<customBinding>

Zapewnia pełną kontrolę nad stosem obsługi komunikatów dla użytkownika.Provides full control over the messaging stack for the user.

<configuration>
  <system.serviceModel>
    <bindings>
      <customBinding>

SkładniaSyntax

<customBinding>
 <binding name="String"
      closeTimeout="TimeSpan"
      openTimeout="TimeSpan"
      receiveTimeout="TimeSpan"
      sendTimeout="TimeSpan">
  <compositeDuplex clientBaseAddress="Uri" />
  <reliableSession acknowledgementInterval="TimeSpan"
           advancedFlowControl="Boolean"
           bufferedMessagesQuota="Integer"
           inactivityTimeout="TimeSpan"
           maxPendingChannels="Integer"
           maxRetryCount="Integer"
           ordered="Boolean" />
  <pnrpPeerResolver />
  <windowsStreamSecurity protectionLevel="None/Sign/EncryptAndSign" />
  <sslStreamSecurity requireClientCertificate="Boolean" />
  <transactionFlow transactionProtocol="OleTransactions/WSAtomicTransactionOctober2004" />
  <security defaultAlgorithmSuite="Basic128/Basic192/Basic256/Basic128Rsa15/Basic256Rsa15/TripleDes/TripleDesRsa15/Basic128Sha256/Basic192Sha256/TripleDesSha256/Basic128Sha256Rsa15/Basic192Sha256Rsa15/Basic256Sha256Rsa15/TripleDesSha256Rsa15"
       authenticationMode="UserNameForAnonymous"
       contextMode="Cookie"
       defaultProtectionLevel="Sign"
       enableKeyDerivation="false"
       keyEntropyMode="ClientEntropy"
       messageProtectionOrder="SignBeforeEncryptAndEncryptSignature"
       securityVersion="WSSecurityXXX2005">
   <localClientSettings cacheCookies="false"
              detectReplays="false"
              maxCookieCachingTime="00:07:24" />
   <localServiceSettings replayCacheSize="9"
              maxClockSkew="00:00:03"
              replayWindow="00:07:22.2190000" />
  </security>
  <binaryMessageEncoding maxReadPoolSize="Integer"
              maxWritePoolSize="Integer"
              maxSessionSize="Integer" />
  <httpsTransport manualAddressing="Boolean"
          maxMessageSize="Integer"
          authenticationScheme="Negotiate"
          bypassProxyOnLocal="Boolean"
          hostNameComparisonMode="Exact"
          mapAddressingHeadersToHttpHeaders="Boolean"
          proxyaddress="Uri"
          realm="String"
          requireClientCertificate="Boolean" />
  <peerTransport manualAddressing="false"
          maxMessageSize="20002"
          listenIPAddress="202.10.1.9"
          messageAuthentication="false"
          peerNodeAuthenticationMode="None"
          port="1000" />
  <security defaultAlgorithmSuite="Basic128/Basic192/Basic256/Basic128Rsa15/Basic256Rsa15/TripleDes/TripleDesRsa15/Basic128Sha256/Basic192Sha256/TripleDesSha256/Basic128Sha256Rsa15/Basic192Sha256Rsa15/Basic256Sha256Rsa15/TripleDesSha256Rsa15"
       authenticationMode="UserNameForAnonymous"
       bootstrapBindingConfiguration="String"
       bootstrapBindingSectionName="String"
       defaultProtectionLevel="None/Sign/EncryptAndSign"
       requireDerivedKeys="Boolean"
       securityHeaderLayout="Strict/Lax/LaxTimestampFirst/LaxTimestampLast"
       includeTimestamp="Boolean"
       keyEntropyMode="ClientEntropy/ServerEntropy/CombinedEntropy"
       messageProtectionOrder="SignBeforeEncrypt/SignBeforeEncryptAndEncryptSignature/EncryptBeforeSign"
       protectTokens="Boolean"
       requireSecurityContextCancellation="Boolean"
       securityVersion=" WSSecurityJan2004/WSSecurityXXX2005"
       requireSignatureConfirmation="Boolean">
   <localClientSettings cacheCookies="Boolean"
              detectReplays="Boolean"
              replayCacheSize="Integer"
              maxClockSkew="TimeSpan"
              maxCookieCachingTime="TimeSpan"
              replayWindow="TimeSpan"
              sessionKeyRenewalInterval="TimeSpan"
              sessionKeyRolloverInterval="TimeSpan"
              reconnectOnTransportFailure="Boolean"
