Naprawianie programu .NET FrameworkRepair the .NET Framework

W niektórych sytuacjach instalacji programu .NET Framework może spowodować uszkodzenia i wymaga naprawy.In some situations, your .NET Framework installation can become damaged and require repairs. Może to być wymagane, jeśli aplikacja ulegnie awarii po prawej, po użytkownik próbuje uruchomić go, lub jeśli nie można zainstalować nowsze wersje programu .NET Framework.This might be the case if your app crashes right after you try to start it or if you cannot install newer .NET Framework versions.

Można naprawić, używając instalacji .NET Framework narzędzia naprawy programu .NET Framework.You can repair your .NET Framework install using the .NET Framework Repair Tool.

Jeśli aplikacja nadal nie jest uruchamiany po naprawy programu .NET Framework, aplikacja może wystąpić problem.If your app still isn't starting after repairing the .NET Framework, then the app might have a problem. W takim przypadku należy skontaktować się z wydawcę aplikacji.In that case, you should contact the app publisher.