Protokół IPv6Internet Protocol Version 6

Protokół Internet Protocol w wersji 6 (IPv6) to nowy zestaw standardowych protokołów dla warstwy sieciowej Internetu.The Internet Protocol version 6 (IPv6) is a new suite of standard protocols for the network layer of the Internet. Protokół IPv6 jest przeznaczony do rozwiązywania wielu problemów z bieżącą wersją internetowego zestawu protokołów (znanego jako IPv4) w odniesieniu do niszczenia, zabezpieczeń, automatycznej konfiguracji, rozszerzalności i tak dalej.IPv6 is designed to solve many of the problems of the current version of the Internet Protocol suite (known as IPv4) with regard to address depletion, security, auto-configuration, extensibility, and so on. Protokół IPv6 rozszerza możliwości Internetu w celu umożliwienia korzystania z nowych rodzajów aplikacji, w tym aplikacji równorzędnych i mobilnych.IPv6 expands the capabilities of the Internet to enable new kinds of applications, including peer-to-peer and mobile applications. Poniżej przedstawiono główne problemy dotyczące bieżącego protokołu IPv4:The following are the main issues of the current IPv4 protocol:

 • Szybka wyczerpanie przestrzeni adresowej.Rapid depletion of the address space.

  Spowodowało to wykorzystanie translatorów adresów sieciowych (NAT), które mapują wiele adresów prywatnych na jeden publiczny adres IP.This has led to the use of Network Address Translators (NATs) that map multiple private addresses to a single public IP address. Główne problemy stworzone przez ten mechanizm polegają na przetwarzaniu obciążeń i braku kompleksowej łączności.The main problems created by this mechanism are processing overhead and lack of end-to-end connectivity.

 • Brak obsługi hierarchii.Lack of hierarchy support.

  Ze względu na własną wstępnie zdefiniowaną organizację, w protokole IPv4 brakuje prawdziwej obsługi hierarchicznej.Because of its inherent predefined class organization, IPv4 lacks true hierarchical support. Nie jest możliwe tworzenie struktury adresów IP w sposób, który naprawdę mapuje topologię sieci.It is impossible to structure the IP addresses in a way that truly maps the network topology. Ta istotna Luka w projekcie tworzy potrzeby dla dużych tabel routingu do dostarczania pakietów IPv4 do dowolnej lokalizacji w Internecie.This crucial design flaw creates the need for large routing tables to deliver IPv4 packets to any location on the Internet.

 • Złożona konfiguracja sieci.Complex network configuration.

  W przypadku protokołu IPv4 adresy muszą być przypisane statycznie lub przy użyciu protokołu konfiguracji, takiego jak DHCP.With IPv4, addresses must be assigned statically or using a configuration protocol such as DHCP. W idealnej sytuacji hosty nie muszą polegać na administrowaniu infrastrukturą DHCP.In an ideal situation, hosts would not have to rely on the administration of a DHCP infrastructure. Zamiast tego mogą być one konfigurowane na podstawie segmentu sieci, w którym się znajdują.Instead, they would be able to configure themselves based on the network segment in which they are located.

 • Brak wbudowanego uwierzytelniania i poufności.Lack of built-in authentication and confidentiality.

  Protokół IPv4 nie wymaga obsługi żadnego mechanizmu, który zapewnia uwierzytelnianie lub szyfrowanie danych wymienianych.IPv4 does not require the support for any mechanism that provides authentication or encryption of the exchanged data. Te zmiany są wprowadzane przy użyciu protokołu IPv6.This changes with IPv6. Zabezpieczenia protokołu internetowego (IPSec) są wymagane do obsługi protokołu IPv6.Internet Protocol security (IPSec) is an IPv6 support requirement.

Nowy pakiet protokołów musi spełniać następujące podstawowe wymagania:A new protocol suite must satisfy the following basic requirements:

 • Routing i adresowanie na dużą skalę z niskim obciążeniem.Large-scale routing and addressing with low overhead.

 • Autokonfiguracja w różnych sytuacjach łączących.Auto-configuration for various connecting situations.

 • Wbudowane uwierzytelnianie i poufność.Built-in authentication and confidentiality.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz adresowanie IPv6, Routing IPv6, Autokonfiguracja IPv6, Włączanie i wyłączanie protokołu IPv6oraz instrukcje: Modyfikowanie pliku konfiguracji komputera w celu włączenia obsługi protokołu IPv6.For more information, see IPv6 Addressing, IPv6 Routing, IPv6 Auto-Configuration, Enabling and Disabling IPv6, and How to: Modify the Computer Configuration File to Enable IPv6 Support.

OdwołaniaReferences

Poniżej przedstawiono wybrane dokumenty RFC, które można znaleźć w witrynie internetowej Internet Engineering Task Force (IETF) :The following are selected RFC documents that you can find at the Internet Engineering Task Force (IETF) website:

 • RFC 1287 w kierunku przyszłej architektury Internetu.RFC 1287, Towards the Future Internet Architecture.

 • RFC 1454, porównanie propozycji dla następnej wersji adresu IP.RFC 1454, Comparison of Proposals for Next Version of IP.

 • Architektura adresowania RFC 2373, IP w wersji 6.RFC 2373, IP Version 6 Addressing Architecture.

 • RFC 2374 — format adresu globalnego emisji pojedynczej IPv6.RFC 2374, An IPv6 Aggregatable Global Unicast Address Format.

Informacje dotyczące protokołu IPv6 można także znaleźć w wersji 6 protokołu IP.You can also find IPv6-related information on the IP Version 6 (IPv6).

Zobacz teżSee also