Udostępnianie dostawcy automatyzacji interfejsu użytkownika po stronie serweraExpose a Server-side UI Automation Provider

Uwaga

Ta dokumentacja jest przeznaczona dla .NET Framework deweloperów, którzy chcą korzystać z zarządzanych Automatyzacja interfejsu użytkownikaUI Automation klas zdefiniowanych w System.Windows.Automation przestrzeni nazw.This documentation is intended for .NET Framework developers who want to use the managed Automatyzacja interfejsu użytkownikaUI Automation classes defined in the System.Windows.Automation namespace. Aby uzyskać najnowsze informacje na temat Automatyzacja interfejsu użytkownikaUI Automation , zobacz interfejs API usługi Windows Automation: Automatyzacja interfejsu użytkownika.For the latest information about Automatyzacja interfejsu użytkownikaUI Automation, see Windows Automation API: UI Automation.

Ten temat zawiera przykładowy kod, który pokazuje, jak uwidocznić dostawcę automatyzacji interfejsu użytkownika po stronie serwera, który jest hostowany w System.Windows.Forms.Control oknie.This topic contains example code that shows how to expose a server-side UI Automation provider that is hosted in a System.Windows.Forms.Control window.

Przykład zastępuje procedurę okna WM_GETOBJECT, czyli komunikat wysyłany przez Automatyzacja interfejsu użytkownikaUI Automation usługę podstawową, gdy aplikacja kliencka zażąda informacji o oknie.The example overrides the window procedure to trap WM_GETOBJECT, which is the message sent by the Automatyzacja interfejsu użytkownikaUI Automation core service when a client application requests information about the window.

PrzykładExample

/// <summary>
/// Handles WM_GETOBJECT message; others are passed to base handler.
/// </summary>
/// <param name="m">Windows message.</param>
/// <remarks>
/// This method enables UI Automation to find the control.
/// In this example, the implementation of IRawElementProvider is in the same class
/// as this method.
/// </remarks>
protected override void WndProc(ref Message m)
{
  const int WM_GETOBJECT = 0x003D;

  if ((m.Msg == WM_GETOBJECT) && (m.LParam.ToInt32() ==
    AutomationInteropProvider.RootObjectId))
  {
    m.Result = AutomationInteropProvider.ReturnRawElementProvider(
        this.Handle, m.WParam, m.LParam,
        (IRawElementProviderSimple)this);
    return;
  }
  base.WndProc(ref m);
}
''' <summary>
''' Handles WM_GETOBJECT message; others are passed to base handler.
''' </summary>
''' <param name="m">Windows message.</param>
''' <remarks>
''' This method enables UI Automation to find the control.
''' In this example, the implementation of IRawElementProvider is in the same class
''' as this method.
''' </remarks>
Protected Overrides Sub WndProc(ByRef m As Message)
  Const WM_GETOBJECT As Integer = &H3D

  If m.Msg = WM_GETOBJECT AndAlso m.LParam.ToInt32() = AutomationInteropProvider.RootObjectId Then
    m.Result = AutomationInteropProvider.ReturnRawElementProvider(Me.Handle, m.WParam, m.LParam, DirectCast(Me, IRawElementProviderSimple))
    Return
  End If
  MyBase.WndProc(m)

End Sub

Zobacz takżeSee also