Instalowanie programu .NET Framework 3.5 w systemie Windows 10, Windows 8.1 lub Windows 8Install the .NET Framework 3.5 on Windows 10, Windows 8.1, and Windows 8

Uruchamianie aplikacji w systemie Windows 10, Windows 8.1 i Windows 8 w programie .NET Framework 3.5, może być konieczne.You may need the .NET Framework 3.5 to run an app on Windows 10, Windows 8.1, and Windows 8. Umożliwia także te instrukcje dla wcześniejszych wersji Windows.You can also use these instructions for earlier Windows versions.

Instalowanie programu .NET Framework 3.5 na żądanieInstall the .NET Framework 3.5 on Demand

Następujące okno dialogowe konfiguracji może zostać wyświetlony, jeśli zostanie podjęta próba uruchomienia aplikacji, która wymaga programu .NET Framework 3.5.You may see the following configuration dialog if you try to run an app that requires the .NET Framework 3.5. Wybierz Zainstaluj tę funkcję Aby włączyć program .NET Framework 3.5.Choose Install this feature to enable the .NET Framework 3.5. Ta opcja wymaga połączenia internetowego.This option requires an Internet connection.

.NET framework w instalacji w oknie dialogowym

Dlaczego otrzymuję to wyskakujące?Why am I getting this pop-up?

.NET Framework jest tworzony przez firmę Microsoft i zapewnia środowisko do uruchamiania aplikacji.The .NET Framework is created by Microsoft and provides an environment for running applications. Dostępne są różne wersje.There are different versions available. Wiele firm twórz swoje aplikacje do uruchamiania przy użyciu programu .NET Framework, a te aplikacje są przeznaczone dla określonej wersji.Many companies develop their apps to run using the .NET Framework, and these apps target a specific version. Jeśli zobaczysz to okno, próbuje uruchomić aplikację, która wymaga .NET Framework w wersji 3.5, ale ta wersja nie jest zainstalowany w systemie.If you see this pop-up, you're trying to run an application that requires the .NET Framework version 3.5, but that version is not installed on your system.

Włączanie programu .NET Framework 3.5 w Panelu sterowaniaEnable the .NET Framework 3.5 in Control Panel

Można włączyć program .NET Framework 3.5 za pomocą Panelu sterowania Windows.You can enable the .NET Framework 3.5 through the Windows Control Panel. Ta opcja wymaga połączenia internetowego.This option requires an Internet connection.

  1. Naciśnij klawisz Windows, Windows Windows logo na klawiaturze, wpisz "Windows funkcji", a następnie naciśnij klawisz Enter.Press the Windows key Windows Windows logo on your keyboard, type "Windows Features", and press Enter. Windows Włącz lub wyłącz funkcje pojawi się okno dialogowe.The Turn Windows features on or off dialog box appears.

  2. Wybierz .NET Framework 3.5 (w tym .NET 2.0 i 3.0) pole wyboru, wybierz opcję OKi ponownie uruchomić komputer, jeśli zostanie wyświetlony monit.Select the .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0) check box, select OK, and reboot your computer if prompted.

    Instalowanie platformy .NET przy użyciu Panelu sterowania

    Nie ma potrzeby wybierania elementów podrzędnych dla Aktywacja HTTP Windows Communication Foundation (WCF) i Aktywacja bez HTTP Windows Communication Foundation (WCF) chyba, że jesteś deweloperem lub administrator serwera, który wymaga tej funkcji.You don't need to select the child items for Windows Communication Foundation (WCF) HTTP Activation and Windows Communication Foundation (WCF) Non-HTTP Activation unless you're a developer or server administrator who requires this functionality.

Rozwiązywanie problemów z instalacją programu .NET Framework 3.5Troubleshoot the installation of the .NET Framework 3.5

Podczas instalacji, możesz napotkać błąd 0x800f0906, 0x800f0907, 0x800f081f lub 0x800F0922, w którym to przypadku odnoszą się do błąd instalacji programu .NET Framework 3.5: 0x800f0906, 0x800f0907 lub 0x800f081f na temat sposobu rozwiązania tych problemów.During installation, you may encounter error 0x800f0906, 0x800f0907, 0x800f081f, or 0x800F0922, in which case refer to .NET Framework 3.5 installation error: 0x800f0906, 0x800f0907, or 0x800f081f to see how to resolve these issues.

Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problem z instalacją lub nie masz dostępu do Internetu, możesz spróbować zainstalować je przy użyciu nośnika instalacyjnego Windows.If you still can't resolve your installation issue or you don't have an Internet connection, you can try installing it using your Windows installation media. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wdrażania .NET Framework 3.5 przy użyciu Deployment Image Servicing i zarządzanie (DISM).For more information, see Deploy .NET Framework 3.5 by using Deployment Image Servicing and Management (DISM). Jeśli nie masz na nośniku instalacyjnym, zobacz Utwórz nośnik instalacyjny dla Windows.If you don't have the installation media, see Create installation media for Windows.

Ostrzeżenie

Jeśli nie jesteś jednostki uzależnionej w usłudze Windows Update jako źródła do instalowania programu .NET Framework 3.5, należy używać źródła z tej samej odpowiedniej wersji systemu operacyjnego Windows.If you're not relying on Windows Update as the source for installing the .NET Framework 3.5, you must ensure to strictly use sources from the same corresponding Windows operating system version. Przy użyciu ścieżki źródłowej, która nie jest zgodny z tej samej wersji systemu Windows nie będzie zapobiec instalowanego niezgodną wersję programu .NET Framework 3.5.Using a source path that doesn't correspond to the same version of Windows won't prevent a mismatched version of .NET Framework 3.5 from being installed. Jednak to spowoduje, że system będzie w stanie nieobsługiwane i niezdatny do użytku.However, this will cause the system to be in an unsupported and unserviceable state.