<baseAddresses>

Reprezentuje kolekcję baseAddress elementów, które są adresami podstawowymi dla hosta usługi w środowisku własnym.Represents a collection of baseAddress elements, which are base addresses for a service host in a self-hosted environment. W przypadku obecności adresu podstawowego punkty końcowe można skonfigurować przy użyciu adresów względnych dla adresu podstawowego.If a base address is present, endpoints can be configured with addresses relative to the base address.

<configuration>
  <system.serviceModel>
    <services>
      <service>
        <host>
          <baseAddresses>

SkładniaSyntax

<baseAddresses>
  <add baseAddress="string" />
</baseAddresses>

TypType

Type

Atrybuty i elementyAttributes and Elements

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i elementy nadrzędne.The following sections describe attributes, child elements, and parent elements.

AtrybutyAttributes

Brak.None.

Elementy podrzędneChild Elements

ElementElement OpisDescription
<add> Element konfiguracji, który określa adresy podstawowe używane przez hosta usługi.A configuration element that specifies the base addresses used by the service host.

Elementy nadrzędneParent Elements

ElementElement OpisDescription
<host> Element konfiguracji, który określa ustawienia dla hosta usługi.A configuration element that specifies settings for a service host.

Zobacz teżSee also