Porady: tworzenie klasy za pomocą modelu CodeDOMHow to: Create a Class Using CodeDOM

Poniższe procedury przedstawiają sposób tworzenia i kompilowania wykresu CodeDOM generujący klasa zawierająca dwa pola, właściwości trzy metody, konstruktora i punktu wejścia.The following procedures illustrate how to create and compile a CodeDOM graph that generates a class containing two fields, three properties, a method, a constructor, and an entry point.

 1. Tworzenie aplikacji konsoli, który będzie używany kod CodeDOM do generowania kodu źródłowego dla klasy.Create a console application that will use CodeDOM code to generate the source code for a class.

  W tym przykładzie generowania klasy o nazwie Sample, i wygenerowany kod jest klasa o nazwie CodeDOMCreatedClass w pliku o nazwie SampleCode.In this example, the generating class is named Sample, and the generated code is a class named CodeDOMCreatedClass in a file named SampleCode.

 2. Podczas generowania klasy, inicjowanie wykresu CodeDOM i za pomocą modelu CodeDOM metod można zdefiniować elementów członkowskich, Konstruktor i punkt wejścia (Main metody) wygenerowanej klasy.In the generating class, initialize the CodeDOM graph and use CodeDOM methods to define the members, constructor, and entry point (Main method) of the generated class.

  W tym przykładzie wygenerowana klasa ma dwa pola, trzech właściwości, konstruktora, metody, a Main metody.In this example, the generated class has two fields, three properties, a constructor, a method, and a Main method.

 3. Podczas generowania klasy, należy utworzyć dostawcy specyficzny dla języka kodu i wywołanie jego GenerateCodeFromCompileUnit metody do generowania kodu z wykresu.In the generating class, create a language-specific code provider and call its GenerateCodeFromCompileUnit method to generate the code from the graph.

 4. Skompiluj i uruchom aplikację do generowania kodu.Compile and execute the application to generate the code.

  W tym przykładzie wygenerowany kod znajduje się w pliku o nazwie SampleCode.In this example, the generated code is in a file named SampleCode. Skompiluj i wykonanie tego kodu, aby zobaczyć przykładowe dane wyjściowe.Compile and execute that code to see the sample output.

Aby utworzyć aplikację, która będzie wykonywał kodu CodeDOMTo create the application that will execute the CodeDOM code

 • Utwórz klasę aplikacji konsoli, zawiera kod CodeDOM.Create a console application class to contain the CodeDOM code. Definiowanie globalnego pola, które mają być używane w klasie można odwoływać się do zestawu (CodeCompileUnit) i klasy (CodeTypeDeclaration), określ nazwę wygenerowanym pliku źródłowym i zadeklarować Main metody.Define the global fields that are to be used in the class to reference the assembly (CodeCompileUnit) and class (CodeTypeDeclaration), specify the name of the generated source file, and declare the Main method.

  using System;
  using System.Reflection;
  using System.IO;
  using System.CodeDom;
  using System.CodeDom.Compiler;
  using Microsoft.CSharp;
  
  namespace SampleCodeDom
  {
    class Sample
    {
      CodeCompileUnit targetUnit;
      CodeTypeDeclaration targetClass;
      private const string outputFileName = "SampleCode.cs";
      static void Main(string[] args)
      {
      }
    }
  }
  
  Imports System
  Imports System.Reflection
  Imports System.IO
  Imports System.CodeDom
  Imports System.CodeDom.Compiler
  Imports Microsoft.CSharp
  
  
  
  Class Sample
    Private targetUnit As CodeCompileUnit
    Private targetClass As CodeTypeDeclaration
    Private Const outputFileName As String = "SampleCode.vb"
    
    Shared Sub Main(ByVal args() As String) 
    
    End Sub 'Main
  End Class 'Sample
  

Aby zainicjować wykresu CodeDOMTo initialize the CodeDOM graph

 • W konstruktorze klasy aplikacji konsoli zainicjować zestaw i klasa i Dodaj deklaracje odpowiednie do wykresu CodeDOM.In the constructor for the console application class, initialize the assembly and class, and add the appropriate declarations to the CodeDOM graph.

  public Sample()
  {
    targetUnit = new CodeCompileUnit();
    CodeNamespace samples = new CodeNamespace("CodeDOMSample");
    samples.Imports.Add(new CodeNamespaceImport("System"));
    targetClass = new CodeTypeDeclaration("CodeDOMCreatedClass");
    targetClass.IsClass = true;
    targetClass.TypeAttributes =
      TypeAttributes.Public | TypeAttributes.Sealed;
    samples.Types.Add(targetClass);
    targetUnit.Namespaces.Add(samples);
  }
  
  Public Sub New()
    targetUnit = New CodeCompileUnit()
    Dim samples As New CodeNamespace("CodeDOMSample")
    samples.Imports.Add(New CodeNamespaceImport("System"))
    targetClass = New CodeTypeDeclaration("CodeDOMCreatedClass")
    targetClass.IsClass = True
    targetClass.TypeAttributes = _
      TypeAttributes.Public Or TypeAttributes.Sealed
    samples.Types.Add(targetClass)
    targetUnit.Namespaces.Add(samples)
  
  End Sub 'New
  
  

Aby dodać członków do wykresu CodeDOMTo add members to the CodeDOM graph

 • Dodaj pola do wykresu CodeDOM przez dodanie CodeMemberField obiekty do Members właściwość klasy.Add fields to the CodeDOM graph by adding CodeMemberField objects to the Members property of the class.

  public void AddFields()
  {
    // Declare the widthValue field.
    CodeMemberField widthValueField = new CodeMemberField();
    widthValueField.Attributes = MemberAttributes.Private;
    widthValueField.Name = "widthValue";
    widthValueField.Type = new CodeTypeReference(typeof(System.Double));
    widthValueField.Comments.Add(new CodeCommentStatement(
      "The width of the object."));
    targetClass.Members.Add(widthValueField);
  