              timestampValidityDuration="TimeSpan"
              cookieRenewalThresholdPercentage="Integer" />
   <localServiceSettings detectReplays="Boolean"
              issuedCookieLifeTime="TimeSpan"
              maxStatefulNegotiations="Integer"
              replayCacheSize="Integer"
              maxClockSkew="TimeSpan"
              negotiationTimeout="TimeSpan"
              replayWindow="TimeSpan"
              inactivityTimeout="TimeSpan"
              sessionKeyRenewalInterval="TimeSpan"
              sessionKeyRolloverInterval="TimeSpan"
              reconnectOnTransportFailure="Boolean"
              maxConcurrentSessions="Integer"
              timestampValidityDuration="TimeSpan" />
   <federationParameters trustVersion="WSTrustApr2004/WSTrustFeb2005" />
  </security>
  <security defaultAlgorithmSuite="Basic128/Basic192/Basic256/Basic128Rsa15/Basic256Rsa15/TripleDes/TripleDesRsa15/Basic128Sha256/Basic192Sha256/TripleDesSha256/Basic128Sha256Rsa15/Basic192Sha256Rsa15/Basic256Sha256Rsa15/TripleDesSha256Rsa15"
       authenticationMode="UserNameForAnonymous"
       bootstrapBindingConfiguration="String"
       bootstrapBindingSectionName="String"
       defaultProtectionLevel="None/Sign/EncryptAndSign"
       requireDerivedKeys="Boolean"
       securityHeaderLayout="Strict/Lax/LaxTimestampFirst/LaxTimestampLast"
       includeTimestamp="Boolean"
       keyEntropyMode="ClientEntropy/ServerEntropy/CombinedEntropy"
       messageProtectionOrder="SignBeforeEncrypt/SignBeforeEncryptAndEncryptSignature/EncryptBeforeSign"
       protectTokens="Boolean"
       requireSecurityContextCancellation="Boolean"
       securityVersion=" WSSecurityJan2004/WSSecurityXXX2005"
       requireSignatureConfirmation="Boolean" >
   <localClientSettings cacheCookies="Boolean"
              detectReplays="Boolean"
              replayCacheSize="Integer"
              maxClockSkew="TimeSpan"
              maxCookieCachingTime="TimeSpan"
              replayWindow="TimeSpan"
              sessionKeyRenewalInterval="TimeSpan"
              sessionKeyRolloverInterval="TimeSpan"
              reconnectOnTransportFailure="Boolean"
              timestampValidityDuration="TimeSpan"
              cookieRenewalThresholdPercentage="Integer" />
   <localServiceSettings detectReplays="Boolean"
              issuedCookieLifeTime="TimeSpan"
              maxStatefulNegotiations="Integer"
              replayCacheSize="Integer"
              maxClockSkew="TimeSpan"
              negotiationTimeout="TimeSpan"
              replayWindow="TimeSpan"
              inactivityTimeout="TimeSpan"
              sessionKeyRenewalInterval="TimeSpan"
              sessionKeyRolloverInterval="TimeSpan"
              reconnectOnTransportFailure="Boolean"
              maxConcurrentSessions="Integer"
              timestampValidityDuration="TimeSpan" />
   <federationParameters trustVersion="WSTrustApr2004/WSTrustFeb2005" />
   <genericIssuedTokenParameters>
    <localIssuerIssuedTokenParameters keyType="SymmetricKey/PublicKey"
                     keySize="Integer"
                     tokenType="String" />
    <issuedTokenParametersEndpointAddress address="URI"
                       bindingConfiguration="String"
                       binding="String" />
    <issuedTokenClient localIssuerChannelBehaviors="String"
              cacheIssuedTokens="Boolean"
              maxIssuedTokenCachingTime="TimeSpan"
              keyEntropyMode="ClientEntropy/ServerEntropy/CombinedEntropy" />
    <issuedTokenClientBehavior issuerAddress="String"
                  behaviorConfiguration="String" />
    <issuedTokenClientBehavior address="URI"
                  bindingConfiguration="String"
                  binding="String" />
   </genericIssuedTokenParameters>
  </security>
 </binding>
</customBinding>

