Instalowanie programu .NET Framework w systemach Windows 10 i Windows Server 2016 i nowszychInstall the .NET Framework on Windows 10 and Windows Server 2016 and later

Program .NET Framework jest wymagany do uruchamiania wielu aplikacji w systemie Windows.The .NET Framework is required to run many applications on Windows. Instrukcje zawarte w tym artykule powinny pomóc w zainstalowaniu potrzebnych wersji programu .NET Framework.The instructions in this article should help you install the .NET Framework versions that you need. .NET Framework 4.8 jest najnowszą dostępną wersją.The .NET Framework 4.8 is the latest available version.

Być może dotarłeś na tej stronie po próbie uruchomienia aplikacji i wyświetleniu okna dialogowego na komputerze podobne do następującego:You may have arrived on this page after trying to run an application and seeing a dialog on your machine similar to the following one:

Nie można uruchomić tej aplikacji

.NET Framework 4.8.NET Framework 4.8

Program .NET Framework 4.8 jest dołączony do:The .NET Framework 4.8 is included with:

.NET Framework 4.8 może służyć do uruchamiania aplikacji utworzonych dla programu .NET Framework 4.0 do 4.7.2..NET Framework 4.8 can be used to run applications built for the .NET Framework 4.0 through 4.7.2.

Program .NET Framework 4.8 można zainstalować na:You can install .NET Framework 4.8 on:

 • Windows 10 October 2018 Update (wersja 1809)Windows 10 October 2018 Update (version 1809)
 • Windows 10 April 2018 Update (wersja 1803)Windows 10 April 2018 Update (version 1803)
 • Windows 10 Fall Creators Update (wersja 1709)Windows 10 Fall Creators Update (version 1709)
 • Windows 10 Creators Update (wersja 1703)Windows 10 Creators Update (version 1703)
 • Rocznicowa aktualizacja systemu Windows 10 (wersja 1607)Windows 10 Anniversary Update (version 1607)
 • Windows Server 2019Windows Server 2019
 • Windows Server, wersja 1809Windows Server, version 1809
 • Windows Server, wersja 1803Windows Server, version 1803
 • Windows Server 2016Windows Server 2016

.NET Framework 4.8 nie jest obsługiwany w:The .NET Framework 4.8 is not supported on:

 • Windows 10 1507Windows 10 1507
 • Windows 10 1511Windows 10 1511

Jeśli używasz systemu Windows 10 1507 lub 1511 i chcesz zainstalować program .NET Framework 4.8, musisz najpierw uaktualnić system do późniejszej wersji systemu Windows 10.If you're using Windows 10 1507 or 1511 and you want to install the .NET Framework 4.8, you first need to upgrade to a later Windows 10 version.

.NET Framework 4.6.2.NET Framework 4.6.2

.NET Framework 4.6.2 to najnowsza obsługiwana wersja programu .NET Framework w systemach Windows 10 1507 i 1511.The .NET Framework 4.6.2 is the latest supported .NET Framework version on Windows 10 1507 and 1511.

Program .NET Framework 4.6.2 obsługuje aplikacje utworzone dla programu .NET Framework od 4.0 do 4.6.2.The .NET Framework 4.6.2 supports apps built for the .NET Framework 4.0 through 4.6.2.

Program .NET Framework 3,5.NET Framework 3.5

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować program .NET Framework 3.5 w systemie Windows 10.Follow the instructions to install the .NET Framework 3.5 on Windows 10.

Program .NET Framework 3.5 obsługuje aplikacje utworzone dla programu .NET Framework od 1.0 do 3.5.The .NET Framework 3.5 supports apps built for the .NET Framework 1.0 through 3.5.

Dodatkowe informacjeAdditional information

Wersje programu .NET Framework 4.x są aktualizacjami w miejscu wcześniejszych wersji..NET Framework 4.x versions are in-place updates to earlier versions. Oznacza to, że:That means the following:

 • Na komputerze może być zainstalowana tylko jedna wersja programu .NET Framework 4.x.You can only have one version of the .NET Framework 4.x installed on your machine.

 • Nie można zainstalować starszej wersji programu .NET Framework na komputerze, jeśli nowsza wersja jest już zainstalowana.You cannot install an earlier version of the .NET Framework on your machine if a later version is already installed.

 • 4.x wersje programu .NET Framework mogą być używane do uruchamiania aplikacji utworzonych dla programu .NET Framework 4.0 za pośrednictwem tej wersji.4.x versions of the .NET Framework can be used to run applications built for the .NET Framework 4.0 through that version. Na przykład .NET Framework 4.7 może służyć do uruchamiania aplikacji utworzonych dla platformy .NET Framework 4.0 do 4.7.For example, .NET Framework 4.7 can be used to run applications built for the .NET Framework 4.0 through 4.7. Najnowsza wersja (.NET Framework 4.8) może służyć do uruchamiania aplikacji utworzonych przy użyciu wszystkich wersji programu .NET Framework, począwszy od wersji 4.0.The latest version (the .NET Framework 4.8) can be used to run applications built with all versions of the .NET Framework starting with 4.0.

Listę wszystkich wersji programu .NET Framework dostępnych do pobrania można znaleźć na stronie Pliki do pobrania .NET.For a list of all the versions of the .NET Framework available to download, see the .NET Downloads page.

PomocHelp

Jeśli nie można uzyskać poprawnej wersji programu .NET Framework, można skontaktować się z firmą Microsoftw celu uzyskania pomocy .If you cannot get the correct version of the .NET Framework installed, you can contact Microsoft for help.

Zobacz teżSee also