    // Declare the heightValue field
    CodeMemberField heightValueField = new CodeMemberField();
    heightValueField.Attributes = MemberAttributes.Private;
    heightValueField.Name = "heightValue";
    heightValueField.Type =
      new CodeTypeReference(typeof(System.Double));
    heightValueField.Comments.Add(new CodeCommentStatement(
      "The height of the object."));
    targetClass.Members.Add(heightValueField);
  }
  
  Public Sub AddFields()
    ' Declare the widthValue field.
    Dim widthValueField As New CodeMemberField()
    widthValueField.Attributes = MemberAttributes.Private
    widthValueField.Name = "widthValue"
    widthValueField.Type = _
      New CodeTypeReference(GetType(System.Double))
    widthValueField.Comments.Add(New CodeCommentStatement( _
      "The width of the object."))
    targetClass.Members.Add(widthValueField)
  
    ' Declare the heightValue field
    Dim heightValueField As New CodeMemberField()
    heightValueField.Attributes = MemberAttributes.Private
    heightValueField.Name = "heightValue"
    heightValueField.Type = _
      New CodeTypeReference(GetType(System.Double))
    heightValueField.Comments.Add(New CodeCommentStatement( _
      "The height of the object."))
    targetClass.Members.Add(heightValueField)
  
  End Sub 'AddFields
  
 • Dodawanie właściwości do wykresu CodeDOM przez dodanie CodeMemberProperty obiekty do Members właściwość klasy.Add properties to the CodeDOM graph by adding CodeMemberProperty objects to the Members property of the class.

  public void AddProperties()
  {
    // Declare the read-only Width property.
    CodeMemberProperty widthProperty = new CodeMemberProperty();
    widthProperty.Attributes =
      MemberAttributes.Public | MemberAttributes.Final;
    widthProperty.Name = "Width";
    widthProperty.HasGet = true;
    widthProperty.Type = new CodeTypeReference(typeof(System.Double));
    widthProperty.Comments.Add(new CodeCommentStatement(
      "The Width property for the object."));
    widthProperty.GetStatements.Add(new CodeMethodReturnStatement(
      new CodeFieldReferenceExpression(
      new CodeThisReferenceExpression(), "widthValue")));
    targetClass.Members.Add(widthProperty);
  
    // Declare the read-only Height property.
    CodeMemberProperty heightProperty = new CodeMemberProperty();
    heightProperty.Attributes =
      MemberAttributes.Public | MemberAttributes.Final;
    heightProperty.Name = "Height";
    heightProperty.HasGet = true;
    heightProperty.Type = new CodeTypeReference(typeof(System.Double));
    heightProperty.Comments.Add(new CodeCommentStatement(
      "The Height property for the object."));
    heightProperty.GetStatements.Add(new CodeMethodReturnStatement(
      new CodeFieldReferenceExpression(
      new CodeThisReferenceExpression(), "heightValue")));
    targetClass.Members.Add(heightProperty);
  
    // Declare the read only Area property.
    CodeMemberProperty areaProperty = new CodeMemberProperty();
    areaProperty.Attributes =
      MemberAttributes.Public | MemberAttributes.Final;
    areaProperty.Name = "Area";
    areaProperty.HasGet = true;
    areaProperty.Type = new CodeTypeReference(typeof(System.Double));
    areaProperty.Comments.Add(new CodeCommentStatement(
      "The Area property for the object."));
  
    // Create an expression to calculate the area for the get accessor 
    // of the Area property.
    CodeBinaryOperatorExpression areaExpression =
      new CodeBinaryOperatorExpression(
      new CodeFieldReferenceExpression(
      new CodeThisReferenceExpression(), "widthValue"),
      CodeBinaryOperatorType.Multiply,
      new CodeFieldReferenceExpression(
      new CodeThisReferenceExpression(), "heightValue"));
    areaProperty.GetStatements.Add(
      new CodeMethodReturnStatement(areaExpression));
    targetClass.Members.Add(areaProperty);
  }
  
  Public Sub AddProperties()
    ' Declare the read only Width property.
    Dim widthProperty As New CodeMemberProperty()
    widthProperty.Attributes = _
      MemberAttributes.Public Or MemberAttributes.Final
    widthProperty.Name = "Width"
    widthProperty.HasGet = True
    widthProperty.Type = New CodeTypeReference(GetType(System.Double))
    widthProperty.Comments.Add(New CodeCommentStatement( _
      "The width property for the object."))
    widthProperty.GetStatements.Add(New CodeMethodReturnStatement( _
      New CodeFieldReferenceExpression( _
      New CodeThisReferenceExpression(), "widthValue")))
    targetClass.Members.Add(widthProperty)
  
    ' Declare the read-only Height property.
    Dim heightProperty As New CodeMemberProperty()
    heightProperty.Attributes = _
      MemberAttributes.Public Or MemberAttributes.Final
    heightProperty.Name = "Height"
    heightProperty.HasGet = True
    heightProperty.Type = New CodeTypeReference(GetType(System.Double))
    heightProperty.Comments.Add(New CodeCommentStatement( _
      "The Height property for the object."))
    heightProperty.GetStatements.Add(New CodeMethodReturnStatement( _
      New CodeFieldReferenceExpression( _
      New CodeThisReferenceExpression(), "heightValue")))
    targetClass.Members.Add(heightProperty)
  
    ' Declare the read only Area property.
    Dim areaProperty As New CodeMemberProperty()
    areaProperty.Attributes = _
      MemberAttributes.Public Or MemberAttributes.Final
    areaProperty.Name = "Area"
    areaProperty.HasGet = True
    areaProperty.Type = New CodeTypeReference(GetType(System.Double))
    areaProperty.Comments.Add(New CodeCommentStatement( _
      "The Area property for the object."))
  