Atrybuty i elementyAttributes and Elements

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i elementy nadrzędne.The following sections describe attributes, child elements, and parent elements

AtrybutyAttributes

AtrybutAttribute OpisDescription
closeTimeoutcloseTimeout TimeSpanWartość określająca interwał czasu podanego do ukończenia operacji zamknięcia.A TimeSpan value that specifies the interval of time provided for a close operation to complete. Ta wartość powinna być większa lub równa Zero .This value should be greater than or equal to Zero. Wartość domyślna to 00:01:00.The default is 00:01:00.
namename Ciąg zawierający nazwę konfiguracji powiązania.A string that contains the configuration name of the binding. Ta wartość jest ciągiem zdefiniowanym przez użytkownika, który działa jako ciąg identyfikacyjny dla niestandardowego powiązania.This value is a user-defined string that acts as the identification string for the custom binding. Począwszy od .NET Framework 4, powiązania i zachowania nie muszą mieć nazwy.Starting with .NET Framework 4, bindings and behaviors are not required to have a name. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji domyślnej i powiązań pustego i zachowań, zobacz Uproszczona konfiguracja i Uproszczona konfiguracja dla usług WCF.For more information about default configuration and nameless bindings and behaviors, see Simplified Configuration and Simplified Configuration for WCF Services.
openTimeoutopenTimeout TimeSpanWartość, która określa przedział czasu podanego na zakończenie operacji otwarcia.A TimeSpan value that specifies the interval of time provided for an open operation to complete. Ta wartość powinna być większa lub równa Zero .This value should be greater than or equal to Zero. Wartość domyślna to 00:01:00.The default is 00:01:00.
receiveTimeoutreceiveTimeout Wartość określająca TimeSpan interwał czasu podanego do ukończenia operacji odbioru.A TimeSpan value that specifies the interval of time provided for a receive operation to complete. Ta wartość powinna być większa lub równa Zero .This value should be greater than or equal to Zero. Wartość domyślna to 00:01:00.The default is 00:01:00.
Właściwości SendTimeoutsendTimeout TimeSpanWartość określająca interwał czasu podanego do ukończenia operacji wysyłania.A TimeSpan value that specifies the interval of time provided for a send operation to complete. Ta wartość powinna być większa lub równa Zero .This value should be greater than or equal to Zero. Wartość domyślna to 00:01:00.The default is 00:01:00.

Elementy podrzędneChild Elements

ElementElement OpisDescription
<compositeDuplex> Określa komunikat dwukierunkowy dla niestandardowego powiązania.Specifies two-way messaging to the custom binding. Jest on używany z transportami, które nie zezwalają na natywną komunikację bezstronną, na przykład HTTP.It is used with transports that do not allow duplex communications natively, for example, HTTP. Protokół TCP, w przeciwieństwie, umożliwia natywną komunikację bezstronną i nie wymaga użycia tego elementu powiązania dla usługi do wysyłania komunikatów z powrotem do klienta.TCP, by contrast, allows duplex communications natively, and does not require the use of this binding element for the service to send messages back to a client.

Klient musi uwidocznić adres usługi, aby nawiązać kontakt i nawiązać połączenie.The client must expose an address for the service to make contact and establish a connection. Ten adres klienta jest dostarczany przez ClientBaseAddress atrybut.This client address is provided by the ClientBaseAddress attribute.

Ten element jest typu CompositeDuplexElement .This element is of type CompositeDuplexElement.
<pnrpPeerResolver> Określa program rozpoznawania nazw elementów równorzędnych protokołu PNRP (Peer Name Resolution Protocol).Specifies a Peer Name Resolution Protocol (PNRP) peer name resolver. Ten element jest typu PnrpPeerResolverElement .This element is of type PnrpPeerResolverElement.
<reliableSession> Określa ustawienie dla obsługi komunikatów w usłudze WS-niezawodny.Specifies the setting for WS-Reliable Messaging. Gdy ten element zostanie dodany do niestandardowego powiązania, otrzymany kanał może obsługiwać tylko jednokrotne gwarancje dostarczania.When this element is added to a custom binding, the resulting channel can support exactly-once delivery assurances. Ten element jest typu ReliableSessionElement .This element is of type ReliableSessionElement.
<security> Określa opcje zabezpieczeń niestandardowego powiązania.Specifies the options for security of the custom binding. Ten element jest typu SecurityElement .This element is of type SecurityElement.
<sslStreamSecurity> Określa ustawienia zabezpieczeń dla powiązania strumienia SSL.Specifies the security settings for a SSL stream binding. Ten element jest typu SslStreamSecurityElement .This element is of type SslStreamSecurityElement.
<transactionFlow> Określa, że powiązanie obsługuje przepływ transakcji, oraz protokołu, który ma być używany przez transactionProtocol atrybut.Specifies that the binding supports transaction flow, and the protocol to be used by the transactionProtocol attribute. Ten element jest typu TransactionFlowElement .This element is of type TransactionFlowElement.
<windowsStreamSecurity> Określa opcje zabezpieczeń przesyłania strumieniowego dla niestandardowego powiązania.Specifies the options for streaming security of the custom binding. Ten element jest typu WindowsStreamSecurityElement .This element is of type WindowsStreamSecurityElement.

