<metadata>

Określa sposób przetwarzania metadanych usługi.Specifies how service metadata can be processed.

<configuration>
  <system.serviceModel>
    <client>
      <metadata>

SkładniaSyntax

<system.serviceModel>
 <client>
  <metadata>
   <policyImporters>
    <policyImporter type="string" />
   </policyImporters>
   <wsdlImporters>
    <wsdlImporter type="string" />
   </wsdlImporters>
  </metadata>
 </client>
</system.serviceModel>

Atrybuty i elementyAttributes and Elements

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i elementy nadrzędne.The following sections describe attributes, child elements, and parent elements.

AtrybutyAttributes

Brak.None.

Elementy podrzędneChild Elements

ElementElement OpisDescription
<policyImporters> Określa wszystkich importerów zasad kontrolujących Importowanie potwierdzeń niestandardowych zasad dotyczących powiązań.Specifies all the policy importers that control the import of custom policy assertions about bindings. Importer zasad jest używany do wyszukiwania potwierdzeń niestandardowych zasad dotyczących funkcji powiązania, a także do dołączania niestandardowego elementu powiązania, który implementuje funkcje wymagane przez potwierdzenie.A policy importer is used to search custom policy assertions about binding features, as well as attach a custom binding element that implements the features the assertion requires.
<wsdlImporters> Określa wszystkich importerów WSDL, którzy importują metadane Web Services Description Language (WSDL) 1,1 z załącznikami WS-Policy.Specifies all the WSDL importers that import Web Services Description Language (WSDL) 1.1 metadata with WS-Policy attachments. Importer WSDL jest używany do importowania metadanych, a także konwertowania tych informacji na różne klasy, które reprezentują informacje o kontrakcie i punkcie końcowym.A WSDL importer is used to import metadata as well as convert that information into various classes that represent contract and endpoint information. Umożliwia selektywne importowanie informacji o kontraktach i punktach końcowych oraz właściwości, które uwidaczniają błędy importu i akceptują informacje o typie odpowiednie dla procesu importu i konwersji.It can selectively import contract and endpoint information and properties that expose any import errors and accept type information relevant to the import and conversion process. Obsługuje ona również importowanie informacji o powiązaniach i właściwości, które zapewniają dostęp do dowolnych dokumentów zasad, dokumentów WSDL, rozszerzeń WSDL i dokumentów schematu XML.It also supports importing binding information and properties that provide access to any policy documents, WSDL documents, WSDL extensions, and XML schema documents.

Elementy nadrzędneParent Elements

ElementElement OpisDescription
<client> Sekcja klienta definiuje listę punktów końcowych, z którymi klient może się połączyć.The client section defines a list of endpoints that a client can connect to.

Zobacz teżSee also