    ' Create an expression to calculate the area for the get accessor
    ' of the Area property.
    Dim areaExpression As New CodeBinaryOperatorExpression( _
      New CodeFieldReferenceExpression( _
      New CodeThisReferenceExpression(), "widthValue"), _
      CodeBinaryOperatorType.Multiply, _
      New CodeFieldReferenceExpression( _
      New CodeThisReferenceExpression(), "heightValue"))
    areaProperty.GetStatements.Add( _
      New CodeMethodReturnStatement(areaExpression))
    targetClass.Members.Add(areaProperty)
  
  End Sub 'AddProperties
  
 • Dodawanie metody do wykresu CodeDOM przez dodanie CodeMemberMethod do obiektu Members właściwość klasy.Add a method to the CodeDOM graph by adding a CodeMemberMethod object to the Members property of the class.

  public void AddMethod()
  {
    // Declaring a ToString method
    CodeMemberMethod toStringMethod = new CodeMemberMethod();
    toStringMethod.Attributes =
      MemberAttributes.Public | MemberAttributes.Override;
    toStringMethod.Name = "ToString";
    toStringMethod.ReturnType =
      new CodeTypeReference(typeof(System.String));
  
    CodeFieldReferenceExpression widthReference =
      new CodeFieldReferenceExpression(
      new CodeThisReferenceExpression(), "Width");
    CodeFieldReferenceExpression heightReference =
      new CodeFieldReferenceExpression(
      new CodeThisReferenceExpression(), "Height");
    CodeFieldReferenceExpression areaReference =
      new CodeFieldReferenceExpression(
      new CodeThisReferenceExpression(), "Area");
  
    // Declaring a return statement for method ToString.
    CodeMethodReturnStatement returnStatement =
      new CodeMethodReturnStatement();
  
    // This statement returns a string representation of the width,
    // height, and area.
    string formattedOutput = "The object:" + Environment.NewLine +
      " width = {0}," + Environment.NewLine +
      " height = {1}," + Environment.NewLine +
      " area = {2}";
    returnStatement.Expression =
      new CodeMethodInvokeExpression(
      new CodeTypeReferenceExpression("System.String"), "Format",
      new CodePrimitiveExpression(formattedOutput),
      widthReference, heightReference, areaReference);
    toStringMethod.Statements.Add(returnStatement);
    targetClass.Members.Add(toStringMethod);
  }
  
  Public Sub AddMethod()
    ' Declaring a ToString method.
    Dim toStringMethod As New CodeMemberMethod()
    toStringMethod.Attributes = _
      MemberAttributes.Public Or MemberAttributes.Override
    toStringMethod.Name = "ToString"
    toStringMethod.ReturnType = _
      New CodeTypeReference(GetType(System.String))
  
    Dim widthReference As New CodeFieldReferenceExpression( _
      New CodeThisReferenceExpression(), "Width")
    Dim heightReference As New CodeFieldReferenceExpression( _
      New CodeThisReferenceExpression(), "Height")
    Dim areaReference As New CodeFieldReferenceExpression( _
      New CodeThisReferenceExpression(), "Area")
  
    ' Declaring a return statement for method ToString.
    Dim returnStatement As New CodeMethodReturnStatement()
  
    ' This statement returns a string representation of the width,
    ' height, and area.
    Dim formattedOutput As String = "The object:" & Environment.NewLine _
      & " width = {0}," & Environment.NewLine & " height = {1}," _
      & Environment.NewLine & " area = {2}"
    returnStatement.Expression = New CodeMethodInvokeExpression( _
      New CodeTypeReferenceExpression("System.String"), "Format", _
      New CodePrimitiveExpression(formattedOutput), widthReference, _
      heightReference, areaReference)
    toStringMethod.Statements.Add(returnStatement)
    targetClass.Members.Add(toStringMethod)
  
  End Sub 'AddMethod
  
 • Dodaj Konstruktor do wykresu CodeDOM przez dodanie CodeConstructor do obiektu Members właściwość klasy.Add a constructor to the CodeDOM graph by adding a CodeConstructor object to the Members property of the class.

  public void AddConstructor()
  {
    // Declare the constructor
    CodeConstructor constructor = new CodeConstructor();
    constructor.Attributes =
      MemberAttributes.Public | MemberAttributes.Final;
  
    // Add parameters.
    constructor.Parameters.Add(new CodeParameterDeclarationExpression(
      typeof(System.Double), "width"));
    constructor.Parameters.Add(new CodeParameterDeclarationExpression(
      typeof(System.Double), "height"));
  
    // Add field initialization logic
    CodeFieldReferenceExpression widthReference =
      new CodeFieldReferenceExpression(
      new CodeThisReferenceExpression(), "widthValue");
    constructor.Statements.Add(new CodeAssignStatement(widthReference,
      new CodeArgumentReferenceExpression("width")));
    CodeFieldReferenceExpression heightReference =
      new CodeFieldReferenceExpression(
      new CodeThisReferenceExpression(), "heightValue");
    constructor.Statements.Add(new CodeAssignStatement(heightReference,
      new CodeArgumentReferenceExpression("height")));
    targetClass.Members.Add(constructor);
  }
  
  Public Sub AddConstructor()
    ' Declare the constructor
    Dim constructor As New CodeConstructor()
    constructor.Attributes = _
      MemberAttributes.Public Or MemberAttributes.Final
  
    ' Add parameters.
    constructor.Parameters.Add( _
      New CodeParameterDeclarationExpression( _
      GetType(System.Double), "width"))
    constructor.Parameters.Add( _
      New CodeParameterDeclarationExpression( _
      GetType(System.Double), "height"))
  
