB są włączone na platformach 64-bitowych.Arrays greater than 2 GB in total size are enabled on 64-bit platforms.

Elementy podrzędneChild Elements

Brak.None.

Elementy nadrzędneParent Elements

ElementElement OpisDescription
configuration Element główny w każdym pliku konfiguracji używanym przez środowisko uruchomieniowe języka wspólnego i aplikacje programu .NET Framework.The root element in every configuration file used by the common language runtime and .NET Framework applications.
runtime Zawiera informacje dotyczące opcji inicjowania środowiska uruchomieniowego.Contains information about runtime initialization options.

UwagiRemarks

Użycie tego elementu w pliku konfiguracji aplikacji umożliwia korzystanie z tablic o rozmiarze większym niż 2 GB, ale nie powoduje zmiany innych limitów rozmiaru obiektu lub rozmiaru tablicy:Using this element in your application configuration file enables arrays that are larger than 2 GB in size, but does not change other limits on object size or array size:

 • Maksymalna liczba elementów w tablicy to UInt32.MaxValue.The maximum number of elements in an array is UInt32.MaxValue.

 • Maksymalny indeks w dowolnym pojedynczym wymiarze to 2 147 483 591 (0x7FFFFFC7) dla tablic bajtowych i tablic jednobajtowych struktur oraz 2 146 435 071 (0X7FEFFFFF) dla innych typów.The maximum index in any single dimension is 2,147,483,591 (0x7FFFFFC7) for byte arrays and arrays of single-byte structures, and 2,146,435,071 (0X7FEFFFFF) for other types.

 • Maksymalny rozmiar ciągów i innych obiektów niebędących tablicami jest niezmieniony.The maximum size for strings and other non-array objects is unchanged.

Przestroga

Przed włączeniem tej funkcji upewnij się, że aplikacja nie zawiera niebezpiecznego kodu, który zakłada, że wszystkie tablice mają rozmiar mniejszy niż 2 GB.Before enabling this feature, ensure that your application does not include unsafe code that assumes that all arrays are smaller than 2 GB in size. Na przykład kod niebezpieczny używający tablic jako bufory może być podatny na przepełnienia buforu, jeśli zostanie zapisany w założeniu, że tablice nie przekroczą 2 GB.For example, unsafe code that uses arrays as buffers might be susceptible to buffer overruns if it is written on the assumption that arrays will not exceed 2 GB.

PrzykładExample

Poniższy przykład pokazuje, jak włączyć tę funkcję dla aplikacji.The following example shows how to enable this feature for an application.

<configuration> 
 <runtime> 
  <gcAllowVeryLargeObjects enabled="true" /> 
 </runtime> 
</configuration> 

Obsługiwane wSupported in

.NET Framework 4,5 i nowsze wersje.NET Framework 4.5 and later versions

Zobacz takżeSee also