Śledzenie sieci w .NET FrameworkNetwork Tracing in the .NET Framework

Mechanizm śledzenia sieci w środowisku .NET Framework umożliwia dostęp do informacji o wywołaniach metod i ruchu sieciowym generowanym przez zarządzaną aplikację.Network tracing in the .NET Framework provides access to information about method invocations and network traffic generated by a managed application. Funkcja ułatwia debugowanie aplikacji na etapie ich tworzenia oraz analizowanie już wdrożonych aplikacji.This feature is useful for debugging applications under development as well as for analyzing deployed applications. Dane wyjściowe funkcji śledzenia sieci można adaptować, dostosowując je do różnych scenariuszy fazy programowania i środowiska produkcyjnego.The output provided by network tracing is customizable to support different usage scenarios at development time and in a production environment.

Aby włączyć śledzenie sieci w środowisku .NET Framework, należy wskazać miejsce docelowe danych wyjściowych funkcji oraz dodać jej ustawienia konfiguracyjne do pliku konfiguracyjnego aplikacji lub maszyny.To enable network tracing in the .NET Framework, you must select a destination for tracing output and add network tracing configuration settings to either the application or machine configuration file. Opisy plików konfiguracji i sposobu ich użycia można znaleźć w temacie pliki konfiguracji.For descriptions of configuration files and how they are used, see Configuration Files. Informacje o sposobie włączania funkcji śledzenia sieci znajdują się w temacie Włączanie śledzenia sieci.For information about how to enable network tracing, see Enabling Network Tracing. Aby uzyskać informacje o ustawieniach, które należy dodać do pliku konfiguracji, zobacz How to: Configure Network Tracing.For information about the settings that you need to add to the configuration file, see How to: Configure Network Tracing.

Po włączeniu śledzenia można przechwytywać informacje o śledzeniu, które są wyprowadzane przez klasy System.NET .When tracing is enabled, you can capture trace information that is output by System.Net classes. Do składowych klasy sieciowej generujących dane ze śledzenia obowiązuje następująca uwaga zawarta w sekcji Uwaga w dokumentacji biblioteki klas środowiska NET Framework:Networking class members that generate tracing information include the following note in the Remarks section of their NET Framework class library documentation:

Uwaga

Ten element członkowski generuje informacje ze śledzenia pod warunkiem włączenia funkcji śledzenia sieci w aplikacji.This member outputs trace information when you enable network tracing in your application. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Śledzenie sieci.For more information, see Network Tracing.

Zobacz teżSee also