<dataContractSerializer>

Zawiera dane konfiguracji dla programu DataContractSerializer . Ten element występuje w dwóch różnych hierarchiach. Jeden z nich znajduje się w poniższej sekcji hierarchii schematu, a drugi jest wymieniony w sekcji uwagi.

<configuration>
  <system.serviceModel>
    <behaviors>
      <serviceBehaviors>
        <behavior>
          <dataContractSerializer>

Składnia

<dataContractSerializer ignoreExtensionDataObject="Boolean"
            maxItemsInObjectGraph="Integer" />

Atrybuty i elementy

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i elementy nadrzędne.

Atrybuty

Element Opis
ignoreExtensionDataObject Wartość logiczna określająca, czy ignorować dane dostarczane przez punkt końcowy, gdy jest on serializowany lub deserializowany. Ten atrybut jest tylko do settable dla <dataContractSerializer> <behavior> elementu.
maxItemsInObjectGraph Liczba całkowita, która określa maksymalną liczbę elementów do serializacji lub deserializacji. Ten atrybut to 65536.

Elementy podrzędne

Brak.

Elementy nadrzędne

Element Opis
<behavior> Kolekcja ustawień zachowania usługi.
<system.runtime.serialization> Reprezentuje element główny dla System.Runtime.Serialization sekcji przestrzeni nazw i zawiera elementy dla opcji ustawień DataContractSerializer .

Uwagi

Zgodnie z wprowadzeniem tego tematu jest to druga hierarchia, w której <X509Extension> występuje element.

<system.runtime.serialization>

<dataContractSerializer>

Aby uzyskać więcej informacji na temat znanych typów, zobacz DataContractSerializer .

Zobacz też