    ' Add field initialization logic
    Dim widthReference As New CodeFieldReferenceExpression( _
      New CodeThisReferenceExpression(), "widthValue")
    constructor.Statements.Add(New CodeAssignStatement( _
      widthReference, New CodeArgumentReferenceExpression("width")))
    Dim heightReference As New CodeFieldReferenceExpression( _
      New CodeThisReferenceExpression(), "heightValue")
    constructor.Statements.Add( _
      New CodeAssignStatement(heightReference, _
      New CodeArgumentReferenceExpression("height")))
    targetClass.Members.Add(constructor)
  
  End Sub 'AddConstructor
  
 • Dodaj punkt wejścia do wykresu CodeDOM przez dodanie CodeEntryPointMethod do obiektu Members właściwość klasy.Add an entry point to the CodeDOM graph by adding a CodeEntryPointMethod object to the Members property of the class.

  public void AddEntryPoint()
  {
    CodeEntryPointMethod start = new CodeEntryPointMethod();
    CodeObjectCreateExpression objectCreate =
      new CodeObjectCreateExpression(
      new CodeTypeReference("CodeDOMCreatedClass"),
      new CodePrimitiveExpression(5.3),
      new CodePrimitiveExpression(6.9));
  
    // Add the statement:
    // "CodeDOMCreatedClass testClass = 
    //   new CodeDOMCreatedClass(5.3, 6.9);"
    start.Statements.Add(new CodeVariableDeclarationStatement(
      new CodeTypeReference("CodeDOMCreatedClass"), "testClass",
      objectCreate));
  
    // Creat the expression:
    // "testClass.ToString()"
    CodeMethodInvokeExpression toStringInvoke =
      new CodeMethodInvokeExpression(
      new CodeVariableReferenceExpression("testClass"), "ToString");
  
    // Add a System.Console.WriteLine statement with the previous 
    // expression as a parameter.
    start.Statements.Add(new CodeMethodInvokeExpression(
      new CodeTypeReferenceExpression("System.Console"),
      "WriteLine", toStringInvoke));
    targetClass.Members.Add(start);
  }
  
  Public Sub AddEntryPoint()
    Dim start As New CodeEntryPointMethod()
    Dim objectCreate As New CodeObjectCreateExpression( _
      New CodeTypeReference("CodeDOMCreatedClass"), _
      New CodePrimitiveExpression(5.3), _
      New CodePrimitiveExpression(6.9))
  
    ' Add the statement:
    ' "CodeDOMCreatedClass testClass = _
    '   new CodeDOMCreatedClass(5.3, 6.9);"
    start.Statements.Add(New CodeVariableDeclarationStatement( _
      New CodeTypeReference("CodeDOMCreatedClass"), _
      "testClass", objectCreate))
  
    ' Creat the expression:
    ' "testClass.ToString()"
    Dim toStringInvoke As New CodeMethodInvokeExpression( _
      New CodeVariableReferenceExpression("testClass"), "ToString")
  
    ' Add a System.Console.WriteLine statement with the previous 
    ' expression as a parameter.
    start.Statements.Add(New CodeMethodInvokeExpression( _
      New CodeTypeReferenceExpression("System.Console"), _
      "WriteLine", toStringInvoke))
    targetClass.Members.Add(start)
  
  End Sub 'AddEntryPoint
  

Aby wygenerować kod z wykresu CodeDOMTo generate the code from the CodeDOM graph

 • Generowanie kodu źródłowego z wykresu CodeDOM przez wywołanie metody GenerateCodeFromCompileUnit metody.Generate source code from the CodeDOM graph by calling the GenerateCodeFromCompileUnit method.

  public void GenerateCSharpCode(string fileName)
  {
    CodeDomProvider provider = CodeDomProvider.CreateProvider("CSharp");
    CodeGeneratorOptions options = new CodeGeneratorOptions();
    options.BracingStyle = "C";
    using (StreamWriter sourceWriter = new StreamWriter(fileName))
    {
      provider.GenerateCodeFromCompileUnit(
        targetUnit, sourceWriter, options);
    }
  }
  
  Public Sub GenerateVBCode(ByVal fileName As String)
    Dim provider As CodeDomProvider
    provider = CodeDomProvider.CreateProvider("VisualBasic")
    Dim options As New CodeGeneratorOptions()
    Dim sourceWriter As New StreamWriter(fileName)
    Try
      provider.GenerateCodeFromCompileUnit( _
        targetUnit, sourceWriter, options)
    Finally
      sourceWriter.Dispose()
    End Try
  
  End Sub 'GenerateVBCode
  

Aby utworzyć wykres i generowania koduTo create the graph and generate the code

 1. Dodaj utworzone w poprzednich krokach do metody Main metody zdefiniowanej w pierwszym kroku.Add the methods created in the preceding steps to the Main method defined in the first step.

  static void Main()
  {
    Sample sample = new Sample();
    sample.AddFields();
    sample.AddProperties();
    sample.AddMethod();
    sample.AddConstructor();
    sample.AddEntryPoint();
    sample.GenerateCSharpCode(outputFileName);
  }
  
    Shared Sub Main()
      Dim sample As New Sample()
      sample.AddFields()
      sample.AddProperties()
      sample.AddMethod()
      sample.AddConstructor()
      sample.AddEntryPoint()
      sample.GenerateVBCode(outputFileName)
  
    End Sub 'Main
  End Class 'Sample 
  
 2. Należy skompilować i uruchomić generowania klasy.Compile and execute the generating class.

PrzykładExample

Poniższy przykład kodu pokazuje kod z powyższych kroków.The following code example shows the code from the preceding steps.