Elementy nadrzędneParent Elements

ElementElement OpisDescription
powiązaniabindings Zawiera wszystkie powiązania dla Windows Communication Foundation aplikacji.Contains all bindings for Windows Communication Foundation applications.

UwagiRemarks

Niestandardowe powiązania zapewniają pełną kontrolę nad stosem obsługi komunikatów WCF.Custom bindings provide full control over the WCF messaging stack. Można utworzyć specjalne powiązania dostosowane, dodając elementy konfiguracji dla określonych jednostek.Special tailored bindings can be created my adding the configuration elements for specific entities. Na przykład użytkownik może połączyć httpsTransport sekcję, reliableSession sekcję i security sekcję, aby utworzyć niezawodne i bezpieczne powiązanie https.For example, the user can combine the httpsTransport section, reliableSession section and the security section to create a reliable and secure https based binding.

Pojedyncze powiązanie definiuje stos komunikatów przez określenie elementów konfiguracji dla elementów stosu w kolejności, w jakiej występują na stosie.An individual binding defines the message stack by specifying the configuration elements for the stack elements in the order they appear on the stack. Każdy element definiuje i konfiguruje jeden element stosu.Each element defines and configures the one element of the stack. W każdym powiązaniu niestandardowym musi istnieć jeden i tylko jeden element transportu.There must be one and only one transport element in each custom binding. Bez tego elementu stos komunikatów jest niekompletny.Without this element, the messaging stack is incomplete.

Kolejność, w której elementy pojawiają się w kwestiach stosu, ponieważ jest to kolejność, w której operacje są stosowane do wiadomości.The order in which elements appear in the stack matters, because it is the order in which operations are applied to the message. Zalecana kolejność elementów stosu jest następująca:The recommended order of stack elements is the following:

 1. Transakcje (opcjonalnie)Transactions (optional)

 2. Niezawodna obsługa komunikatów (opcjonalnie)Reliable Messaging (optional)

 3. Zabezpieczenia (opcjonalnie)Security (optional)

 4. TransportTransport

 5. Koder (opcjonalnie)Encoder (optional)

Użyj niestandardowego powiązania, gdy jedno z powiązań dostarczonych przez system nie spełnia wymagań usługi.Use a custom binding when one of the system-provided bindings does not meet the requirements of your service. Można na przykład użyć niestandardowego powiązania, aby umożliwić korzystanie z nowego lub nowego kodera w punkcie końcowym usługi.A custom binding could be used, for example, to enable the use of a new transport or a new encoder at a service endpoint.

Niestandardowe powiązanie jest konstruowane przy użyciu jednej z CustomBinding kolekcji elementów powiązania, które są "ułożone" w określonej kolejności:A custom binding is constructed using one of the CustomBinding from a collection of binding elements that are "stacked" in a specific order:

Poniższa tabela zawiera podsumowanie opcji dla każdej warstwy.The following table summarizes the options for each layer.

WarstwaLayer OpcjeOptions WymaganeRequired
Przepływ transakcjiTransaction Flow TransactionFlowBindingElement NieNo
NiezawodnośćReliability ReliableSessionBindingElement NieNo
ZabezpieczeniaSecurity Symetryczne, asymetryczne, na poziomie transportuSymmetric, Asymmetric, Transport-Level NieNo
Zmiana kształtuShape Change CompositeDuplexBindingElement NieNo
Uaktualnienia transportuTransport Upgrades Strumień SSL, strumień systemu Windows, program rozpoznawania elementów równorzędnychSSL stream, Windows stream, Peer Resolver NieNo
KodowanieEncoding Tekst, dane binarne, MTOM, niestandardoweText, Binary, MTOM, Custom TakYes
TransportTransport TCP, nazwane potoki, HTTP, HTTPS, typy usługi MSMQ, niestandardoweTCP, Named Pipes, HTTP, HTTPS, flavors of MSMQ, Custom TakYes

Ponadto można definiować własne elementy powiązania i wstawiać je między wszystkimi wcześniej zdefiniowanymi warstwami.In addition, you can define your own binding elements and insert them between any of the preceding defined layers.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu użycia niestandardowego powiązania do modyfikacji powiązania dostarczonego przez system, zobacz How to: Dostosowywanie podanego przez system powiązania.For a discussion on how to use a custom binding to modify a system-provided binding, see How to: Customize a System-Provided Binding.

Zobacz takżeSee also