Instalowanie programu .NET Framework 3.5 w systemie Windows 10, Windows 8.1 lub Windows 8Install the .NET Framework 3.5 on Windows 10, Windows 8.1, and Windows 8

Do uruchomienia aplikacji w systemach Windows 10, Windows 8.1 i Windows 8 może być potrzebny program .NET Framework 3.5.You may need the .NET Framework 3.5 to run an app on Windows 10, Windows 8.1, and Windows 8. Tych instrukcji można również użyć dla wcześniejszych wersji systemu Windows.You can also use these instructions for earlier Windows versions.

Pobierz instalator w trybie offlineDownload the offline installer

Instalator trybu offline dodatku SP1 programu .NET Framework 3.5 jest dostępny na stronie pobierania dodatku SP1 programu .NET Framework 3.5 i jest dostępny dla wersji systemu Windows wcześniejszych niż Windows 10.The .NET Framework 3.5 SP1 offline installer is available on the .NET Framework 3.5 SP1 Download page and is available for Windows versions prior to Windows 10.

Instalowanie programu .NET Framework 3.5 na żądanieInstall the .NET Framework 3.5 on Demand

Następujące okno dialogowe konfiguracji może zostać wyświetlone podczas próby uruchomienia aplikacji wymagającej programu .NET Framework 3.5.You may see the following configuration dialog if you try to run an app that requires the .NET Framework 3.5. Wybierz pozycję Zainstaluj tę funkcję, aby włączyć program .NET Framework 3.5.Choose Install this feature to enable the .NET Framework 3.5. Ta opcja wymaga połączenia z Internetem.This option requires an Internet connection.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe instalacji programu .NET Framework.

Dlaczego ogeneruję to wyskakujące okienko?Why am I getting this pop-up?

Program .NET Framework jest tworzony przez firmę Microsoft i zapewnia środowisko do uruchamiania aplikacji.The .NET Framework is created by Microsoft and provides an environment for running applications. Dostępne są różne wersje.There are different versions available. Wiele firm rozwija swoje aplikacje do uruchamiania przy użyciu programu .NET Framework, a te aplikacje są przeznaczone dla określonej wersji.Many companies develop their apps to run using the .NET Framework, and these apps target a specific version. Jeśli widzisz to okno podręczne, próbujesz uruchomić aplikację, która wymaga programu .NET Framework w wersji 3.5, ale ta wersja nie jest zainstalowana w systemie.If you see this pop-up, you're trying to run an application that requires the .NET Framework version 3.5, but that version is not installed on your system.

Włączanie programu .NET Framework 3.5 w Panelu sterowaniaEnable the .NET Framework 3.5 in Control Panel

Program .NET Framework 3.5 można włączyć za pośrednictwem Panelu sterowania systemu Windows.You can enable the .NET Framework 3.5 through the Windows Control Panel. Ta opcja wymaga połączenia z Internetem.This option requires an Internet connection.

  1. Naciśnij klawisz Windows Zrzut ekranu logo klucza systemu Windows.Press the Windows key Screenshot of the Windows key logo. na klawiaturze wpisz "Funkcje systemu Windows" i naciśnij klawisz Enter.on your keyboard, type "Windows Features", and press Enter. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Włączanie lub wyłączanie funkcji systemu Windows.The Turn Windows features on or off dialog box appears.

  2. Zaznacz pole wyboru .NET Framework 3.5 (w tym .NET 2.0 i 3.0), wybierz przycisk OKi uruchom ponownie komputer, jeśli zostanie wyświetlony monit.Select the .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0) check box, select OK, and reboot your computer if prompted.

    Zrzut ekranu przedstawiający instalację platformy .NET za pomocą panelu sterowania.

    Nie trzeba wybierać elementów podrzędnych dla Windows Communication Foundation (WCF) Http Activation i Windows Communication Foundation (WCF) Non-HTTP Activation ,chyba że jesteś deweloperem lub administratorem serwera, który wymaga tej funkcji.You don't need to select the child items for Windows Communication Foundation (WCF) HTTP Activation and Windows Communication Foundation (WCF) Non-HTTP Activation unless you're a developer or server administrator who requires this functionality.

Rozwiązywanie problemów z instalacją programu .NET Framework 3.5Troubleshoot the installation of the .NET Framework 3.5

Podczas instalacji może wystąpić błąd 0x800f0906, 0x800f0907, 0x800f081f lub 0x800F0922, w tym przypadku odnoszą się do błędu instalacji .NET Framework 3.5: 0x800f0906, 0x800f0907 lub 0x800f081f, aby zobaczyć, jak rozwiązać te problemy.During installation, you may encounter error 0x800f0906, 0x800f0907, 0x800f081f, or 0x800F0922, in which case refer to .NET Framework 3.5 installation error: 0x800f0906, 0x800f0907, or 0x800f081f to see how to resolve these issues.

Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu z instalacją lub nie masz połączenia internetowego, możesz spróbować zainstalować go przy użyciu nośnika instalacyjnego systemu Windows.If you still can't resolve your installation issue or you don't have an Internet connection, you can try installing it using your Windows installation media. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wdrażanie programu .NET Framework 3.5 przy użyciu obsługi obrazu wdrażania i zarządzania (DISM).For more information, see Deploy .NET Framework 3.5 by using Deployment Image Servicing and Management (DISM). Jeśli nie masz nośnika instalacyjnego, zobacz Tworzenie nośnika instalacyjnego dla systemu Windows.If you don't have the installation media, see Create installation media for Windows.

Ostrzeżenie

Jeśli nie polegasz na usłudze Windows Update jako źródle instalacji programu .NET Framework 3.5, należy upewnić się, że należy ściśle używać źródeł z tej samej odpowiedniej wersji systemu operacyjnego Windows.If you're not relying on Windows Update as the source for installing the .NET Framework 3.5, you must ensure to strictly use sources from the same corresponding Windows operating system version. Użycie ścieżki źródłowej, która nie odpowiada tej samej wersji systemu Windows, nie uniemożliwi zainstalowania niedopasowanej wersji programu .NET Framework 3.5.Using a source path that doesn't correspond to the same version of Windows won't prevent a mismatched version of .NET Framework 3.5 from being installed. Spowoduje to jednak, że system będzie w stanie nieobsługiwanym i niesprawnym.However, this will cause the system to be in an unsupported and unserviceable state.