using System;
using System.Reflection;
using System.IO;
using System.CodeDom;
using System.CodeDom.Compiler;
using Microsoft.CSharp;

namespace SampleCodeDom
{
  /// <summary>
  /// This code example creates a graph using a CodeCompileUnit and 
  /// generates source code for the graph using the CSharpCodeProvider.
  /// </summary>
  class Sample
  {
    /// <summary>
    /// Define the compile unit to use for code generation. 
    /// </summary>
    CodeCompileUnit targetUnit;

    /// <summary>
    /// The only class in the compile unit. This class contains 2 fields,
    /// 3 properties, a constructor, an entry point, and 1 simple method. 
    /// </summary>
    CodeTypeDeclaration targetClass;

    /// <summary>
    /// The name of the file to contain the source code.
    /// </summary>
    private const string outputFileName = "SampleCode.cs";

    /// <summary>
    /// Define the class.
    /// </summary>
    public Sample()
    {
      targetUnit = new CodeCompileUnit();
      CodeNamespace samples = new CodeNamespace("CodeDOMSample");
      samples.Imports.Add(new CodeNamespaceImport("System"));
      targetClass = new CodeTypeDeclaration("CodeDOMCreatedClass");
      targetClass.IsClass = true;
      targetClass.TypeAttributes =
        TypeAttributes.Public | TypeAttributes.Sealed;
      samples.Types.Add(targetClass);
      targetUnit.Namespaces.Add(samples);
    }

    /// <summary>
    /// Adds two fields to the class.
    /// </summary>
    public void AddFields()
    {
      // Declare the widthValue field.
      CodeMemberField widthValueField = new CodeMemberField();
      widthValueField.Attributes = MemberAttributes.Private;
      widthValueField.Name = "widthValue";
      widthValueField.Type = new CodeTypeReference(typeof(System.Double));
      widthValueField.Comments.Add(new CodeCommentStatement(
        "The width of the object."));
      targetClass.Members.Add(widthValueField);

      // Declare the heightValue field
      CodeMemberField heightValueField = new CodeMemberField();
      heightValueField.Attributes = MemberAttributes.Private;
      heightValueField.Name = "heightValue";
      heightValueField.Type =
        new CodeTypeReference(typeof(System.Double));
      heightValueField.Comments.Add(new CodeCommentStatement(
        "The height of the object."));
      targetClass.Members.Add(heightValueField);
    }
    /// <summary>
    /// Add three properties to the class.
    /// </summary>
    public void AddProperties()
    {
      // Declare the read-only Width property.
      CodeMemberProperty widthProperty = new CodeMemberProperty();
      widthProperty.Attributes =
        MemberAttributes.Public | MemberAttributes.Final;
      widthProperty.Name = "Width";
      widthProperty.HasGet = true;
      widthProperty.Type = new CodeTypeReference(typeof(System.Double));
      widthProperty.Comments.Add(new CodeCommentStatement(
        "The Width property for the object."));
      widthProperty.GetStatements.Add(new CodeMethodReturnStatement(
        new CodeFieldReferenceExpression(
        new CodeThisReferenceExpression(), "widthValue")));
      targetClass.Members.Add(widthProperty);

      // Declare the read-only Height property.
      CodeMemberProperty heightProperty = new CodeMemberProperty();
      heightProperty.Attributes =
        MemberAttributes.Public | MemberAttributes.Final;
      heightProperty.Name = "Height";
      heightProperty.HasGet = true;
      heightProperty.Type = new CodeTypeReference(typeof(System.Double));
      heightProperty.Comments.Add(new CodeCommentStatement(
        "The Height property for the object."));
      heightProperty.GetStatements.Add(new CodeMethodReturnStatement(
        new CodeFieldReferenceExpression(
        new CodeThisReferenceExpression(), "heightValue")));
      targetClass.Members.Add(heightProperty);

      // Declare the read only Area property.
      CodeMemberProperty areaProperty = new CodeMemberProperty();
      areaProperty.Attributes =
        MemberAttributes.Public | MemberAttributes.Final;
      areaProperty.Name = "Area";
      areaProperty.HasGet = true;
      areaProperty.Type = new CodeTypeReference(typeof(System.Double));
      areaProperty.Comments.Add(new CodeCommentStatement(
        "The Area property for the object."));

      // Create an expression to calculate the area for the get accessor 
      // of the Area property.
      CodeBinaryOperatorExpression areaExpression =
        new CodeBinaryOperatorExpression(
        new CodeFieldReferenceExpression(
        new CodeThisReferenceExpression(), "widthValue"),
        CodeBinaryOperatorType.Multiply,
        new CodeFieldReferenceExpression(
        new CodeThisReferenceExpression(), "heightValue"));
      areaProperty.GetStatements.Add(
        new CodeMethodReturnStatement(areaExpression));
      targetClass.Members.Add(areaProperty);
    }

    /// <summary>
    /// Adds a method to the class. This method multiplies values stored 
    /// in both fields.
    /// </summary>
    public void AddMethod()
    {
      // Declaring a ToString method
      CodeMemberMethod toStringMethod = new CodeMemberMethod();
      toStringMethod.Attributes =
        MemberAttributes.Public | MemberAttributes.Override;
      toStringMethod.Name = "ToString";
      toStringMethod.ReturnType =
        new CodeTypeReference(typeof(System.String));

      CodeFieldReferenceExpression widthReference =
        new CodeFieldReferenceExpression(
        new CodeThisReferenceExpression(), "Width");
      CodeFieldReferenceExpression heightReference =
        new CodeFieldReferenceExpression(
        new CodeThisReferenceExpression(), "Height");
      CodeFieldReferenceExpression areaReference =
        new CodeFieldReferenceExpression(
        new CodeThisReferenceExpression(), "Area");

      // Declaring a return statement for method ToString.
      CodeMethodReturnStatement returnStatement =
        new CodeMethodReturnStatement();

