Routing IPv6IPv6 Routing

Elastyczny mechanizm routingu to korzyść z protokołu IPv6.A flexible routing mechanism is a benefit of IPv6. Ze względu na sposób, w jaki identyfikatory sieci IPv4 zostały i są przydzielone, należy zachować duże tabele routingu na routerach, które są podłączone do Internetu.Due to the way in which IPv4 network IDs were and are allocated, large routing tables need to be maintained by the routers that are on the Internet backbones. Te routery muszą znać wszystkie trasy w celu przekazywania pakietów, które mogą być kierowane do dowolnego węzła w Internecie.These routers must know all the routes in order to forward packets that are potentially directed to any node on the Internet. Dzięki możliwości agregowania adresów protokół IPv6 umożliwia elastyczne adresowanie, a radykalnie zmniejsza rozmiar tabel routingu.With its ability to aggregate addresses, IPv6 allows flexible addressing and drastically reduces the size of routing tables. W tej nowej architekturze, routery pośrednie muszą śledzić tylko lokalną część swojej sieci, aby zapewnić odpowiednie przesyłanie komunikatów.In this new addressing architecture, intermediate routers must keep track only of the local portion of their network in order to forward the messages appropriately.

Odnajdywanie sąsiadówNeighbor Discovery

Niektóre funkcje dostępne w ramach odnajdywania sąsiadów są następujące:Some of the features provided by Neighbor Discovery are:

  • Odnajdywanie routerów.Router discovery. Pozwala to hostom na identyfikację routerów lokalnych.This allows hosts to identify local routers.

  • Rozpoznawanie adresów.Address resolution. Pozwala to węzłom na rozpoznanie adresu warstwy łącza dla odpowiedniego adresu następnego przeskoku (zastępowanie protokołu ARP).This allows nodes to resolve a link-layer address for a corresponding next-hop address (a replacement for Address Resolution Protocol [ARP]).

  • Automatycznej konfiguracji adresu.Address auto-configuration. Pozwala to hostom na automatyczne konfigurowanie adresów lokalnych i globalnych lokacji.This allows hosts to automatically configure site-local and global addresses.

Funkcja odnajdywania sąsiadów korzysta z protokołu komunikatów sterowania Internetem dla protokołu IPv6 (ICMPv6), które obejmują:Neighbor Discovery uses Internet Control Message Protocol for IPv6 (ICMPv6) messages that include:

  • Anons routera.Router advertisement. Wysyłany przez router na zasadzie okresowo lub w odpowiedzi na żądanie routera.Sent by a router on a pseudo-periodic basis or in response to a router solicitation. Routery IPv6 używają anonsów routera do anonsowania dostępności, prefiksów adresów i innych parametrów.IPv6 routers use router advertisements to advertise their availability, address prefixes, and other parameters.

  • Żądanie routera.Router solicitation. Wysyłany przez hosta w celu uzyskania natychmiastowego wysłania anonsu routera.Sent by a host to request that routers on the link send a router advertisement immediately.

  • Żądanie sąsiada.Neighbor solicitation. Wysyłany przez węzły do rozpoznawania adresów, wykrywania zduplikowanych adresów lub do sprawdzenia, czy sąsiad jest nadal dostępny.Sent by nodes for address resolution, duplicate address detection, or to verify that a neighbor is still reachable.

  • Anons sąsiada.Neighbor advertisement. Wysyłany przez węzły odpowiadające na żądanie sąsiada lub do powiadamiania sąsiadów o zmianie adresu warstwy łącza.Sent by nodes to respond to a neighbor solicitation or to notify neighbors of a change in link-layer address.

  • Przekierowania.Redirect. Wysyłany przez routery, aby wskazać lepszy adres następnego przeskoku do określonego miejsca docelowego dla węzła wysyłającego.Sent by routers to indicate a better next-hop address to a particular destination for a sending node.

Zobacz takżeSee also