Instalowanie .NET Framework w systemach Windows 10 i Windows Server 2016 i nowszychInstall the .NET Framework on Windows 10 and Windows Server 2016 and later

.NET Framework jest wymagane do uruchamiania wielu aplikacji w systemie Windows.The .NET Framework is required to run many applications on Windows. Instrukcje zawarte w tym artykule powinny pomóc w zainstalowaniu wymaganych wersji .NET Framework.The instructions in this article should help you install the .NET Framework versions that you need. .NET Framework 4,8 jest najnowszą dostępną wersją.The .NET Framework 4.8 is the latest available version.

Na tej stronie może nastąpić próba uruchomienia aplikacji i wyświetlenia okna dialogowego na maszynie podobnej do następującego:You may have arrived on this page after trying to run an application and seeing a dialog on your machine similar to the following one:

Nie można uruchomić tej aplikacji

.NET Framework 4.8.NET Framework 4.8

.NET Framework 4,8 jest dołączony do:The .NET Framework 4.8 is included with:

.NET Framework 4,8 może służyć do uruchamiania aplikacji skompilowanych dla .NET Framework 4,0 za pomocą 4.7.2..NET Framework 4.8 can be used to run applications built for the .NET Framework 4.0 through 4.7.2.

.NET Framework 4,8 można zainstalować w:You can install .NET Framework 4.8 on:

 • Aktualizacja systemu Windows 10 październik 2018 (wersja 1809)Windows 10 October 2018 Update (version 1809)
 • Aktualizacja systemu Windows 10 z kwietnia 2018 (wersja 1803)Windows 10 April 2018 Update (version 1803)
 • Aktualizacja systemu Windows 10 dla twórców (wersja 1709)Windows 10 Fall Creators Update (version 1709)
 • Aktualizacja systemu Windows 10 dla twórców (wersja 1703)Windows 10 Creators Update (version 1703)
 • Rocznicowa Aktualizacja systemu Windows 10 (wersja 1607)Windows 10 Anniversary Update (version 1607)
 • Windows Server 2019Windows Server 2019
 • System Windows Server w wersji 1809Windows Server, version 1809
 • System Windows Server w wersji 1803Windows Server, version 1803
 • Windows Server 2016Windows Server 2016

.NET Framework 4,8 nie jest obsługiwana w:The .NET Framework 4.8 is not supported on:

 • Windows 10 1507Windows 10 1507
 • System Windows 10 1511Windows 10 1511

Jeśli używasz systemu Windows 10 1507 lub 1511 i chcesz zainstalować .NET Framework 4,8, musisz najpierw przeprowadzić uaktualnienie do nowszej wersji systemu Windows 10.If you're using Windows 10 1507 or 1511 and you want to install the .NET Framework 4.8, you first need to upgrade to a later Windows 10 version.

.NET Framework 4.6.2.NET Framework 4.6.2

.NET Framework 4.6.2 to najnowsza obsługiwana wersja .NET Framework w systemach Windows 10 1507 i 1511.The .NET Framework 4.6.2 is the latest supported .NET Framework version on Windows 10 1507 and 1511.

.NET Framework 4.6.2 obsługuje aplikacje skompilowane dla .NET Framework 4,0 do 4.6.2.The .NET Framework 4.6.2 supports apps built for the .NET Framework 4.0 through 4.6.2.

Program .NET Framework 3,5.NET Framework 3.5

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować .NET Framework 3,5 w systemie Windows 10.Follow the instructions to install the .NET Framework 3.5 on Windows 10.

.NET Framework 3,5 obsługuje aplikacje skompilowane dla .NET Framework 1,0 do 3,5.The .NET Framework 3.5 supports apps built for the .NET Framework 1.0 through 3.5.

Dodatkowe informacjeAdditional information

Wersje .NET Framework 4. x są aktualizacjami w miejscu do wcześniejszych wersji..NET Framework 4.x versions are in-place updates to earlier versions. Oznacza to następujące kwestie:That means the following:

 • Na maszynie może być zainstalowana tylko jedna wersja .NET Framework 4. x.You can only have one version of the .NET Framework 4.x installed on your machine.

 • Jeśli nowsza wersja jest już zainstalowana, nie można zainstalować starszej wersji .NET Framework na maszynie.You cannot install an earlier version of the .NET Framework on your machine if a later version is already installed.

 • 4. x wersje .NET Framework mogą służyć do uruchamiania aplikacji skompilowanych dla .NET Framework 4,0 za pomocą tej wersji.4.x versions of the .NET Framework can be used to run applications built for the .NET Framework 4.0 through that version. Na przykład .NET Framework 4,7 może służyć do uruchamiania aplikacji skompilowanych dla .NET Framework 4,0 do 4,7.For example, .NET Framework 4.7 can be used to run applications built for the .NET Framework 4.0 through 4.7. Najnowsza wersja (.NET Framework 4,8) może służyć do uruchamiania aplikacji skompilowanych ze wszystkimi wersjami .NET Framework, począwszy od 4,0.The latest version (the .NET Framework 4.8) can be used to run applications built with all versions of the .NET Framework starting with 4.0.

Aby uzyskać listę wszystkich wersji .NET Framework dostępnych do pobrania, zobacz stronę pliki do pobrania platformy .NET .For a list of all the versions of the .NET Framework available to download, see the .NET Downloads page.

PomocHelp

Jeśli nie możesz uzyskać zainstalowanej poprawnej wersji .NET Framework, możesz skontaktować się z firmą Microsoft w celu uzyskania pomocy.If you cannot get the correct version of the .NET Framework installed, you can contact Microsoft for help.

Zobacz teżSee also