      // This statement returns a string representation of the width,
      // height, and area.
      string formattedOutput = "The object:" + Environment.NewLine +
        " width = {0}," + Environment.NewLine +
        " height = {1}," + Environment.NewLine +
        " area = {2}";
      returnStatement.Expression =
        new CodeMethodInvokeExpression(
        new CodeTypeReferenceExpression("System.String"), "Format",
        new CodePrimitiveExpression(formattedOutput),
        widthReference, heightReference, areaReference);
      toStringMethod.Statements.Add(returnStatement);
      targetClass.Members.Add(toStringMethod);
    }
    /// <summary>
    /// Add a constructor to the class.
    /// </summary>
    public void AddConstructor()
    {
      // Declare the constructor
      CodeConstructor constructor = new CodeConstructor();
      constructor.Attributes =
        MemberAttributes.Public | MemberAttributes.Final;

      // Add parameters.
      constructor.Parameters.Add(new CodeParameterDeclarationExpression(
        typeof(System.Double), "width"));
      constructor.Parameters.Add(new CodeParameterDeclarationExpression(
        typeof(System.Double), "height"));

      // Add field initialization logic
      CodeFieldReferenceExpression widthReference =
        new CodeFieldReferenceExpression(
        new CodeThisReferenceExpression(), "widthValue");
      constructor.Statements.Add(new CodeAssignStatement(widthReference,
        new CodeArgumentReferenceExpression("width")));
      CodeFieldReferenceExpression heightReference =
        new CodeFieldReferenceExpression(
        new CodeThisReferenceExpression(), "heightValue");
      constructor.Statements.Add(new CodeAssignStatement(heightReference,
        new CodeArgumentReferenceExpression("height")));
      targetClass.Members.Add(constructor);
    }

    /// <summary>
    /// Add an entry point to the class.
    /// </summary>
    public void AddEntryPoint()
    {
      CodeEntryPointMethod start = new CodeEntryPointMethod();
      CodeObjectCreateExpression objectCreate =
        new CodeObjectCreateExpression(
        new CodeTypeReference("CodeDOMCreatedClass"),
        new CodePrimitiveExpression(5.3),
        new CodePrimitiveExpression(6.9));

      // Add the statement:
      // "CodeDOMCreatedClass testClass = 
      //   new CodeDOMCreatedClass(5.3, 6.9);"
      start.Statements.Add(new CodeVariableDeclarationStatement(
        new CodeTypeReference("CodeDOMCreatedClass"), "testClass",
        objectCreate));

      // Creat the expression:
      // "testClass.ToString()"
      CodeMethodInvokeExpression toStringInvoke =
        new CodeMethodInvokeExpression(
        new CodeVariableReferenceExpression("testClass"), "ToString");

      // Add a System.Console.WriteLine statement with the previous 
      // expression as a parameter.
      start.Statements.Add(new CodeMethodInvokeExpression(
        new CodeTypeReferenceExpression("System.Console"),
        "WriteLine", toStringInvoke));
      targetClass.Members.Add(start);
    }
    /// <summary>
    /// Generate CSharp source code from the compile unit.
    /// </summary>
    /// <param name="filename">Output file name</param>
    public void GenerateCSharpCode(string fileName)
    {
      CodeDomProvider provider = CodeDomProvider.CreateProvider("CSharp");
      CodeGeneratorOptions options = new CodeGeneratorOptions();
      options.BracingStyle = "C";
      using (StreamWriter sourceWriter = new StreamWriter(fileName))
      {
        provider.GenerateCodeFromCompileUnit(
          targetUnit, sourceWriter, options);
      }
    }

    /// <summary>
    /// Create the CodeDOM graph and generate the code.
    /// </summary>
    static void Main()
    {
      Sample sample = new Sample();
      sample.AddFields();
      sample.AddProperties();
      sample.AddMethod();
      sample.AddConstructor();
      sample.AddEntryPoint();
      sample.GenerateCSharpCode(outputFileName);
    }
  }
}
Imports System
Imports System.Reflection
Imports System.IO
Imports System.CodeDom
Imports System.CodeDom.Compiler
Imports Microsoft.VisualBasic

' This code example creates a graph using a CodeCompileUnit and 
' generates source code for the graph using the VBCodeProvider.
Class Sample

  ' Define the compile unit to use for code generation. 
  Private targetUnit As CodeCompileUnit

  ' The only class in the compile unit. This class contains 2 fields,
  ' 3 properties, a constructor, an entry point, and 1 simple method. 
  Private targetClass As CodeTypeDeclaration

  ' The name of the file to contain the source code.
  Private Const outputFileName As String = "SampleCode.vb"

  ' Define the class.
  Public Sub New()
    targetUnit = New CodeCompileUnit()
    Dim samples As New CodeNamespace("CodeDOMSample")
    samples.Imports.Add(New CodeNamespaceImport("System"))
    targetClass = New CodeTypeDeclaration("CodeDOMCreatedClass")
    targetClass.IsClass = True
    targetClass.TypeAttributes = _
      TypeAttributes.Public Or TypeAttributes.Sealed
    samples.Types.Add(targetClass)
    targetUnit.Namespaces.Add(samples)

  End Sub 'New

  ' Adds two fields to the class.
  Public Sub AddFields()
    ' Declare the widthValue field.
    Dim widthValueField As New CodeMemberField()
    widthValueField.Attributes = MemberAttributes.Private
    widthValueField.Name = "widthValue"
    widthValueField.Type = _
      New CodeTypeReference(GetType(System.Double))
    widthValueField.Comments.Add(New CodeCommentStatement( _
      "The width of the object."))
    targetClass.Members.Add(widthValueField)

