Elementy DataAdapter i DataReaderDataAdapters and DataReaders

Za pomocą elementu DataReader ADO.NET można pobrać strumień danych tylko do odczytu z bazy danych.You can use the ADO.NET DataReader to retrieve a read-only, forward-only stream of data from a database. Wyniki są zwracane w miarę wykonywania zapytania i są przechowywane w buforze sieciowym na kliencie do momentu zażądania ich przy użyciu metody Read elementu DataReader.Results are returned as the query executes, and are stored in the network buffer on the client until you request them using the Read method of the DataReader. Użycie elementu DataReader może zwiększyć wydajność aplikacji, pobierając dane natychmiast po ich udostępnieniu i (domyślnie) przechowując tylko jeden wiersz jednocześnie w pamięci, zmniejszając obciążenie systemu.Using the DataReader can increase application performance both by retrieving data as soon as it is available, and (by default) storing only one row at a time in memory, reducing system overhead.

A służy DataAdapter do pobierania danych ze źródła danych i wypełniania tabel w DataSet .A DataAdapter is used to retrieve data from a data source and populate tables within a DataSet. DataAdapterRozwiązuje również zmiany wprowadzone w DataSet odwrocie do źródła danych.The DataAdapter also resolves changes made to the DataSet back to the data source. DataAdapterUżywa Connection obiektu dostawcy danych .NET Framework do nawiązywania połączenia ze źródłem danych i używa Command obiektów do pobierania danych ze i rozwiązywania zmian w źródle danych.The DataAdapter uses the Connection object of the .NET Framework data provider to connect to a data source, and it uses Command objects to retrieve data from and resolve changes to the data source.

Każdy dostawca danych .NET Framework dołączony do .NET Framework ma DbDataReader obiekt a i DbDataAdapter obiektu: dostawca danych .NET Framework dla OLE DB zawiera i obiekt, .NET Framework Dostawca danych dla SQL Server zawiera a i obiekt OleDbDataReader OleDbDataAdapter SqlDataReader SqlDataAdapter , .NET Framework dostawca danych dla ODBC zawiera obiekt OdbcDataReader i OdbcDataAdapter , a .NET Framework dostawca danych dla programu Oracle zawiera OracleDataReader obiekt i OracleDataAdapter .Each .NET Framework data provider included with the .NET Framework has a DbDataReader and a DbDataAdapter object: the .NET Framework Data Provider for OLE DB includes an OleDbDataReader and an OleDbDataAdapter object, the .NET Framework Data Provider for SQL Server includes a SqlDataReader and a SqlDataAdapter object, the .NET Framework Data Provider for ODBC includes an OdbcDataReader and an OdbcDataAdapter object, and the .NET Framework Data Provider for Oracle includes an OracleDataReader and an OracleDataAdapter object.

W tej sekcjiIn This Section

Pobieranie danych przy użyciu elementu DataReaderRetrieving Data Using a DataReader
Opisuje obiekt ADO.NET DataReader i sposób użycia go do zwrócenia strumienia wyników ze źródła danych.Describes the ADO.NET DataReader object and how to use it to return a stream of results from a data source.

Wypełnianie zestawu danych z elementu DataAdapterPopulating a DataSet from a DataAdapter
Opisuje sposób wypełniania DataSet tabelami, kolumnami i wierszami przy użyciu DataAdapter .Describes how to fill a DataSet with tables, columns, and rows by using a DataAdapter.

Parametry elementu DataAdapterDataAdapter Parameters
Opisuje sposób używania parametrów z właściwościami polecenia, DataAdapter w tym sposób mapowania zawartości kolumny w DataSet parametr do parametru polecenia.Describes how to use parameters with the command properties of a DataAdapter including how to map the contents of a column in a DataSet to a command parameter.

Dodawanie istniejących ograniczeń do zestawu danychAdding Existing Constraints to a DataSet
Opisuje sposób dodawania istniejących ograniczeń do DataSet .Describes how to add existing constraints to a DataSet.

Element DataAdapter DataTable i mapowania elementu DataColumnDataAdapter DataTable and DataColumn Mappings
Opisuje sposób konfigurowania DataTableMappings i ColumnMappings dla programu DataAdapter .Describes how to set up DataTableMappings and ColumnMappings for a DataAdapter.

Stronicowanie za pośrednictwem wyniku zapytaniaPaging Through a Query Result
Przedstawia przykład wyświetlania wyników zapytania jako stron danych.Provides an example of viewing the results of a query as pages of data.

Aktualizowanie źródeł danych za pomocą elementów DataAdapterUpdating Data Sources with DataAdapters
Opisuje, jak za pomocą programu DataAdapter rozpoznać zmiany z DataSet powrotem do bazy danych.Describes how to use a DataAdapter to resolve changes in a DataSet back to the database.

Obsługa zdarzeń elementu DataAdapterHandling DataAdapter Events
Zawiera opis DataAdapter zdarzeń i sposobu ich używania.Describes DataAdapter events and how to use them.

Wykonywanie operacji wsadowych za pomocą elementów DataAdapterPerforming Batch Operations Using DataAdapters
Opisuje zwiększenie wydajności aplikacji przez zredukowanie liczby rund do SQL Server podczas stosowania aktualizacji z programu DataSet .Describes enhancing application performance by reducing the number of round trips to SQL Server when applying updates from the DataSet.

Zobacz teżSee also