    ' Declare the heightValue field
    Dim heightValueField As New CodeMemberField()
    heightValueField.Attributes = MemberAttributes.Private
    heightValueField.Name = "heightValue"
    heightValueField.Type = _
      New CodeTypeReference(GetType(System.Double))
    heightValueField.Comments.Add(New CodeCommentStatement( _
      "The height of the object."))
    targetClass.Members.Add(heightValueField)

  End Sub 'AddFields

  ' Add three properties to the class.
  Public Sub AddProperties()
    ' Declare the read only Width property.
    Dim widthProperty As New CodeMemberProperty()
    widthProperty.Attributes = _
      MemberAttributes.Public Or MemberAttributes.Final
    widthProperty.Name = "Width"
    widthProperty.HasGet = True
    widthProperty.Type = New CodeTypeReference(GetType(System.Double))
    widthProperty.Comments.Add(New CodeCommentStatement( _
      "The width property for the object."))
    widthProperty.GetStatements.Add(New CodeMethodReturnStatement( _
      New CodeFieldReferenceExpression( _
      New CodeThisReferenceExpression(), "widthValue")))
    targetClass.Members.Add(widthProperty)

    ' Declare the read-only Height property.
    Dim heightProperty As New CodeMemberProperty()
    heightProperty.Attributes = _
      MemberAttributes.Public Or MemberAttributes.Final
    heightProperty.Name = "Height"
    heightProperty.HasGet = True
    heightProperty.Type = New CodeTypeReference(GetType(System.Double))
    heightProperty.Comments.Add(New CodeCommentStatement( _
      "The Height property for the object."))
    heightProperty.GetStatements.Add(New CodeMethodReturnStatement( _
      New CodeFieldReferenceExpression( _
      New CodeThisReferenceExpression(), "heightValue")))
    targetClass.Members.Add(heightProperty)

    ' Declare the read only Area property.
    Dim areaProperty As New CodeMemberProperty()
    areaProperty.Attributes = _
      MemberAttributes.Public Or MemberAttributes.Final
    areaProperty.Name = "Area"
    areaProperty.HasGet = True
    areaProperty.Type = New CodeTypeReference(GetType(System.Double))
    areaProperty.Comments.Add(New CodeCommentStatement( _
      "The Area property for the object."))

    ' Create an expression to calculate the area for the get accessor
    ' of the Area property.
    Dim areaExpression As New CodeBinaryOperatorExpression( _
      New CodeFieldReferenceExpression( _
      New CodeThisReferenceExpression(), "widthValue"), _
      CodeBinaryOperatorType.Multiply, _
      New CodeFieldReferenceExpression( _
      New CodeThisReferenceExpression(), "heightValue"))
    areaProperty.GetStatements.Add( _
      New CodeMethodReturnStatement(areaExpression))
    targetClass.Members.Add(areaProperty)

  End Sub 'AddProperties

  ' Adds a method to the class. This method multiplies values stored 
  ' in both fields.
  Public Sub AddMethod()
    ' Declaring a ToString method.
    Dim toStringMethod As New CodeMemberMethod()
    toStringMethod.Attributes = _
      MemberAttributes.Public Or MemberAttributes.Override
    toStringMethod.Name = "ToString"
    toStringMethod.ReturnType = _
      New CodeTypeReference(GetType(System.String))

    Dim widthReference As New CodeFieldReferenceExpression( _
      New CodeThisReferenceExpression(), "Width")
    Dim heightReference As New CodeFieldReferenceExpression( _
      New CodeThisReferenceExpression(), "Height")
    Dim areaReference As New CodeFieldReferenceExpression( _
      New CodeThisReferenceExpression(), "Area")

    ' Declaring a return statement for method ToString.
    Dim returnStatement As New CodeMethodReturnStatement()

    ' This statement returns a string representation of the width,
    ' height, and area.
    Dim formattedOutput As String = "The object:" & Environment.NewLine _
      & " width = {0}," & Environment.NewLine & " height = {1}," _
      & Environment.NewLine & " area = {2}"
    returnStatement.Expression = New CodeMethodInvokeExpression( _
      New CodeTypeReferenceExpression("System.String"), "Format", _
      New CodePrimitiveExpression(formattedOutput), widthReference, _
      heightReference, areaReference)
    toStringMethod.Statements.Add(returnStatement)
    targetClass.Members.Add(toStringMethod)

  End Sub 'AddMethod

  ' Add a constructor to the class.
  Public Sub AddConstructor()
    ' Declare the constructor
    Dim constructor As New CodeConstructor()
    constructor.Attributes = _
      MemberAttributes.Public Or MemberAttributes.Final

    ' Add parameters.
    constructor.Parameters.Add( _
      New CodeParameterDeclarationExpression( _
      GetType(System.Double), "width"))
    constructor.Parameters.Add( _
      New CodeParameterDeclarationExpression( _
      GetType(System.Double), "height"))

    ' Add field initialization logic
    Dim widthReference As New CodeFieldReferenceExpression( _
      New CodeThisReferenceExpression(), "widthValue")
    constructor.Statements.Add(New CodeAssignStatement( _
      widthReference, New CodeArgumentReferenceExpression("width")))
    Dim heightReference As New CodeFieldReferenceExpression( _
      New CodeThisReferenceExpression(), "heightValue")
    constructor.Statements.Add( _
      New CodeAssignStatement(heightReference, _
      New CodeArgumentReferenceExpression("height")))
    targetClass.Members.Add(constructor)

  End Sub 'AddConstructor

  ' Add an entry point to the class.
  Public Sub AddEntryPoint()
    Dim start As New CodeEntryPointMethod()
    Dim objectCreate As New CodeObjectCreateExpression( _
      New CodeTypeReference("CodeDOMCreatedClass"), _
      New CodePrimitiveExpression(5.3), _
      New CodePrimitiveExpression(6.9))

    ' Add the statement:
    ' "CodeDOMCreatedClass testClass = _
    '   new CodeDOMCreatedClass(5.3, 6.9);"
    start.Statements.Add(New CodeVariableDeclarationStatement( _
      New CodeTypeReference("CodeDOMCreatedClass"), _
      "testClass", objectCreate))

    ' Creat the expression:
    ' "testClass.ToString()"
    Dim toStringInvoke As New CodeMethodInvokeExpression( _
      New CodeVariableReferenceExpression("testClass"), "ToString")

    ' Add a System.Console.WriteLine statement with the previous 
    ' expression as a parameter.
    start.Statements.Add(New CodeMethodInvokeExpression( _
      New CodeTypeReferenceExpression("System.Console"), _
      "WriteLine", toStringInvoke))
    targetClass.Members.Add(start)

  End Sub 'AddEntryPoint

  ' Generate Visual Basic source code from the compile unit.
  Public Sub GenerateVBCode(ByVal fileName As String)
    Dim provider As CodeDomProvider
    provider = CodeDomProvider.CreateProvider("VisualBasic")
    Dim options As New CodeGeneratorOptions()
    Dim sourceWriter As New StreamWriter(fileName)
    Try
      provider.GenerateCodeFromCompileUnit( _
        targetUnit, sourceWriter, options)
    Finally
      sourceWriter.Dispose()
    End Try

  End Sub 'GenerateVBCode

  ' Create the CodeDOM graph and generate the code.
  Shared Sub Main()
    Dim sample As New Sample()
    sample.AddFields()
    sample.AddProperties()
    sample.AddMethod()
    sample.AddConstructor()
    sample.AddEntryPoint()
    sample.GenerateVBCode(outputFileName)

  End Sub 'Main
End Class 'Sample 

Po powyższym przykładzie są kompilowane i wykonywane, generuje następujący kod źródłowy.When the preceding example is compiled and executed, it produces the following source code.

//--------------------------------------------------------------------------
// <auto-generated>
//   This code was generated by a tool.
//   Runtime Version:2.0.50727.42
//
//   Changes to this file may cause incorrect behavior and will be lost if
//   the code is regenerated.
// </auto-generated>
//--------------------------------------------------------------------------

namespace CodeDOMSample
{
  using System;
  
  
  public sealed class CodeDOMCreatedClass
  {
    
    // The width of the object.
    private double widthValue;
    
    // The height of the object.
    private double heightValue;
    
    public CodeDOMCreatedClass(double width, double height)
    {
      this.widthValue = width;
      this.heightValue = height;
    }
    
    // The Width property for the object.
    public double Width
    {
      get
      {
        return this.widthValue;
      }
    }
    
    // The Height property for the object.
    public double Height
    {
      get
      {
        return this.heightValue;
      }
    }
    
    // The Area property for the object.
    public double Area
    {
      get
      {
        return (this.widthValue * this.heightValue);
      }
    }
    
    public override string ToString()
    {
      return string.Format(
        "The object:\r\n width = {0},\r\n height = {1},\r\n area = {2}", 
        this.Width, this.Height, this.Area);
    }
    
    public static void Main()
    {
      CodeDOMCreatedClass testClass = new CodeDOMCreatedClass(5.3, 6.9);
      System.Console.WriteLine(testClass.ToString());
    }
  }
}
'--------------------------------------------------------------------------
' <auto-generated>
'   This code was generated by a tool.
'   Runtime Version:2.0.50727.42
'
'   Changes to this file may cause incorrect behavior and will be lost if
'   the code is regenerated.
' </auto-generated>
'--------------------------------------------------------------------------

Option Strict Off
Option Explicit On

Imports System

Namespace CodeDOMSample
  
  Public NotInheritable Class CodeDOMCreatedClass
    
    'The width of the object.
    Private widthValue As Double
    
    'The height of the object.
    Private heightValue As Double
    
    Public Sub New(ByVal width As Double, ByVal height As Double)
      MyBase.New
      Me.widthValue = width
      Me.heightValue = height
    End Sub
    
    'The width property for the object.
    Public ReadOnly Property Width() As Double
      Get
        Return Me.widthValue
      End Get
    End Property
    
    'The Height property for the object.
    Public ReadOnly Property Height() As Double
      Get
        Return Me.heightValue
      End Get
    End Property
    
    'The Area property for the object.
    Public ReadOnly Property Area() As Double
      Get
        Return (Me.widthValue * Me.heightValue)
      End Get
    End Property
    
    Public Overrides Function ToString() As String
      Return String.Format("The object:"& _
        Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(13)& _
        Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(10)& _
        " width = {0},"&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(13)& _
        Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(10)& _
        " height = {1},"&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(13)& _
        Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(10)&" area = {2}", _
        Me.Width, Me.Height, Me.Area)
    End Function
    
    Public Shared Sub Main()
      Dim testClass As CodeDOMCreatedClass = _
        New CodeDOMCreatedClass(5.3, 6.9)
      System.Console.WriteLine(testClass.ToString)
    End Sub
  End Class
End Namespace

Kod źródłowy wygenerowanego tworzy następujące dane wyjściowe w przypadku kompilowania i wykonywane.The generated source code produces the following output when compiled and executed.

The object: 
 width = 5.3, 
 height = 6.9, 
 area = 36.57 

Kompilowanie koduCompiling the Code

 • W tym przykładzie kodu wymaga FullTrust zestawu uprawnień do wykonania pomyślnie.This code example requires the FullTrust permission set to execute successfully.

Zobacz teżSee Also

Używanie modelu CodeDOMUsing the CodeDOM
Generowanie i kompilowanie kodu źródłowego z wykresu CodeDOMGenerating and Compiling Source Code from a CodeDOM Graph